Környezeti szakhatósági eljárások, jogszabályok

Szakhatósági eljárások

Környezetvédelmi Szakhatósági eljárásokhoz vonatkozó jogszabályok


Szakhatósági eljárások

Környezeti hatásvizsgálat (KHV)

Eljáró szakhatóság

Az eljárásban résztvevő elsőfokú szakhatóság a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság, másodfokon pedig a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jár el. A vonatkozó ügyintézési határidő 15 nap. A szakhatósági eljárás nem igazgatási szolgáltatási díj köteles.

Eljárás rendje

A KHV kiterjed az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettségből eredő várható hatások vizsgálatára is. A környezeti hatástanulmányban be kell mutatni a tervezett tevékenység számba vett változatainak részletes leírását, külön kitérve a telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek tevékenységének ismertetésére, jellemzésére, az ezekkel való esetleges kapcsolatok bemutatására (különösen technológiai, közmű-, szolgáltatási kapcsolat), illetve a természeti katasztrófáknak (különösen földrengések, vízkárok) való kitettség bemutatására.

A környezetvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából az engedélyezési eljárása során a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton a szakhatóság rendelkezésre bocsátja.

A katasztrófavédelmi szakhatóság a KHV-ban azt vizsgálja elsősorban, hogy a környezethasználó figyelembe vette-e a telepítési helyre veszélyt jelentő valamennyi károsító hatást, illetve a károsító hatások figyelembe vétele során következtetései megalapozottak-e.

A szakhatósági vizsgálat során a dokumentáció elbírálásában az Útmutató a környezeti hatásvizsgálati tanulmány katasztrófavédelmi szempontú elkészítéséhez, értékeléséhez az irányadó.

Hiánypótlás

Amennyiben az igazgatóság a dokumentációk vizsgálata során megállapítja, hogy az abban foglaltak hiányosak az állásfoglalása kiadásához, 8 napon belül hiánypótlásra szólítja fel a környezethasználót. A hiánypótlás tényéről a környezetvédelmi hatóságot egyidejűleg tájékoztatja.

Szakhatósági hozzájárulás

Az igazgatóság a dokumentációkban foglaltak vizsgálatát követően kialakítja állásfoglalását, amelyet 15 napon belül megküld a környezetvédelmi hatóság részére.

Egységes környezethasználati engedélyezés (EKHE)

Eljáró szakhatóság

Az eljárásban résztvevő elsőfokú szakhatóság a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság, másodfokon pedig a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jár el. A vonatkozó ügyintézési határidő 15 nap. A szakhatósági eljárás nem igazgatási szolgáltatási díj köteles.

Eljárás rendje

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet eljáró szakhatóságként kijelölte a katasztrófavédelmi szervet az egységes környezethasználati engedélyezési eljárások kapcsán (ipari baleseteknek és katasztrófáknak való kitettségből eredő várható hatások vizsgálatának tekintetében) is. Ugyanakkor az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményei között nem szerepel a vizsgált szakkérdésre vonatkozó követelmény.

A környezetvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából az engedélyezési eljárása során a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton a szakhatóság rendelkezésre bocsátja.

Az ilyen jellegű megkeresések beérkezésekor az igazgatóság vizsgálja, hogy az engedélykérelmet a környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevonásának szabályai szerint nyújtották-e be.

Amennyiben összevont eljárás keretében érkezett a megkeresés, az igazgatóság a környezeti hatástanulmány katasztrófavédelmi szempontú elkészítéséhez, értékeléséhez készült Útmutatóban foglaltak szerint folytatja le a vizsgálatot és adja meg szakhatósági állásfoglalását. 

Az önálló EKHE eljárásban beérkező szakhatósági megkeresések ügyében az igazgatóság a következőket veszi figyelembe:

  • Ha az ügyfél által benyújtott dokumentáció alapján nem merül fel olyan körülmény, amely alapján a telepítési hely ipari baleseteknek, illetve természeti katasztrófáknak való kitettsége feltételezhető lenne, a fenti szakkérdés tekintetében feltétel nélküli hozzájárulás adható.
  • Ha az ügyfél által benyújtott dokumentáció tartalmaz utalást a telepítési hely ipari baleseteknek, illetve természeti katasztrófáknak való kitettségére, a döntés indokolási részében az igazgatóság kitér a dokumentáció vizsgálatára vonatkozó rövid összefoglalásra és szintén szakhatósági hozzájárulást ad a fenti szakkérdés tekintetében.

Szakhatósági hozzájárulás

Az igazgatóság a dokumentációkban foglaltak vizsgálatát követően kialakítja állásfoglalását, amelyet 15 napon belül megküld a környezetvédelmi hatóság részére


Környezetvédelmi Szakhatósági eljárásokhoz vonatkozó jogszabályok