Önkormányzati tűzoltóságok aloldal fejlécképe

Önkormányzati tűzoltóságok

Az önkormányzati tűzoltóságok köztestületi formában működnek, ami azt jelenti, hogy néhány, vagy több önkormányzat összefogott annak érdekében, hogy a településükre minél hamarabb érkezzen tűzoltói segítség. Ennek érdekében saját elhatározásból tűzoltóságok alapítottak, aminek a működését állami támogatás, az érintett települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, és a tűzoltóság saját bevétele biztosítja. Ezen tűzoltóságok jellemzően olyan helyeken alakultak meg, ahová a hivatásos egységeknek több idő kell a helyszínre érkezéshez, így az önkormányzati tűzoltóságok megalakulásával és működésével a vonulási területükön élő állampolgárok tűzbiztonsága növekedett.

A tűzoltóságon úgynevezett főfoglalkozású és önkéntes jogviszonyban álló tűzoltók dolgoznak. A főfoglalkozású tűzoltók fizetést kapnak a munkájukért és a tűzoltóságon kialakított egyedi szolgálati rend szerint végzik a napi feladatokat.

Az önkéntes tűzoltók esetenként vesznek részt a vonulásban, önként szabadidejüket feláldozva. Az önkormányzati tűzoltóságokon nem kötelező a laktanyai készenlét, ha a tűzoltó közel lakik a laktanyához (egy kisebb településen ez gyakran előfordul), akkor akár otthon is tartózkodhat a kialakított napirendnek megfelelően. A lényeg, hogy a riasztás után (éjjel-nappal) 8 percen belül meg kell kezdeni a vonulást. Az önkormányzati tűzoltóságok a káresetek többségének felszámolására önállóan alkalmasak, a végrehajtott vonulások egyre nagyobb százalékában nem szükséges a hivatásos egységek jelenléte, ami nagyfokú segítséget, egyúttal költséghatékonyságot is jelent a hivatásos szervek részére.

 • Az önkormányzati tűzoltóság (a továbbiakban: ÖTP) tűzoltási és műszaki mentési feladatok elvégzésére létrehozott, elsődleges műveleti körzettel rendelkező tűzoltóság.

 • a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás és az önkéntes tűzoltó egyesület által közösen vagy a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás által önállóan alapított köztestület;

 • tűzoltási és műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehető készenléti szolgálatot lát el főfoglalkozású és önkéntes jogviszonyban álló önkormányzati tűzoltókkal.

Feladatai:

Tűzmegelőzési tevékenysége során, az elsődleges műveleti körzetében:

 • segíti az önkormányzatok jogszabályokban meghatározott tűzmegelőzési feladatait,
 • tűzvédelmi hiányosság észlelése esetén azt haladéktalanul jelzi a hivatásos tűzoltóparancsnok útján az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek;
 • részt vesz a lakosság tűzvédelmi felvilágosításában, a tűzvédelmi propagandában.

Tűzoltási és műszaki mentési tevékenységére való felkészülés érdekében:

 • toborozza és szervezi az elsődleges műveleti körzetében a tűzoltói szolgálatra jelentkezőket, és gondoskodik azok szakmai felkészítéséről, továbbképzéséről;
 • folyamatosan gondoskodik a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátására szervezett erő és eszközállomány riaszthatóságáról;
 • gondoskodik szakfelszereléseinek és egyéni védőeszközeinek karbantartásáról, jogszabályokban előírtak szerinti felülvizsgálatáról;
 • éves továbbképzési tervet készít;
 • gondoskodik az állomány előírt elméleti és gyakorlati továbbképzéséről.

Tűzoltási és műszaki mentési tevékenysége során:

 • az elsődleges műveleti körzetében, a hivatásos tűzoltó parancsnoksággal kötött együttműködési megállapodás alapján és annak szakmai iránymutatása szerint elsődleges tűzoltási és műszaki mentési feladatokat lát el, közreműködik közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések végrehajtásában;
 • tűzesethez, műszaki mentéshez a készenlétben tartandó gépjárművel és az arra beosztott létszámmal, valamint tűzoltás vezetésére jogosult személlyel a riasztástól számított nyolc perces normaidőn belül kezdi meg a vonulást;
 • ügyeleti szolgálatot tart fenn;
 • az elsődleges műveleti körzetében működő gazdálkodó szervekkel a létesítményi tűzoltósági feladatok átvállalására megállapodhat, amennyiben nem veszélyezteti az elsődleges műveleti körzet ellátásával kapcsolatos feladatok maradéktalan teljesítését;
 • gondoskodik a beavatkozásban részt vevő állomány rendszeresített egyéni védőeszközökkel történő ellátásáról,
 • jelenti az elsődleges működési körzetében keletkezett tűzesetet, káresetet, az általa eloltott, valamint a más által eloltott és hozzá bejelentett tűzesetet a helyi szerv ügyeletére, és eleget tesz egyéb jelentési kötelezettségének,
 • a központi szerv vezetője vagy a települési önkormányzat képviselő-testülete rendelkezése alapján rendkívüli készenléti szolgálatot lát el.