Gépjárművekkel kapcsolatos szabályok aloldal fejlécképe

Gépjárművekkel kapcsolatos szabályok

Az alábbiakban az önkormányzati tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek járműveire vonatkozó megkülönböztető jelzés igénylésének menete ismerhető meg. Információt találhatnak továbbá a díjköteles útszakaszok díjmentes használatának feltételeivel kapcsolatban is.

Megkülönböztető jelzés igénylésének menete önkormányzati tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek járműveire:

Jogszabályi háttér

A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályait a 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet (továbbiakban: IRM rendelet) tartalmazza.

Nem kell hatósági engedély:

a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányzati tűzoltóság, a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság, a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített (vonuló), gépjárműveire.

Feliratozás:
1996. évi XXXI. tűzvédelmi törvény 39. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati és a létesítményi tűzoltó, valamint az önkéntes tűzoltó egyesület tagja a hatósági jellegre utaló, megtévesztésre alkalmas egyéb jelzést vagy címet, rangjelzést nem használhat, illetve gépjárművön csak az önkormányzati, illetve létesítményi tűzoltóság feliratot helyezheti el, az önkéntes vagy létesítményi tűzoltóság bejegyzett elnevezésével.

Az IRM rendelet 6. § (1) bekezdése alapján „a megkülönböztető jelzést adó készülék - a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével - csak olyan gépjárműre szerelhető fel, amelynek üzemeltetőjét, továbbá - az önkéntes tűzoltó egyesület és a létesítményi tűzoltóság kivételével - üzemeltetési célját a gépjárművön felirattal, jelzéssel jól látható és olvasható módon megjelölik.

Megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez hatósági engedély szükséges:
az IRM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja alá tartozó gépjárművek kivételével a hivatásos katasztrófavédelmi szervek és az önkormányzati tűzoltóságok ügyintézői, parancsnoki, stb., valamint a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek gépjárműveire.

Hatósági engedély kérvényezésének menete

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben foglaltaknak megfelelően a Rendőrség 2018. január 1-től biztosítja ügyfelei számára az elektronikus ügyintézés lehetőségét az e-Papír szolgáltatás és az ÁNYK űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás segítségével.

A rendőrség elektronikusan intézhető ügyeinek felsorolását és az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szabályokat a Rendőrség elektronikus űrlap biztosításával nyújtott elektronikus ügyintézési szolgáltatási szabályzata (a továbbiakban: Szolgáltatási Szabályzat) tartalmazza, amely a rendőrség hivatalos honlapján elérhető az „e-ügyintézéssel kapcsolatos szabályzatok” menüpontban.

A Rendőrség a feladat- és hatáskörébe tartozó, megkülönböztető jelzés engedélyezésére irányuló ügyekben biztosította az elektronikus ügyintézést. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése értelmében – figyelemmel a 2. § (1) bekezdésre – 2018. január 1-jétől elektronikus ügyintézésre kötelesek a gazdálkodó szervezetek, így az önkéntes tűzoltó egyesületek és a létesítményi tűzoltóságok által kezdeményezett megkülönböztető jelzés felszerelésének és használatának engedélyezésére irányuló hatósági ügyekben.

Az ügyintézés folyamatáról a Rendőrség honlapjáról tájékozódhatnak az ügyfelek a http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes oldalon található információk segítségével.

Az elektronikus űrlapok meghatározott rendőrségi szerv számára történő benyújtása az ÁNYK szolgáltatás használatával történik, a Rendőrség hivatali kapuján keresztül, az alábbiak szerint:

 1. a hatályos elektronikus űrlap (ÁNYK) a Rendőrség (police.hu) honlapján érhető el,
 2. az ÁNYK űrlapot a kitöltéshez le kell tölteni (Rendőrség honlap) az Ügyfél által használt számítógépre,
 3. az ÁNYK űrlap kitöltését támogató alkalmazás az ÁNYK nyomtatvány kitöltés weboldalról tölthető le.

A megkülönböztető jelzés felszerelésének és használatának engedélyezésére irányuló kérelmeket az RI-0301 ÁNYK űrlap alkalmazásával kell benyújtani. Az űrlap kitöltése mellett lehetőség van a kérelemhez szükséges pdf. mellékletek csatolására is. A kérelemhez csatolni szükséges a kérelmező és az illetékességhez tartozó megyei katasztrófavédelmi igazgatóság megbízottja – együttműködési megállapodással rendelkező hivatásos tűzoltóparancsnokság is elfogadott – által aláírt jegyzőkönyvet (1. melléklet). Az ÁNYK űrlap esetében a csatolmányok méretkorlátja az összes csatolmányra vonatkozóan 300 Mbájt.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint a létesítményi tűzoltóságok megkülönböztető jelzés felszerelésének és használatának engedélyezésére irányuló kérelmeit a gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhelyről, cégkapun keresztül kell elő terjeszteni. A gazdálkodó szervezetek kötelező cégkapus regisztrációját az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 89-91. §-a határozza meg.

Az R. 89. § (2) - (3) bekezdése szerint a gazdálkodó szervezet nevében a cégkapu-regisztrációt a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult természetes személy kezdeményezheti. A szolgáltató kizárólag a cégkapu kezelésére az adott gazdálkodó szervezetnél felhatalmazott természetes személyt (a továbbiakban: cégkapumegbízott) regisztrálja, az adott gazdálkodó szervezet nevében a cégkapu igénybevételével elektronikus kapcsolattartásra jogosult további felhasználók regisztrációját a cégkapumegbízott végzi.

A postai úton, illetve az ügyfélkapun keresztül érkezett kérelem nem tekinthető előírt formában előterjesztettnek, ezért az ilyen kérelmeket a Rendőrség visszautasítja.

A kérelemhez csatolandó dokumentumok

 1. forgalmi engedély másolata;
 2. érvényes műszaki adatlap másolata;
 3. a megkülönböztető jelzés felszerelésének és használatának indokoltságát igazoló okiratok másolata (alapszabály másolata);
 4. Jegyzőkönyv (1. melléklet)
 5. 2012. január 01. utáni érvényes együttműködési megállapodás;
 6. érvényes PÁV I. határozat;
 7. PÁV I. határozattal rendelkező személy vezetői engedélyének másolata;
 8. a gépjármű tételes málhalistája;
 9. a gépjármű fényképei (oldalról és elölről úgy, hogy a rendszám is látható legyen);
 10. illetékbélyeg, vagy illetékmentességi nyilatkozat.

Díjköteles útszakaszok díjmentességével kapcsolatos információi:

Autópálya használat, „matrica” esetén nem kell díjat fizetni:

 1. a Magyar Honvédség és Magyarország rendvédelmi szervei által üzemben tartott gépjárművek után;
 2. a nemzetközi szerződés alapján Magyarországon szolgálatot teljesítő külföldi fegyveres erők gépjárművei;
 3. a díjköteles útszakaszt kezelő társaság által üzemben tartott, kezelői feladatokat ellátó gépjárművek után;
 4. a megkülönböztető jelzés használatára jogosult, Magyarországon kiadott forgalmi rendszámú gépjárművek után, függetlenül attól, hogy a megkülönböztető jelzést a díjköteles útszakaszon való haladás közben használják, továbbá
 5. a kárelhárításban részt vevő, megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjármű által felvezetett, zárt konvojban haladó gépjárművek után.

E-útdíj fizetése:
2013. július 1-jétől kötelező Magyarországon az E-útdíj fizetése a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművekre.

"Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. Törvény 9. § (1) alapján, az útdíjfizetési és bevallási kötelezettség nem terheli:

e) a megkülönböztető jelzés használatára jogosultat a Magyarországon kiadott forgalmi rendszámú gépjárművek után, függetlenül attól, hogy a megkülönböztető jelzést az útdíjköteles elemi útszakaszon való haladás közben használják-e,

f) a katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében meghatározott katasztrófa által okozott károk megelőzésében vagy elhárításában részt vevő gépjárművek üzemeltetőit, ezen feladatok ellátása során, továbbá az önkéntes tűzoltó egyesületek, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes vagy köteles polgári védelmi egységek tagjait az elrendelt gyakorlat során igénybe vett gépjárművek után"

Jogosultság kérelmezésének menete

 1. A jogosultak kizárólag azokkal a gépjárműveikkel használhatják térítésmentesen a díjköteles útszakaszt, amelyek forgalmi rendszámát a jogosultság igazolásával előzetesen írásban vagy elektronikusan a bejelentették.
 2. A díjmentességet az arra jogosultnak a jogosultság megszerzésekor azonnal és minden év január 10-ig fel kell terjesztenie az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság útján a BM OKF Műszaki Főosztályára.
 3. A BM OKF Műszaki Főosztálya 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet hatálya alá tartozó járművek esetében a kérelmeket továbbítja a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal (továbbiakban: KEKKH) részére, a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek esetében rögzíti az Útdíj mentességi nyilvántartó rendszerben.