HUSZÁR aloldal fejlécképe

HUSZÁR

A HUSZÁR közepes kutató-mentő csapat, amelyet önkéntes különleges kutató-mentő egységek alkotnak. A HUSZÁR csapat vezetését és irányítását nemzetközi bevetés esetén a BM OKF végzi, a csapat a riasztást is az OKF-től kapja.

I. Szervezeti működés, rendeltetés, felépítés

I.1. A szervezet megnevezése:

Neve: HUSZÁR MENTŐSZERVEZET
Rövidítése: HUSZÁR
Angol elnevezése: HUNGARIAN NATIONAL INTEGRATED ORGANISATION FOR RESCUE SERVICES


I.2. Rendeltetése:

Központi rendeltetésű mentőszervezet az ország veszélyeztetettségének megfelelően létrehozott, a hazai és a nemzetközi segítségnyújtásban bevethető szervezet.

Rendeltetése: KÖZEPES VÁROSI KUTATÓ ÉS MENTŐ CSAPAT
Nemzetközi meghatározása: MEDIUM URBAN SEARCH AND RESCUE TEAM


I.3. Riasztás, mozgósítás, bevetés:

A mentőszervezet bevetésre és gyakorlatra történő riasztása, mozgósítása, valamint hazai és nemzetközi szintű bevetése a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetőjének döntése alapján történik.

I.4. Képességei:

Az ENSZ Nemzetközi Kutatás és Mentési Tanácsadó Csoport (INSARAG) Irányelvek és Módszertannak megfelelően képes a következőkre: keresőkutyákkal vagy műszaki kereső berendezésekkel történő kutatás, mentés, beleértve a nagy tömegű tereptárgy megemelésével történő mentést, vasbeton és acélszerkezetek bontása, kötelekkel végzett speciális műveletek, dúcolási szakműveletek, veszélyes anyagok kimutatása és elkülönítése, újraélesztési és életben tartási szakműveletek. Egy beavatkozási helyszínen 7 napon keresztül napi 24 órás munkavégzésre való képesség.

I.5. Jogszabályi alapok:

Magyarországi:

  • A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény.
  • A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10.) Korm. Rendelet, valamint annak a VIII. fejezete.
  • A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről kiadott 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet.
  • A hivatásos katasztrófavédelmi szervek ügyeleti és készenléti szolgálatainak működési rendjéről szóló 48/2011. BM OKF főigazgatói intézkedés 6. sz. melléklete: Eljárási és Kommunikációs Rend Nemzetközi katasztrófa- és humanitárius segítségnyújtás esetén.
  • A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ akkreditált éves Központi Képzési Programjai.
  • 2011. június 6-án 7375-3/2011. Ált. számon kiadott a Városi kutató és mentő (USAR), műszaki mentő képességek szakterületére, mint alapvető szakmai követelmények a mentésbe bevonható hazai önkéntes mentőszervezetek részére kiadott Szervezeti és Műveleti Irányelv, mint Nemzeti Minősítési Rendszer.

Európai Uniós:

  • A Bizottság 2010/481/EU, Euratom határozata (2010. július 29.) a 2004/277/EK, Euratom bizottsági határozatnak a közösségi Polgári Védelmi Mechanizmus kialakításáról szóló 2007/779/EK, Euratom tanácsi határozat végrehajtási szabályai tekintetében történő módosításáról

Egyesült Nemzetek Szervezet ajánlása:

  • ENSZ INSARAG Irányelv és Módszertana. Nemzetközi Mentőkutyás Szövetség (IRO) vizsgaszabályzata.

Észak-Atlanti Szerződés Szervezete:

  • Egyetértési Megállapodás.

Egyéb regionális és kétoldalú katasztrófavédelmi együttműködések.

I.6. Bevethetősége:

Alkalmazható országos (hazai) szinten, EU-n kívüli és EU-n belüli beavatkozás a lakosság élet-, egészség és anyagi javainak védelme érdekében. Működés Magyarországon 3 órán belül, vidéken 8 órán belül, külföldön 48 órán belüli megkezdi.

I.7. Készenléti ideje:

A riasztástól számított 3 órán belül a csapat vezetői állományának, 6 órán belül a csapat többi részének el kell elérni a készenlétet.

I.8. Alkalmazásba helyezése:

A szervezet belföldön minden esetben a kárfelszámolást irányító területi (helyi) szervnek kerül át-alárendelésre. Külföldi alkalmazás során az ENSZ INSARAG Irányelvek és Módszertannak megfelelően az Helyszíni Műveleti és Koordinációs Központ (OSOCC) feladatszabása alapján a Helyi Veszélyhelyzet Kezelési Hatóság (LEMA) iránymutatásainak megfelelően látja el feladatát.

Belföldön: A készenlét elérését követően Budapesten 3 órán belül, vidéken 8 órán belül.
Külföldön: Felkészülési idő 24 óra, azt követően a szállítás módjától, a távolságtól, a határon történő átlépések számának függvényében változó.

I.9. Szakfeladata:

Romok (például összedőlt épületek, balesetet szenvedett közlekedési eszközök) alatt rekedt áldozatok keresése, lokalizálása és mentése. Szükség szerint elsősegélynyújtás a további ellátás céljából történő elszállításig. Földrengés sújtotta területen a műszaki mentés, áldozatok kiemelése és azok túlélési esélyeinek biztosítása.

I.10. Szállíthatósága:

Közúton, vasúton, vízi úton, légi úton.

I.11. Komponensei:

Vezetés-irányítás (irányítás, kapcsolattartás/koordináció, tervezés, média/beszámolók, értékelés/elemzés, biztonság). Kutatás (keresés műszaki kereső berendezésekkel és keresőkutyával, veszélyes anyagok kimutatása és elkülönítése). Mentés (bontási műveletek, darabolás, megemelés és mozgatás, dúcolás, kötelekkel végzett speciális műveletek). Orvosi ellátás, beleértve az áldozatok és az egységek tagjai, valamint a keresőkutyák ellátását.

Összességében komponensei: vezetés-irányítás, logisztika, kutatás, mentés és egészségügy.

I.12. Önellátási képesség:

Munkavégzés legalább 7 napon keresztül.

I.13. Tagjai:

Nemzeti Minősítésen átesett, köztartozással nem rendelkező, jogilag rendezett hátterű (bejegyzett) önkéntes mentőszervezet tagja. Az önkéntes mentőszervezet rendelkezik együttműködési megállapodással a BM OKF területi szervévvel. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10.) Korm. Rendelet VIII. fejezet feltételeinek eleget tett.

I.14. Szakmai felügyelet, koordináció:

A mentőcsapat szakmai felügyeletét és koordinációját, a mentőcsapat tagjainak kiválasztását a BM OKF területi szervének útján a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség látja el, a beosztó határozatok készítését a BM OKF területi szerve végzi. Nemzetközi segítségnyújtás koordinációját a BM OKF Nemzetközi Főosztály fogja össze.

I.15. A szervezet felépítése:

Létszáma: 103 fő, azaz a vezetés 7 fő és 3 váltásban önkéntes mentőegység 3*32 fő.