HUNOR aloldal fejlécképe

HUNOR

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság égisze alatt alakult meg a speciális helyzetekben bevethető HUNOR (Hungarian National Organisation For Rescue Services) hivatásos nehéz kutató-mentő mentőszervezet. A csapat alkalmas a bekövetkezett veszélyhelyzetek, katasztrófák során jelentkező speciális mentési feladatok ellátására, az elsőként beavatkozók megerősítésére. Magyarországon a HUNOR a hivatásos katasztrófavédelemi szerv központi, külföldön pedig Magyarország hivatalos katasztrófavédelmi mentőcsapataként végzi tevékenységét. Működését Budapesten három órán belül, vidéken 8 órán belül, külföldön pedig 48 órán belül képes megkezdeni. A HUNOR hivatásos mentőszervezet szakfeladata a romok alatt rekedt áldozatok keresése, mentése, szükség szerint elsősegélynyújtás. Földrengés sújtotta területen magától értetődő feladat a műszaki mentés, áldozatok kiemelése, túlélési esélyeik biztosítása. A tervek szerint a Hunor Mentőszervezet több mint kétszáz fős lesz.

I. Szervezeti működés, rendeltetés, felépítés

I.1. A szervezet megnevezése:

Neve:HUNOR MENTŐSZERVEZET
Rövidítése:HUNOR
Angol elnevezése:HUNGARIAN NATIONAL ORGANIZATION FOR RESCUE SERVICES

 

I.2. Rendeltetése:

Központi rendeltetésű mentőszervezet az ország veszélyeztetettségének megfelelően létrehozott, a hazai és a nemzetközi segítségnyújtásban bevethető szervezet. Helyi, területi és országos szinten, több megyét érintően, illetve külföldön bekövetkezett veszélyhelyzetek, valamint katasztrófák során jelentkező speciális mentési feladatok ellátása, az azonnal beavatkozó erők megerősítése. Váratlan és súlyos veszélyhelyzetekben történő beavatkozás, a helyi, területi és országos védekezések vezetés-irányítási és technikai támogatása. Magyarországon a hivatásos katasztrófavédelemi szerv központi, külföldön Magyarország hivatalos katasztrófavédelmi mentőcsapata.

Rendeltetése:NEHÉZ VÁROSI KUTATÓ ÉS MENTŐ CSAPAT
Nemzetközi meghatározása:HEAVY URBAN SEARCH AND RESCUE TEAM

 

I.3. Riasztás, mozgósítás, bevetés:

A mentőszervezet bevetésre és gyakorlatra történő riasztása, mozgósítása, valamint hazai és nemzetközi szintű bevetése a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetőjének döntése alapján történik. A mentőszervezet mentésbe történő bevonása mentőegységenként is történhet.

I.4. Képességei:

Az ENSZ Nemzetközi Kutatás és Mentési Tanácsadó Csoport (INSARAG) Irányelvek és Módszertannak megfelelően képes a következőkre: keresőkutyákkal és műszaki kereső berendezésekkel történő kutatás, mentés, beleértve a nagy tömegű tereptárgy megemelésével történő mentést, vasbeton és acélszerkezetek bontása, kötelekkel végzett speciális műveletek, dúcolási szakműveletek, veszélyes anyagok kimutatása és elkülönítése, újraélesztési és életben tartási szakműveletek. Több beavatkozási helyszínen 10 napon keresztül napi 24 órás munkavégzésre való képesség.

I.5. Jogszabályi alapok:

Magyarországi:

  • A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény.
  • A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10.) Korm. Rendelet, valamint annak a VIII. fejezete.
  • A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről kiadott 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet.
  • A hivatásos katasztrófavédelmi szervek ügyeleti és készenléti szolgálatainak működési rendjéről szóló 48/2011. BM OKF főigazgatói intézkedés 6. sz. melléklete: Eljárási és Kommunikációs Rend Nemzetközi katasztrófa- és humanitárius segítségnyújtás esetén.
  • A HUNOR Központi Rendeltetésű Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezet létrehozásáról, működtetéséről és alkalmazásáról szóló 47/2012. BM OKF főigazgatói intézkedés.
  • A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ akkreditált éves Központi Képzési Programjai.
  • 2011. június 6-án 7375-3/2011. Ált. számon kiadott a Városi kutató és mentő (USAR), műszaki mentő képességek szakterületére, mint alapvető szakmai követelmények a mentésbe bevonható hazai önkéntes mentőszervezetek részére kiadott Szervezeti és Műveleti Irányelv, mint Nemzeti Minősítési Rendszer.

Európai Uniós:

A Bizottság 2010/481/EU, Euratom határozata (2010. július 29.) a 2004/277/EK, Euratom bizottsági határozatnak a közösségi Polgári Védelmi Mechanizmus kialakításáról szóló 2007/779/EK, Euratom tanácsi határozat végrehajtási szabályai tekintetében történő módosításáról

Egyesült Nemzetek Szervezet ajánlása:

ENSZ INSARAG Irányelv és Módszertana. Nemzetközi Mentőkutyás Szövetség (IRO) vizsgaszabályzata.

Észak-Atlanti Szerződés Szervezete:

Egyetértési Megállapodás.

Egyéb regionális és kétoldalú katasztrófavédelmi együttműködések.

I.6. Bevethetősége:

Alkalmazható országos (hazai) szinten, EU-n kívüli és EU-n belüli beavatkozás során a lakosság élet-, egészség és anyagi javainak védelme érdekében. Működését Magyarországon Budapesten 3 órán belül, vidéken 8 órán belül, külföldön 48 órán belül megkezdi.

I.7. Készenléti ideje:

A riasztástól számított 1 órán belül a csapat vezetői állományának, 3 órán belül a csapat többi részének el kell elérni a készenlétet.

I.8. Alkalmazásba helyezése:

Romok (például összedőlt épületek, balesetet szenvedett közlekedési eszközök) alatt rekedt áldozatok keresése, lokalizálása és mentése. Szükség szerint elsősegélynyújtás a további ellátás céljából történő elszállításig. Földrengés sújtotta területen a műszaki mentés, áldozatok kiemelése és azok túlélési esélyeinek biztosítása.

Belföldön:A készenlét elérését követően Budapesten 3 órán belül, vidéken 8 órán belül.
Külföldön:Felkészülési idő 24 óra, azt követően a szállítás módjától, a távolságtól, a határon történő átlépések számának függvényében változó.

 

I.9. Szakfeladata:

Romok (például összedőlt épületek, balesetet szenvedett közlekedési eszközök) alatt rekedt áldozatok keresése, lokalizálása és mentése. Szükség szerint elsősegélynyújtás a további ellátás céljából történő elszállításig. Földrengés sújtotta területen a műszaki mentés, áldozatok kiemelése és azok túlélési esélyeinek biztosítása.

I.10. Szállíthatósága:

Közúton, vasúton, vízi úton, légi úton.

I.11. Komponensei:

Vezetés-irányítás (irányítás, kapcsolattartás/koordináció, tervezés, média/beszámolók, értékelés/elemzés, biztonság). Kutatás (keresés műszaki kereső berendezésekkel és keresőkutyával, veszélyes anyagok kimutatása és elkülönítése). Mentés (bontási műveletek, darabolás, megemelés és mozgatás, dúcolás, kötelekkel végzett speciális műveletek). Orvosi ellátás, beleértve az áldozatok és az egységek tagjai, valamint a keresőkutyák ellátását.

Összességében komponensei: vezetés-irányítás, logisztika, kutatás, mentés és egészségügy.

I.12. Önellátási képesség:

Munkavégzés legalább 10 napon keresztül.

I.13. Tagjai:

Hivatásos katasztrófavédelmi szervek szakértőiből (katasztrófavédelmi szakember, tűzoltó, logisztikus stb.), társszervek hivatásos, főállású szakértőiből (mentőorvos, mentőtiszt, mentő szakápoló, pszichológus, statikus mérnök) kerülnek ki.

I.14. Szakmai felügyelet, koordináció:

A mentőcsapat szakmai felügyeletét és koordinációját a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség, a beosztott tűzoltói állomány szakmai felügyeletét a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség látja el, a mentőcsapat tagjainak beosztását a BM OKF Humán Szolgálata végzi. Nemzetközi segítségnyújtás koordinációját a BM OKF Nemzetközi Főosztály fogja össze.

I.15. A szervezet felépítése:

Létszáma: 210 fő, Törzs+logisztika 18 fő, a kutató-mentő egység 3 váltásban 3*64 fő.

HUNOR mentőszervezet

 

Katasztrófavédelem

 

Katasztrófavédelem

 

Katasztrófavédelem

 

Katasztrófavédelem

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Kapcsolódó videók