Tűzoltósági Főosztály - Bemutatkozás

A Tűzoltósági Főosztály fő feladata a tűzoltási-műszaki mentési feladatokkal kapcsolatban szakmai felügyelet, ellenőrzés és irányítás, szervezés, kapcsolattartás, adatfeldolgozás - és értékelés, országos és nemzetközi tűzoltósport versenyek és szakmai vetélkedők szervezése, tűzoltó egyesületek munkájának segítése, részvétel tűzoltói beavatkozásokat érintő esemény-kommunikáció folyamatában, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos statisztika készítése.

A Tűzoltósági Főosztály SZMSZ-ben tételesen meghatározott feladatai a következők:

A Tűzoltósági Főosztály:

 • meghatározza, irányítja, ellenőrzi a közvetlen alárendeltségében lévő osztály tevékenységét;
 • végzi a jogszabályokban részére meghatározott felügyeleti, továbbképzési, szabályzat kidolgozási és a főosztály feladatkörébe tartozó közigazgatási, szakmai irányítási és felügyeleti feladatokat;
 • ellátja a területi szervek, a hivatásos, az önkormányzati, valamint a létesítményi tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa-elhárítási tevékenységének szakmai felügyeletét, segíti a tűzoltó egyesületek munkáját;
 • tervezi és szervezi a megyei tűzoltósági főfelügyelők továbbképzését, irányelveket készít elő az BM OKF szervezeti egységeivel egyeztetve a tűzoltásban és műszaki mentésben részt vevő állomány éves felkészítési tervéhez;
 • az ország területén bekövetkezett jelentősebb tűz- és káresetek felszámolásánál segítséget nyújt a területi szervek részére, szervezi a BM OKF hatáskörébe tartozó feladatok végzését;
 • szervezi az BM OKF által rendezett országos és nemzetközi tűzoltósport versenyeket, és szakmai vetélkedőket;
 • jelentéseket állít össze a szakterületét érintő eseményekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat, és továbbítja az érintett szervek részére;
 • a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység végzése során kapcsolatot tart a segítséget nyújtó szervekkel, személyekkel;
 • az országos polgári védelmi főfelügyelőség érintett szakterületével közösen szervezi a katasztrófavédelmi, tűzoltó és polgári védelmi szervek terrorcselekmények következményei felszámolásában való részvételét;
 • közreműködik a bekövetkezett eseményekről szóló jelentések összeállításában, az információs anyagok készítésében;
 • részt vesz a NVK működtetésében;
 • részt vesz a tűzoltói beavatkozásokat érintő esemény-kommunikáció folyamatában;
 • részt vesz a területi szervek és a rendvédelmi szervek, a védelmi bizottságok, és az önkormányzatok által szervezett kárelhárításra és mentés végrehajtására történő felkészülés felügyeletében, ellenőrzésében;
 • az aktualitások figyelembevételével tűzoltási, az országos polgári védelmi főfelügyelőség érintett szakterületével egyeztetve mentési és katasztrófa felszámolási gyakorlatokat tervez és szervez;
 • részt vesz az BM OKF főosztályai, valamint a külföldi tűzoltóságok közötti, továbbá a CTIF-el kapcsolatos szakmai munkában;
 • szakterületén közreműködik az BM OKF által tartott különböző típusú ellenőrzéseken;
 • szakfelügyeleti ellenőrzést végez a területi szerveknél;
 • részt vesz az BM OKF közbeszerzési pályázatainak lebonyolításában;
 • részt vesz a társszervekkel és karitatív szervekkel meglévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;
 • végzi a bajba jutott légi járművek felkutatásával és mentésével kapcsolatos hazai tervezési, szervezési és mentési feladatok összehangolását;
 • a területi szervek szakterületre vonatkozó jelentései alapján az egységes értelmezés és gyakorlat érdekében útmutatókat, tájékoztatókat bocsát ki;
 • közreműködik a szakterületét érintő szakmai vizsgáztatások lefolytatásában;
 • szakterületét érintően a területi szervek részére továbbképzést, tájékoztatót szervez;
 • irányítja, felügyeli és ellenőrzi az Országos Műveletirányító Tervek kidolgozásával kapcsolatos feladatok teljesítését;
 • kijelöli az önkormányzati tűzoltóságok elsődleges vonulási területét és véleményezi azok költségvetési támogatását;
 • indokolt esetben kezdeményezi a tűzoltóságok rendkívüli készenléti szolgálatának elrendelését, végrehajtja az elrendelésre kiadott főigazgatói döntéseket, ellenőrzi azok végrehajtását;
 • közreműködik a tűzoltóságokra vonatkozó tűzoltási mentési és katasztrófavédelmi elemzések, értékelések elkészítésében, előkészíti a szakterületére vonatkozó vezetői döntések tervezeteit;
 • a területi szerveken keresztül vizsgálja és értékeli a tűzoltóságok szolgálatszervezés helyzetét, javaslatot készít a szükséges módosítások végrehajtására;
 • javaslatot tesz az egyes tűz- és káresetek, katasztrófahelyzetek felszámolását követően a részletes elemzésre, tanulmánykészítés elrendelésére;
 • végzi a műszaki mentő bázisokkal kapcsolatos szakmai feladatok koordinálását;
 • közreműködik, illetve segítséget nyújt a korszerű tűzoltási és mentési taktikai elvek kidolgozásában, adaptálásában, hasznosításában;
 • részt vesz a szakterületét érintő gyakorlatok szakmai előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében;
 • végrehajtja a gyakorlatok szemlézését;
 • a KAP-Online rendszert illetően az adatszolgáltatáshoz megfogalmazza a szakmai igényét;
 • tűzoltás-műszaki mentéssel kapcsolatos statisztikát készít.