Központi labor fejlesztése

2017. október 12. 17:30

A katasztrófavédelmi szervezet a mentést, illetve kárelhárítást célzó beavatkozásokon túl tűzmegelőzési és hatósági feladatokat is ellát. A szervezeten belül számos szakterület működik, ezek korszerű, hatékony és megbízható műszaki eszközökkel történő ellátása nélkülözhetetlen a feladatok magas színvonalon való elvégzéséhez.

A projekt keretein belül fejleszteni tervezett laboratórium olyan, központilag működtetett, tudományos munkát végző, vizsgáló és kutató egység, amely képes a kárelhárítási munkák megoldásában közvetlen segítséget nyújtani egyrészt a beavatkozást végzők számára, másrészt a hatósági eljárások megalapozottságát szolgáló bizonyítások során. A fejlesztést követően a laboratórium alkalmassá válik a káresemények során megszerzett tapasztalatokra alapozva tudományos igényű munkát is végezni, amelynek eredményei visszahatnak a katasztrófavédelem megelőzési és beavatkozási tevékenységére éppúgy, mint a jogszabályalkotó és hatósági munkára.
 
Cél tehát egy olyan központi vizsgáló és kutatólaboratóriumi mérőkörnyezet és infrastruktúra kialalakítása, amely alkalmas a katasztrófavédelmi szervek, azon belül is elsősorban a katasztrófavédelmi mobil labor, vagyis a KML-rendszer iparbiztonsági, veszélyesanyag-felderítési, valamint azonosítási feladatainak támogatására. Ezen kívül képes arra is, hogy a tűzvizsgálati eljárások során gyűjtött égési maradványok elemzésével elősegítse a tűzkeletkezési okok feltárását. A projekt keretében fejleszteni kívánt mintavételi rendszerre támaszkodva a KML-hálózat képes lesz a magasabb szintű műszaki és analitikai elvárásoknak megfelelő színvonalon működtetni a katasztrófavédelem laboratóriumainak rendszerét.
 
A laboratórium fejlesztésével tehát olyan analitikai mérőeszközpark jön létre, amely képes a katasztrófavédelmi mobil laborok technikai felszereltségét meghaladó anyagvizsgálati, anyagazonosítási kérdések megválaszolására, a mentéshez, mentesítéshez szükséges információk biztosítására, pontosítására.
 
A tervezett központi laboratórium technikai fejlesztésének alapját a Katasztrófavédelmi Kutatóintézet már meglévő eszközei és jelenlegi munkatársai képezik. A fejlesztés keretében az intézet laboratóriumi helyiségeinek építészeti, gépészeti és elektromos felújítására, illetve átalakítására kerül sor. Emellett számos eszköz, többek között mintavételi kellékek, mérőműszerek, analitikai berendezések és oktatási célokra igénybe vehető szállító jármű beszerzése is megtörténik. A megvalósuló beszerzések segítik majd a KML-rendszer szakembereinek folyamatos képzését, valamint kárelhárítással kapcsolatos felkészültségük fejlesztését.
 
A labor működésének járulékos hozadékaként a keletkező tudományos értékű szakmai eredmények egyrészről a katasztrófavédelmi szakemberek felsőfokú képzéseiben hasznosulnak, másrészről pedig lehetőség nyílik a nemzetközi kapcsolatok és a kölcsönös együttműködés előmozdítására a hasonló területeken.
 
A KEHOP-1.6.0-15-2016-00010 azonosítószámú projekt támogatási összege 370 millió forint.