Tájékoztató a veszélyes áruk csomagolóeszközeinek gyártási jóváhagyási eljárásával kapcsolatban

Veszélyes áru csomagoló- és szállítóeszközök gyártási típus jóváhagyásának engedélyezési eljárása

„A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet, 2020. január 1-én hatályba lépett 4/D. §-a alapján:

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve látja el azon nem nyomástartó tartályok, tartányok csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek jóváhagyásával kapcsolatos hatósági feladatokat, melyeket a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletben, a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletben, és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint veszélyes áruk szállításának használatára szánnak.

Ki jogosult az engedélyre?

A csomagolóeszköz gyártója.

Milyen adatokat és dokumentumokat tartalmazzon a kérelem?

  1. a kérelmező nevét és székhelyét;
  2. ha a kérelmező nem azonos a gyártóval, akkor a gyártó nevét és székhelyét;
  3. nyilatkozatot arról, hogy másik (pl. külföldi) illetékes hatósághoz, illetve megbízottjához vagy vizsgáló szervezethez nem nyújtottak be ugyanilyen kérelmet;
  4. az ADR és a RID 1.8.7.7 bekezdésben leírt műszaki dokumentációt;
  5. nyilatkozatot arról, hogy a hatóság, illetve a vizsgáló szervezet számára vizsgálati célokból szabad belépést biztosít a gyártó, vizsgáló és tároló helyekre és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt. (pl. gyártás, tárolás helye);
  6. nyilatkozatot arról, hogy a gyártási típus vizsgálatára átadott csomagolóeszköz megfelel a gyártási dokumentációnak, és a gyártását a termék előállítására vonatkozó szabályozás előírásai szerint végezték;
  7. harmadik fél (pl. külföldi székhelyű gyártó) nevében eljáró kérelmező részére megbízást arra vonatkozóan, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság eljárásában a kérelmező eljárhat az ügyfél nevében.

Milyen módon kell benyújtani a kérelmet?

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezéseit figyelembe véve, az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek kötelesek az elektronikus ügyintézésre az azt biztosító szervek feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeiben, valamint jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatásaik igénybevételéhez.

A katasztrófavédelem az elektronikus ügyintézést az e-Papír szolgáltatáson keresztül (https://epapir.gov.hu) biztosítja, az elektronikus űrlapokat biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével fogadja a hivatali kapun keresztül. Az elektronikus űrlapok beérkezésének időpontját a rendszer naplózza, így azok nyomon követhetőek. Az e-Papír nyomtatvány címzettjeként a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot kell kiválasztani, és a nyomtatvány kitöltését követően a kérelemhez csatolni kell a szükséges mellékleteket.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A katasztrófavédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, a veszélyes áruk szállítására használt egyes eszközök jóváhagyásával kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 52/2019. (XII. 30.) BM rendelet 1. § (1)-(2) bekezdése alapján a veszélyes áru szállítás során használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, valamint a csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek jóváhagyásával kapcsolatos hatósági eljárás lefolytatásáért az ügyfélnek a BM rendelet 1. mellékletének táblázatában meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.

 

 

Az ügyfélnek a díjfizetési kötelezettséget a BM rendelet 2. § (1) bekezdésében megadott, 

a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10023002-00283494-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell teljesítenie, az eljárás kezdeményezését követően átutalási megbízás útján. Az átutalási megbízás a közlemény rovatában a kérelem benyújtásakor kapott e-Papír azonosítót fel kell tüntetni. Az erről szóló bizonylatot e-Papír szolgáltatáson keresztül be kell nyújtania a katasztrófavédelmi hatósághoz.

Ügyintézés határideje

60 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség közigazgatási per keretében biztosított. A kifogásolt döntés elleni keresetet a gyártó székhelye szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságnak kell címezni, de a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz kell benyújtani.