Tűzvédelmi szakértői tevékenység végzésének feltételei

Tűzvédelmi szakértői tevékenység végzésének feltételei:

1. Alanyi feltételek:

a természetes személy

 • büntetlen előéletű és nem áll foglalkozástól eltiltás mellékbüntetés hatálya alatt,
 • egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és a külön jogszabály szerint meghatározott felsőfokú tűzvédelmi szakképzettséggel rendelkezik
 • az adott tűzvédelmi szakterületen legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik (szakmai gyakorlati időn a megjelölt tűzvédelmi szakterületen eltöltött gyakorlati időt kell érteni).
 • az OKF főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) által összeállított bizottság előtt a megjelölt szakterületen sikeres vizsgát (a továbbiakban: vizsga) tett.

2. Tárgyi feltételek:

2.1 Tűzvédelmi szakértői vizsgára jelentkezés

 • 2.1.1 Jelentkezés tartalma:
  • természetes személyazonosító adatok (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve),
  • lakóhely,
  • elérhetőség,
  • iskolai végzettség, az oktatási intézmény pontos megjelölése,
  • diploma (oklevél, bizonyítvány) száma és kelte,
  • tűzvédelmi szakképesítés (oklevél, bizonyítvány) száma és kelte,
  • foglalkozás, munkakör,
  • igazolás a szakmai gyakorlati időről
  • folytatni kívánt tűzvédelmi szakterület megnevezése,
  • tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatásához meghatározott képesítését igazoló okirat hiteles másolata (honosított okirat esetében a magyar nyelvű fordítás hiteles másolata).
 • 2.1.2. Mellékletek csatolása:
  • képesítést igazoló okirat hiteles másolata (honosított okirat esetében a magyar nyelvű fordítás hiteles másolata),
  • igazolás a szakmai gyakorlati időről.

A tűzvédelmi szakértői szakterületeket a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/ 2011 (XII. 25.) BM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. számú melléklete tartalmazza. Az egyes szakértői szakterületek vizsga törzsanyagát a BM OKF a honlapján közzéteszi. A BM OKF a vizsga időpontjáról a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül értesíti a jelentkezőt. A sikeres vizsgáról a BM OKF bizonyítványt állít ki, mely a vizsga napjától számított 5 évig érvényes.

2.2. Tűzvédelmi szakértői tevékenység megkezdésének bejelentése

A tűzvédelmi szakértői tevékenység végzésével kapcsolatos bejelentést a rendelet 2. melléklete szerinti adattartalommal kell megtenni, és meg kell nevezni a tűzvédelmi szakterületet, amellyel kapcsolatban a szakértő tevékenységet kíván folytatni.

 • 2.2.1. A bejelentés tartalma:
  • Bejelentés típusa (tevékenység megkezdés, adatváltozás)
  • Szolgáltató neve
  • Szolgáltató székhelye vagy lakcíme
  • Szolgáltató levelezési címe
  • Tűzvédelmi szakértői szakterület(ek) pontos megjelölése
  • A tűzvédelmi szakértői szakterületre vonatkozó bizonyítvány száma és érvényességi ideje
  • A tevékenység gyakorlására jogosult elérhetőségei
  • Telefonszám
  • Fax szám (ha van)
  • E-mail cím
  • Nyilvántartási szám (adatváltozás esetén)
 • 2.2.2. Mellékletek csatolása:
  • sikeres szakértői vizsgáról szóló, érvényes bizonyítvány másolata
  • az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot (A bejelentés benyújtásával egyidejűleg szakterületenként 10 000 Ft díjat kell fizetni a BM OKF Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00283494-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára. A díj tartalmazza a tűzvédelmi szakértői bejelentési és nyilvántartásba vételi eljárás, valamint a nyilvántartás vezetésének díját.)

A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a Rendelet 2. melléklete szerinti adattartalommal be kell jelenteni, melyhez a sikeres szakértői vizsgáról szóló bizonyítványt csak abban az esetben kell mellékelni, ha a tűzvédelmi szakértő tevékenységi körét új tűzvédelmi szakterülettel bővíti, vagy a sikeres szakértői vizsgáról szóló bizonyítvány érvényességi ideje változott.

2.3. Ismétlő vizsga

A tűzvédelmi szakértői tevékenység azon a tűzvédelmi szakterületen, amelyen a szakértő sikeres vizsgát tett, öt évig végezhető ismétlő vizsga letétele nélkül. A tűzvédelmi szakértői tevékenység további folytatásának feltétele, hogy a tűzvédelmi szakértő a továbbképzési időszakban tűzvédelmi szakértői továbbképzésen vegyen részt és a szakterületének megfelelő érvényes bizonyítvánnyal rendelkezzen.

A tűzvédelmi szakértők tűzvédelmi szakmai továbbképzéséről a BM OKF gondoskodik. A továbbképzés a tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogszabályi és szakmai ismeretanyag bővítésére szolgáló, legalább 20 órás oktatás.

 • 2.3.1 Az ismétlő vizsgára jelentkezés tartalma azonos a vizsgára jelentkezés tartalmával.
  • természetes személyazonosító adatai (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve),
  • lakóhely,
  • elérhetőség,
  • foglalkozás, munkakör,
  • a tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatásához meghatározott képesítést igazoló okirat hiteles másolatát (honosított okirat esetében a magyar nyelvű fordítás hiteles másolatát).
 • 2.3.2. Mellékletek csatolása:
  • a tűzvédelmi szakértő tevékenységéről vezetett nyilvántartás másolata.

A tűzvédelmi szakértőnek a vizsgabizonyítványban meghatározott érvényességi idő lejárta előtt legalább 30 nappal jelentkeznie kell az ismétlő vizsgára.

2.4. Ismételt vizsga

Sikertelen vizsga esetén ismételt vizsga egy alkalommal tehető, a sikertelen vizsga időpontját követő 90 napon belül.

Sikertelen ismételt vizsga esetén, annak időpontjától számított 1 éven belül, az adott szakterületre vonatkozóan vizsga nem tehető.

A tűzvédelmi szakértőkről a BM OKF a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben meghatározott nyilvántartást vezet. A tűzvédelmi szakértők névjegyzékének nyilvános adatait a BM OKF a honlapján közzéteszi. A tűzvédelmi szakértő 8 napon belül köteles bejelenteni a névjegyzékben nyilvántartott adatokban bekövetkezett változást.

3. Szakértői nyilvántartás

A tűzvédelmi szakértő köteles a tevékenységéről évente, a Rendelet 3. melléklete szerinti adattartalommal, folyamatos sorszámozással ellátott nyilvántartást vezetni, és az általa készített –aláírt- szakértői vélemények, tűzvédelmi dokumentációk egy-egy másolati példányát 5 évig megőrizni.

4. A hatóság a tűzvédelmi szakértői tevékenység végzését megtiltja, és a szakértőt törli a névjegyzékből, ha:

 • a bizonyítvány érvényességi ideje alatt nem tett sikeres vizsgát,
 • bejelenti, hogy a szakértői tevékenységét nem kívánja tovább folytatni,
 • a nyilvántartásban szereplő adatainak változását felhívásra, ismételten nem jelentette be,
 • a tevékenység végzésének feltételei a felvételkor sem álltak fenn vagy utóbb megszűntek,
 • a szakmai tevékenységére vonatkozó nyilvántartást nem vagy nem a valóságnak megfelelő tartalommal vezeti,
 • szakmai tevékenységének ellenőrzése során megállapításra kerül, hogy tevékenységét nem a hatályos jogszabályoknak, műszaki követelményeknek megfelelően végzi.

A BM OKF a tűzvédelmi szakértői tevékenység megtiltásáról és a névjegyzékből való törlésről határozatban dönt, és a döntésről értesíti az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságot, ha a szakértő szerepel az igazságügyi szakértők névjegyzékében.

Vonatkozó jogszabályok:

 • A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
 • Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény
 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet
 • Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet