Megfelelőségértékelő tevékenységet végző szervezetek kijelölése

A tűzoltó-technikai termék, a tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezeteket – a BM OKF által működtetett kijelölési bizottság javaslata alapján – a belügyminiszter jelöli ki. A kijelölő hatóság az általa kijelölt szervezetekről nyilvántartást vezet.

Kérelmező által benyújtandó iratok:

  • A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 6. §-ban meghatározottak
  • A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 11-12. §-ban meghatározottak
  • Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-ban meghatározottak.
  • Képviselő eljárása esetén a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum (meghatalmazás).

A kijelölési eljárás illeték és díjmentes. 

Ügyintézési határidő: 60 nap.

Érvényességi idő: A BM OKF a kijelölésről szóló okirat eredeti példányát megküldi a kérelmező részére, mely határozatlan ideig érvényes.

Kijelölt szervezet működése:

A kijelölt szervezetnek folyamatosan meg kell felelnie a kijelölés feltételeinek, amit a BM OKF jogosult bármikor ellenőrizni. A kijelölt szervezet köteles a BM OKF-el az ellenőrzés vagy felülvizsgálat során együttműködni.

A kijelölt szervezet a kijelölés személyi, szakmai és tárgyi feltételeiben bekövetkezett változást köteles a kijelölő hatóságnak haladéktalanul írásban bejelenteni, mely bejelentést a BM OKF haladéktalanul ellenőrzi.

A kijelölt szervezet az előző évben végzett megfelelőségértékelési tevékenységéről készített jelentést minden év január 31-ig megküldi a BM OKF részére. A jelentés tartalmi követelményeit a 492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése rögzíti.

 

Kijelölés visszavonása:

Ha a kijelölt szervezet nem felel meg a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeknek, a megfelelőségértékelési tevékenységére vonatkozó rendelkezéseket megsérti vagy kötelezettségeit nem teljesíti, a kijelölő hatóság felfüggeszti, vagy részben vagy egészben visszavonja a kijelölt szervezet engedélyét. 

Vonatkozó jogszabályok:

  • A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény
  • A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet
  • Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kijelölt tűzoltó-technikai termékek és tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek.

A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 8. § (1a) bekezdése alapján a nyilvántartás - a természetes személyazonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

Frissítve: 2019. szeptember 11.


Kapcsolódó dokumentumok:

(2023.03.01.)