Page 9 - magazin-október
P. 9

7
    Konzultáció a kirendeltségvezetõkkel és


    a tûzoltóparancsnokokkal
      lső alkalommal ült össze a Kiren- közeljövőben megalakítani tervezett Országos  tósági jogkör is. A tábornok elmondta, az első
      deltségvezetők Fóruma, amelynek az  Tűzmegelőzési Bizottságról is beszélt, amely- alkalom az ismerkedésé, az általános témák
    E országos katasztrófavédelmi főigazga- nek tevékenysége a megelőzési munkát végző  felvetéséé, a későbbiekben pedig napirend
    tó mellett az egyes megyék által választott  kirendeltségek szempontjából szintén nagy  szerint kerülnének terítékre a különböző kérdé- kaTaSZTróFaVÉDELEM  2012. október
    kirendeltségvezetők a tagjai. Dr. Bakondi  jelentőséggel bír majd. Tudatosabb tűzmeg- sek. Ezek között lesznek olyanok, amelyekről
    György tű. altábornagy az április óta ilyen  előzési munkát kell a katasztrófavédelemnek  a főigazgató kéri a parancsnokok véleményét
    minőségben dolgozó szakemberekkel az el- végeznie, tette hozzá, hiszen a védekezés, a  és olyanok is, amelyeket a megyéket képvise-
    múlt félévben szerzett tapasztalatokról és a  károk felszámolása mindig sokkal több pénz- lő kollégák javasolnak majd, mert mondjuk az
    továbbiakban várható változásokról, valamint  be kerül a prevenciónál. A katasztrófavédelem  élénken foglalkoztatja a tűzoltókat. Hozzátette,
    az őket érintő új feladatokról konzultált szept- vezetője kitért a polgári védelem területén zajló  a következő találkozón például a technikai fej-
    ember 17-én. Másnap a Tűzoltóparancsnokok  átalakításokra is, mint mondta, élettel kell ezt  lesztésről, ezen belül is a tűzoltógépjárművek
    Tanácsa tanácskozott. A tervek szerint mindkét  a területet megtölteni. Konkrét példákon ke- gyártásáról kíván eszmét cserélni a Tűzoltópa-
    grémium két-háromhavonta ülésezik majd. resztül érzékeltette, hogy mely eseteknél lehet  rancsnokok Tanácsának tagjaival.
      A kirendeltségvezetők találkozójának ele- szükség az ő munkájukra, amellyel sokszor  Az országos katasztrófavédelmi főigazga-
    jén a főigazgató leszögezte, fontosnak tartja,  éppen az elsőként beavatkozó tűzoltókat te- tó kijelentette, a tűzoltó-parancsnokságokon
    hogy az április óta létező kirendeltségek első  hermentesíthetik.  is erősíteni kell a tudatos megelőző hatósági
    embereivel két-három havonta konzultáljon,  Bakondi György a továbbiakban a kiren- munkát és beszélt arról is, hogy ez milyen mó-
    hiszen ezek a szervezeti egységek előzmény  deltségvezetők lehetséges  képzéseiről, tevé- don történik meg. Bakondi György emlékeztet-
    nélküliek a katasztrófavédelmen
    belül, velük kapcsolatban nem
    állnak rendelkezésre működési
    tapasztalatok, miközben integ-
    rált hatósági feladatokat látnak el
    egy új hatáskörökkel rendelkező
    szervezetben. Bakondi György
    elsőként arra hívta fel a tisztek
    figyelmét, hogy rövidesen újabb
    feladatokkal bővül az általuk irá-
    nyított terület tevékenységi köre,
    hiszen a katasztrófavédelemhez
    kerül a kéményseprői tevékeny-
    ség és a kritikus infrastruktúra
    elemeinek a felügyelete is, ame-
    lyek mindegyike külön-külön is
    nagy felelősséget és sok munkát
    jelent. Éppen ezért belátható időn
    belül meg kell erősíteni a kiren-
    deltségek állományát, például a
    most útjára induló tűzoltó szak-
    képzésről kikerülőkkel. Utóbbiak
    karrierlehetőségeire,  képzésük
    módjára is kitért a főigazgató.
    Mint mondta, elképzelhető, hogy
    a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tűzoltószaka  kenységük értékeléséről ejtett szót. A találkozó  te a megjelenteket, hogy a hivatásos tűzoltó-
    zártpályássá válik a jövőben, vagyis a már állo- további részében a kirendeltségvezetők számol- ságok a rendszerben primátust élveznek, ami
    mányban lévő kollégák számára jelenti majd a  tak be tapasztalataikról.  azt jelenti, hogy védelmi igazgatási feladatokat
    szakmai továbblépés lehetőségét. Az, hogy kit  Szeptember 18-án a Tűzoltóparancsnokok  is el kell látniuk, illetve jelenti azt is, hogy a
    lesz érdemes beiskolázni, nem kis részben a  Tanácsa ülésezett. A főigazgató a viszonylag  hivatásos tűzoltó-parancsnokságok az illeté-
    kirendeltségvezetők és a tűzoltóparancsnokok  fiatal tűzoltósági vezetők előtt úgy fogalmazott,  kességi területükön működő önkéntes tűzoltó
    megítélésén múlik majd.      nincs könnyű dolguk, hiszen munkájukat nem  egyesületeket, önkormányzati és létesítményi
      Bakondi György ezután arról tájékoztatta  a régi hivatásos önkormányzati tűzoltóságok  tűzoltó-parancsnokságokat irányítják, ellenőr-
    a jelenlévőket, hogy iparbiztonsági kérdé- mintájára kell végezniük, hanem úgy, mint  zik, segítik. A tábornok hangsúlyozta, az érdek
    sekben hamarosan a kirendeltségek töltik  egy országos rendvédelmi szervhez tartozó  az, hogy minél többféle tűzoltóság működjön
    be az elsőfokú hatóság szerepkörét, de szólt  egység irányítójaként. Ehhez hozzá kell venni,  egy-egy hivatásos parancsnokság működési
    arról is, hogy egy időtálló, magas színvonalú,  hogy jelentős változáson ment át a parancsno- területén.
    ugyanakkor nem túlbonyolított Országos Tűz- ki munka módszertana, illetve átalakult és még
    védelmi Szabályzat születik. A főigazgató a  további átalakulás előtt áll a parancsnoki ha-                    Újhegyi -Galántai
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14