Eltérési engedélyezés aloldal fejlécképe

Eltérési engedélyezés

Eltérési engedélyezés

Eltérés engedélyezése az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet létesítési előírásaitól:

 

A BM OKF Tűzmegelőzési Főosztálya a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés b) pontja alapján az épületek, építmények tűzvédelmi létesítési előírásai alól eltérést engedélyezhet.

A tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 4. § (1) bekezdése értelmében a tűzvédelmi hatóság az OTSZ 4. § (1) bekezdésében szereplő létesítési, használati és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos előírásoktól – más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó előírások megtétele esetében – kérelemre eltérést engedélyezhet. 

Az OTSZ 4. § (1) bekezdése alapján:

a) a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelményeknek számítanak a IX. fejezetben foglaltak,

b) az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII-XX. fejezetben foglaltak és

c) az a) és b) pontban nem szereplő követelmények az építmények tűzvédelmi létesítési előírásainak számítanak.

Az OTSZ alábbi rendelkezései alól eltérés nem engedélyezhető: 1-15. §-a, 19. § (3) bekezdése, 79. § (3)-(5) bekezdése, 80. § (1) és (4) bekezdése, 81. §-a, 109. §-a, 123. § (2) bekezdése, 135. § (3) és (4) bekezdése, 139. §-a, 140. § (1) bekezdése, 145. §-a, 154. § (1) bekezdés b) pontja, 165. §-a, 166. § (2) és (3) bekezdése, 172. § (8) bekezdése, 175. § (1) bekezdése, 176. §-a, 177. § (2) és (3) bekezdése, 184. § (1) bekezdése, 185. § (1) bekezdése, 186. §-a, 187. § (1) bekezdése, 190. § (2) bekezdése, 191. § (6)-(8) bekezdése, 193. § (1) bekezdése, 194. § (3) bekezdése, 195. § (1) bekezdése, 196. § (3) bekezdése, 197. § (2) bekezdése, 198. § (1) bekezdése, 199. §-a, 200. § (1) bekezdése, 201. §-a, 202. § (5)-(7) bekezdése, 203. § (1) bekezdése, 205. § (1) bekezdése, 207. § (1) bekezdése, 219. §-a, 237. § (1) bekezdése, 253. § (2)-(4) bekezdése, 262. § (1) bekezdése, 263. §-a, 264. § (2) bekezdése, 266. §-a, 267. § (1) és (2) bekezdése, 269. § (1) bekezdése, 270. § (5) bekezdése.

Az OTSZ-ben foglalt előírásoktól való eltérés abban az esetben engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja az OTSZ-ben meghatározott védelmi célok teljesülését és a legalább azonos biztonsági szintet.

Típusterv esetén eltérés abban az esetben engedélyezhető, ha az eltéréssel érintett vonatkozó műszaki követelmény előírásától eltérő műszaki kialakítás, megvalósítás a szomszédos építményre, szabadtérre, gépre, berendezésre, eszközre nincs negatív hatással.

Benyújtandó dokumentumok:

•kérelem, amely tartalmazza

◦az eltéréssel érintett előírás, követelmény megnevezését,

◦az eltérés indokát,

◦az eltéréssel érintett építmény, építményrész, szabadtér megnevezését,

◦az eltérési engedélyezés esetén a védelmi célok teljesülésének igazolását;

•a kérelemben foglaltakat alátámasztó, megfelelően részletes műszaki dokumentáció (tervdokumentáció).

Az eltérési engedély iránti kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

•a tűzvédelmi műszaki követelmény, tűzvédelmi szabály vagy szabvány alkalmazásának pontos helyszínét, az érintett építmény, szabadtér, dolog megnevezését;

•típusterv esetén annak pontos beazonosíthatóságát;

•az érintett tűzvédelmi műszaki követelmény, tűzvédelmi szabály vagy szabvány azon részét, amelyre az eltérési kérelem vonatkozik;

•a tűzvédelmi műszaki követelménytől, tűzvédelmi szabálytól vagy szabványtól való eltérés indokát;

•a kérelemhez mellékelni kell a tervezett eltérő megoldás olyan részletességű műszaki dokumentációját, amely bizonyítja, hogy az eltérő megoldás a rendelettel megállapított tűzvédelmi műszaki követelményben, tűzvédelmi szabályban vagy szabványban foglalt előírásokkal legalább egyenértékű biztonságot nyújt.

Döntés az eltérési engedélyről:

A hatóság megvizsgálja a kért műszaki megoldást, és amennyiben úgy találja, hogy annak használatával a biztonság nem csökken, engedélyezi azt.

Ügyintézési határidő: Hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei esetén, valamint ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél. esetén (sommás eljárás): 8 nap.

Egyéb esetben (teljes eljárás): 60 nap.

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás esetén: 42 nap vagy külön jogszabályban meghatározott ügyintézési határidő.

Jogorvoslat: a döntés közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható a határozatban meghatározott Törvényszéknek címzett, de az első fokú döntést hozó hatósághoz benyújtott keresettel. A közigazgatási per illetéke 30 000 forint.

Vonatkozó jogszabályok:

• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

• A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

• A tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

• Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet