Közérdekű adatok aloldal fejlécképe

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve: 2023-10-02
BM OKF SZMSZ

Közzétéve: 2023-09-29
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Közzétéve: 2020-11-19
Alapító okirat 2020

Frissítve: 2019-07-17
Alapvető jogszabályok


A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Közzétéve: 2022-12-07
BM OKF hatósági ügyek 2022


Közszolgáltatások

A BM OKF tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A BM OKF nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve: 2024-02-21
BM OKF nyilvántartásai


Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Közzétéve: 2019-08-21
Kiadványaink

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Döntéshozatal, ülések

A BM OKF tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Közzétéve: 2022-12-02
Tervezetek


A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától, összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

A BM OKF tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Frissítve: 2022-11-25
Egyéb pályázatok

Dátum Megnevezés
2022-11-23
ÖTE pályázati kiírás 2020
2022-11-23
ÖTP pályázati kiírás 2020
2022-11-23
ÖTP pályázati kiírás 2019
2022-11-23
ÖTP megítélt pályázati támogatás 2019
2022-11-23
ÖTE pályázati kiírás 2019
2022-11-23
ÖTP megítélt pályázati támogatás 2020
2022-11-23
ÖTE megítélt pályázati támogatás 2019
2022-11-23
ÖTE megítélt pályázati támogatás 2020
2020-11-19
ÖTE megítélt pályázati támogatás 2016
2020-11-19
ÖTE megítélt pályázati támogatás 2014
2020-06-12
ÖTP megítélt pályázat 2018
2020-06-12
ÖTE pályázat 2018
2020-06-12
ÖTE megítélt pályázat 2018
2020-06-12
ÖTP pályázat 2018
2019-03-22
ÖTE pályázat 2017
2019-03-22
ÖTE megítélt pályázat 2017
2017-06-13
Önkéntes tűzoltó egyesületek pályázata
2017-06-13
Önkéntes mentőszervezetek pályázata
2016-04-26
A 2015. február 02-val megkezdett tűzoltó II. szakképzésre
2016-04-26
ÖTE pályázat 2015
2016-04-26
Önkéntes mentőszervezetek pályázata
2015-06-13
ÖTE pályázati kiírás 2014 - üzemanyag felhasználás
2015-06-03
ÖTE pályázati kiírás 2014
2015-06-03
ÖTE pályázati kiírás 2014 - pályázati adatlapok
2015-06-03
ÖTE pályázati kiírás 2014 - nyilatkozatok
2015-06-03
ÖTE pályázati kiírás 2014 - csatolandó dokumentumok
2015-06-03
ÖTE pályázati kiírás 2014 - nyilatkozat alkatrészekhez
2015-06-03
ÖTE pályázati kiírás 2014 - csatlakozási kérelem
2015-06-03
ÖTE pályázati kiírás 2014 - nyilatkozat ingatlanhasználatról
2015-06-03
ÖTE pályázati kiírás 2014 - nyilatkozat szertárhoz
2015-06-03
ÖTE pályázati kiírás 2014 - számlaösszesítő
2015-06-03
Dr Balogh Imre emlékpályázat Pályázati felhívás 2014
2014-06-02
Környezetvédelmi fejlesztés

Hirdetmények

A szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Frissítve: 2018-11-08
Hatósági hirdetőtábla

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve: 2022-11-30
Közérdekű adatok megismerése

Dátum Megnevezés
2022-11-30
Közérdekű adatok megismerése

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A BM OKF-nél jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A BM OKF-nél jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljából elérhető adatok, így díjjegyzék sem áll rendelkezésre

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A BM OKF-nél nincs ilyen megállapodás

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A BM OKF-nél nincs ilyen megállapodás

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A BM OKF-nél jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Közzétételi listák

Frissítve: 2019-07-17
Különös közzétételi lista

Frissítve: 2019-07-17
Egyedi közzétételi lista