Önkéntes tűzoltó egyesületek aloldal fejlécképe

Önkéntes tűzoltó egyesületek

Jelenleg Magyarországon több mint hatszáz önkéntes tűzoltó egyesület (továbbiakban: ÖTE) működik. Az ÖTE-k az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejövő és működő, önálló jogi személyiségű szervezetek. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) előírásai szerint az ÖTE a székhelye szerinti településen a tűzmegelőzési, a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában közreműködő társadalmi szervezet, ami alapszabályában ezt tevékenysége céljaként rögzítette. Tagjai önként, fizetség nélkül, szabadidejükben végzik feladataikat. A szaktevékenység mellett e szervezeteknek célja a helyi, illetve tűzoltó hagyományok ápolása, a közösség összetartása, az utánpótlás-nevelés, de gyakran polgárőr, településőri feladatokat is ellátnak.

Az egyesületek a központi szerv pályázatán kívül egyéb civil szervezetek támogatására kiírt pályázaton is indulhatnak. Működésüket törvényi szintű előírás alapján a települési önkormányzat is támogatja. Mindemellett az egyesületek törekednek az önálló bevételi források (rendezvény-biztosítás, favágási munkák, magasban végzett tevékenység, stb.) megteremtésére is.

A jól működő egyesületnek mindig is fontos szerepe volt a tűzoltási és műszaki mentési, valamint a helyi lakosságtájékoztatási feladatok ellátásában. A napjainkban jelentkező egyre gyakoribb katasztrófahelyzetek felszámolásánál is részt vesznek a védekezési, kárelhárítási feladatokban (árvíz, belvíz, nagy kiterjedésű szabadtéri tüzek, viharkárok).

Az önkéntes egyesületek munkájának szakmai irányítása és felügyeleti ellenőrzése a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet, elsősorban a hivatásos tűzoltóságok feladata. Az egyesületek támogatásáról, szakmai irányításáról és felügyeleti ellenőrzéséről külön országos katasztrófavédelmi főigazgatói utasítás (7/2018 BM OKF utasítás) rendelkezik.

A szaktevékenység ellátásának alapvető feltétele a működési terület szerinti hivatásos tűzoltósággal kötött együttműködési megállapodás.

Az ÖTE-ket a személyi feltételeik, a technikai felszereltségük, a rendelkezésre álló gépjárművük figyelembe vételével három kategóriába sorolhatjuk.

A megállapodás kategóriáját az ÖTE rendelkezésre álló erő- eszköz állománya határozza meg.

I. kategória: a tűzoltási, műszaki mentési tevékenység ellátásához az önkéntes tűzoltó egyesület rendelkezik tűzoltó gépjárművel, vagy olyan gépjárművel, ami alkalmas a tűzoltáshoz és műszaki mentéshez szükséges szakfelszerelések, oltóanyag, tűzoltó személyzet szállítására, és a tevékenységi területén aktívan közreműködik a tűzoltói feladatok ellátásában.

II. kategória: a tűzoltási, műszaki mentési tevékenység ellátásához az önkéntes tűzoltó egyesület nem rendelkezik az első kategóriának megfelelő gépjárművel, vagy ugyan rendelkezik az első kategóriának megfelelő gépjárművel, de felszerelései, vagy felkészültsége alapján a tűzoltói feladatok ellátását csak esetenként végzi.

III. kategória: az önkéntes tűzoltó egyesület tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet nem végez, de tűzmegelőzési tevékenységén belül ifjúságnevelő és hagyományőrző tevékenységet aktívan lát el.

A Ttv 2013. évi módosításával lehetővé vált, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületek a vállalt tevékenységi területükön önállóan is végezhessék a szaktevékenységüket. Jelenleg ötven egyesület vállalta az önálló beavatkozással járó kötelezettségeket és feladatokat, ezek az egyesületek a működéshez szükséges havi támogatásban részesülnek.

A beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek két kategóriában láthatnak el készenléti szolgálatot:

beavatkozó I.:   a vállalt éves minimális készenléti óraszám 4500 óra,

beavatkozó II.:  a vállalt éves minimális készenléti óraszám 3000 óra.

A beavatkozó egyesületek támogatása a számukra rendelkezésre álló központi költségvetési forrásból egyedi elbírálás alapján biztosított, ami az egyes kategóriában 170.000 Ft/hó/ÖTE, a kettes kategóriában 100.000 Ft/hó/ÖTE.

A tűzoltó tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képzéseket (jelenleg minimum 40 órás tűzoltó alaptanfolyam, továbbá a mentőeszközök és szivattyúk kezeléséhez szükséges képzés) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek végzik.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek káresetről történő értesítését a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerveinél kialakított megyei műveletirányító ügyeletek végzik, SMS üzenet elküldésével.