Katasztrófavédelmi ismeretek a nemzeti alaptantervben

Közel egy éves előkészítő munka, a Gyermek- és Ifjúságfelkészítés 3x3-as Akciótervének végrehajtásából származó tapasztalatok, és a 2011 őszén összeállított tanterv javaslat alapján, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel történő szoros együttműködés eredményeként fokoztuk és markánsan megjeleníthetővé tettük a katasztrófavédelmi ismeretek témaköreit az újonnan elfogadott Nemzeti alaptantervben (110/2012. (VI. 4.) kormányrendelet a Nemzet alaptanterv kihirdetéséről, bevezetéséről és alkalmazásáról).

A korábbiaktól eltérően az új Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: NAT) minden egyes évfolyamon, különböző műveltségi területekhez tartozó közműveltségi tartalmakhoz (tantárgyak) rendeli hozzá a kapcsolódó katasztrófavédelmi ismeretkört. A jövőben mindezek alapján kerülnek kialakításra az egyes tantárgyakhoz tartozó kerettantervek, amelyekben további részletezéssel fog megjelenni a katasztrófavédelmi ismerthalmaz. Az új NAT-ban az alábbi kapcsolódás pontok figyelhetőek meg:

Ember és természet műveltségterület – Környezet és fenntarthatóság tudásterület

Katasztrófavédelem

Ember és természet műveltségterület – Közműveltségi tartalmak

  • Környezetismeret (1-4. évfolyam) – Anyag, energia, információ témakörben

„Információ. Jel, jelzés, információ (lakóhelyi közlekedés, katasztrófavédelmi ismeretek) megismerése.”

  • Környezetismeret (1-4. évfolyam) – Állandóság és változás

„Égés (égési feltételek, égéstermékek, éghető és éghetetlen anyagok). Tűzvédelem, a tűzoltás alapelvei, eszközei.”

  • Természetismeret (5-6. évfolyam) – Anyag, energia, információ témakörben

„Információ. Jelek, jelzések (közlekedési jelzőtáblák, piktogramok, katasztrófavédelmi jelrendszer).”

  • Természetismeret (5-6. évfolyam) – Állandóság és változás

„Kémiai változások (égés/tűzvédelem, maró anyagok, bomlás és egyesülés/anyagmegmaradás”

  • Fizika (7-8. évfolyam) – Környezet és fenntarthatóság

„Természeti katasztrófák. Viharok, árvizek, földrengések kiváltó okai. A kárenyhítés lehetőségei.”

  • Kémia (7-8. évfolyam) – Állandóság és változás

„Az égés magyarázata, feltételei, tűzvédelmi alapismeretek elsajátítása. Tűzoltási lehetőségek”

  • Kémia (9-12. évfolyam) – Környezet és fenntarthatóság

„Élő és élettelen környezeti tényezők. A füstköd, az aeroszol, a füst és a köd fogalma. Teendők szmogriadó esetén. Környezeti katasztrófák.”

  • Kémia (9-12. évfolyam) – Szerves kémia

„Az energiahordozók felhasználásának környezeti hatásai. Helyi települési probléma (vízgazdálkodás, közlekedés, műtrágyák, növényvédő szerek, mosó- és mosogatószerek, gyógyszerek használatának szükségessége és/vagy veszélyei). Környezeti katasztrófák.”

Földünk, környezetünk műveltségterület – Közműveltségi tartalmak

  • A természeti környezet és jelenségei (9-12. évfolyam) – Geoszférák

„A geoszférákon belüli és az azok közötti folyamatok kölcsönhatásai, társadalmi, gazdasági és környezeti következményei, kezelésük. Veszély- és katasztrófahelyzetek.”

Életvitel és gyakorlat műveltségterület – Fejlesztési célok

Katasztrófavédelem

Életvitel és gyakorlat műveltségterület – Közműveltségi tartalmak

  • Pályaorientáció, közösségi szerepek (9-12. évfolyam)

„A tágabb közösségért végzett önkéntes munka lehetőségei és jelentősége; közösségi szolgálat. Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és honvédelmi alapismeretek.”