Szimulációs tervezések elbírálása aloldal fejlécképe

Szimulációs tervezések elbírálása

A számítógépes szimulációs programmal ellenőrzött kiürítési megoldás, valamint az egyedileg tervezett hő- és füstelvezetés műszaki megoldás jóváhagyását a BM OKF Tűzmegelőzési Főosztálya végzi.

A kiürítési megoldás jóváhagyása az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) 64. §-a alapján történik.

A megoldásokat, kiindulási adatokat a BM OKF Tűzmegelőzési Főosztály munkatársával egyeztetni kell. Az egyeztetésen elhangzottakat, emlékeztetőben kell rögzíteni, az emlékeztetőt a modellező készíti és a BM OKF képviselői, ha egyetértenek a bentiekkel, akkor aláírásukkal látják el.

Az egyedileg tervezett számítógépes szimulációs programmal végzett műszaki megoldás jóváhagyására indított eljárás során, az ügyfél szolgáltatási díjat köteles fizetni, melynek megtörténtét a kérelem benyújtásáig igazolni kell.

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke: 50.000 forint / szimuláció

Az igazgatási szolgáltatási díj befizetése a BM OKF számlaszámára történik (számlaszám: 10023002-00283494).

Ügyintézési határidő: Hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei esetén, valamint ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél. esetén (sommás eljárás): 8 nap.

Egyéb esetben (teljes eljárás): 60 nap.

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás esetén: 42 nap vagy külön jogszabályban meghatározott ügyintézési határidő.

Jogorvoslat: a döntés közlésétől számított 30 napon belül per indítható a határozatban meghatározott Törvényszéknek címzett, de az első fokú döntést hozó hatósághoz benyújtott keresettel. A közigazgatási per illetéke 30 000 forint.

A szimuláció elbírálásához szükséges dokumentációk:

•kérelem, amelyben rögzítésre kerül többek között, mely jogszabály alapján, valamint jogszabályi pont ellensúlyozásának bizonyítására készítették a számítógépes szimulációt;

•a szimulációs program validálását bizonyító dokumentáció;

•igazgatási szolgáltatási díj befizetés igazolása;

•a hatósággal előzetesen tartott egyeztetésről készült emlékeztető, amely tartalmazza a szimuláció beviteli paramétereit;

•építészeti dokumentáció (mérethelyes építészeti alaprajzok, metszetek);

•szimulációról készült dokumentáció papír alapon 3 példányban (színes nyomtatásban) és digitális formátumban 1 példányban, amely tartalmazza a modellezést és az eredményeket bemutató file –t, beviteli file-t;

Hő- és füstelvezetés esetén továbbá:

•az épület, épületrész területére korábban a hő- és füstelvezetéssel kapcsolatos engedélyek (eltérési engedély), szimulációs dokumentációk, egyeztetések;

•alaprajzok, metszetek, amelyek a hő- és füstelvezetéssel kapcsolatos építészeti, gépészeti elrendezéseket tartalmazzák (füstkötény, elvezető, bevezető nyílások, JET ventilátorok);

Kiürítés esetén továbbá:

•az épület, épületrész, szabadtér területére korábban kiürítéssel kapcsolatos engedélyek (eltérési engedély), szimulációs dokumentációk, egyeztetések;

•alaprajzok, amelyek a különböző elrendezési, berendezési szituációkat tartalmazzák;

A szimulációról készült dokumentáció tartalmi követelményei: 

•szimulációs program megnevezése, verziószám megjelöléssel; 

•modellezés célja, elérni kívánt eredmények;

•az épület, épületrész rövid leírása, elsősorban a tűzvédelmi paraméterek, valamint a hő- és füstelvezetést, vagy a kiürítést befolyásoló tényezők ismertetése;

•a kiindulási adatok rögzítése (előzetes egyeztetés alapján);

•modelltér jellemzőinek leírása; 

•Mesh (hálófelbontás);

•a hő- és füstelvezető és friss levegő utánpótlásra szolgáló rendszerek mérete, teljesítménye;

•szimuláció eredményének bemutatása (szöveges leírással, képekkel, a hő- és füstelvezetés, vagy a kiürítés szempontjából fontos időpontok és helyszínek, szűkületek részletezésével)

Fontos időpontok:

hő- és füstelvezetés esetén tűzjelző jelzése; ha van az épületben az oltóberendezés indulása; kiürítési idő követelmény; tűzoltóság vonulása + beavatkozás időpillanata; füstkötény falon füstátbukás,

kiürítés esetén tűzjelző jelzése; hangjelző megszólalása; szintek, galériák végleges kiürítése; épület, épületrész végleges kiürítése; jogszabály szerint megengedett normaidők; stb.;

•szimulációs videó bemutatása (digitális formátumban);

•beviteli file -ok listázása magyarázattal;

•a szimuláció végeredményének összegzése;

Az elbíráló hatósággal történő előzetes egyeztetés feltételei:

Hő- és füstelvezetés modellezése esetén:

Az egyeztetés során az alábbiakban felsorolt paraméterek meghatározására a modellező tesz javaslatot.

•tűz alapterülete, hőteljesítménye (MW);

•hőfejlődésgörbe megválasztása vagy az éghető anyagok égési jellemzői;

•cellaméret nagysága;

•tűzjelző és tűzoltó berendezés kialakítása, lefedettsége;

•oltóhatás figyelembe vétele;

•anyagok füstfejlesztő képessége;

•hő- és füstelvezetés kialakítása, elhelyezése, nagysága, teljesítménye, füstkötényfal, vezérlés;

•külső hőmérséklet, szélirány figyelembe vétele;

•szimuláció futtatási ideje;

•kiürítési normaidő (első szakasz, második szakasz);

•tűzoltóság távolsága az épülettől, vonulási ideje, szerelési idő;

•tűzhelyszínek (száma min. 2 db, de bonyolult, eltérő kialakítású szintekkel rendelkező épület esetén egyedileg kell meghatározni);

•egyéb peremfeltétel meghatározása, amely adott konkrét esetben szükséges;

Kiürítés modellezése esetén:

Az egyeztetés során az alábbiakban felsorolt paraméterek meghatározására a modellező tesz javaslatot.

•szimuláció célja;

•kiürítési idők meghatározása (funkció, tervezett létszám, első és második ütem, stb.);

•kiürítés során figyelembe vehető kijáratok, lépcsők;

•kiürítendő személyek méretének meghatározása;

•kiürítendő személyek max. haladási sebességének meghatározása;

•mozgássérült személyek menekítése;

•menekülés előtti időtartam meghatározása;

•elrendezési vizsgálatok száma (min. 2 db, a többszörös szimuláció nem szükséges, ha a szimulációs feladat során nem várható véletlenszerű elrendeződés, mindenki fix helyen dolgozik nincs vendégforgalom);

•program futtatási módszere függ az adott szimulációtól a hatósággal kell egyeztetni egyéb peremfeltétel meghatározása, amely adott konkrét esetben szükséges;

A szimulációk elbírálása:

A hatóság a kiürítést igazoló szimuláció eredményét jóváhagyja, ha a kiürítési normaidőn belül a helyiség, tűzszakasz, épület, építmény kiüríthető.

A hatóság a hő- és füstelvezetés megfelelőségét igazoló szimuláció eredményét jóváhagyja, ha:

•a kiürítési normaidőn belül a kijáratokhoz vezető útvonalon, menekülés útvonalon a látótávolság 25 méter alá nem süllyedt (extinkció: 0,12) ;

•tűztől 25 méternél nagyobb távolságban a látótávolság 10 méternél kisebb nem lehet a tűzoltók beavatkozási útvonalán abban az időpillanatban, amikor a tűzoltó elkezdi az oltást (extinkció: 0,3);

•nem alakult ki olyan hőmérséklet a szerkezet körül, amely befolyásolná a szerkezet állékonyságát; (A BM OKF az elbírálás során figyelembe veszi, hogy mennyi ideig áll fenn az állékonyságot veszélyeztető hőmérséklet.)

•nem alakult ki az anyagok meggyulladását veszélyeztető hőmérséklet a szerkezet, valamint a vizsgált éghető anyag körül.

Vonatkozó jogszabályok:

•Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

•A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

•Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

•Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet