Page 8 - magazin-október
P. 8

6

   krónIka Rendõri vezetõk a fõigazgatóságon


      A                 ben Dr. Hesz József tű. alezredes, a központi  lanatában megjelenő térkép, milyen bontásban,
                        A főkapitányi értekezlet következő részé-
        BM Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
        gatóság műveletirányítási rendszerével
                                        milyen adatok kerülnek fel a káresetről készülő
        ismerkedtek az Országos Rendőr-főkap-
                                        tomatikusan a program az éppen szabad és
                       lyek voltak a korábbi szisztéma gyengeségei,
      tányság vezetői és a megyei rendőr főkapitányok  főügyeleti főosztály vezetője mutatta be, me- adatlapra, illetve azt, hogy miként dobja fel au-
      szeptember 26-án a főigazgatóságon. Az idei  és hogy milyen lépések vezettek az egységes  bevethető erők és eszközök teljes kínálatát. Az
      évben kialakított rendszer elveiről a főigazgató  műveletirányítási rendszer megteremtéséhez.  előadásból kiderült, a jelenlegi műveletirányítási
      mellett az érintett szakterületek vezetői adtak tá- Mint mondta, régebben az ország 168 pontjára  rendszer sem nélkülözheti az emberi gondolko-
      jékoztatást, majd a vendégek a műveletirányítás  futottak be a 105-ös számra beérkezett jelzé- dást, hiszen azt a döntést, hogy a program által
      gyakorlati működésébe is betekintést nyerhet- sek, amelyek túl sok áttétel után jutottak el a  javasolt megoldásból végül mi valósuljon meg,
      tek a Pest megyei ügyeleten és a főügyeleten  beavatkozó egységekhez. Éppen ezért az volt  az adott műveletirányító hozza meg. Az általa
      tett látogatás során, valamint bepillanthattak az  a cél, hogy egy gyors reagálóképességű, haté- elindított riasztást 30 másodpercen belül vissza
      április óta meglévő Iparbiztonsági Információs  konyságot növelő rendszer jöjjön létre, amely  kell igazolni, amennyiben ez nem történik meg,
      Központban folyó munkába.     a lehető legkisebb időveszteséggel működik.  újabb figyelmeztetés érkezik. Ezt követően két
       A találkozó elején Dr. Bakondi György tű. altá- Ennek természetesen meg kellett teremteni  perc áll rendelkezésre ahhoz, hogy a beavat-
      bornagy, a BM OKF főigazgatója röviden vázolta,  az informatikai és technikai hátterét, lehetőség  kozást segítő adatokat tartalmazó térképpel a
      milyen rendszert váltott fel a ma már országszer- szerint olyat, amely a félrehallásokból fakadó  kézben elinduljon a szer legénysége a káreset
      te működő új szisztéma. Szavaiból kiderült, a leg- hibák, tévesztések számát is a minimálisra szo- helyszínére. A főügyelet követni tudja, hogy az
      lényegesebb változás az, hogy most már a me- rítja – szögezte le a főosztályvezető. Jelenleg  országban mely eszközök vannak bevetésen,
      gyéken, és nem az egyes tűzoltóságokon zajlik  20 megyei műveletirányítási ügyeleten fogadják  melyik jármű tart éppen az állomáshelye felé
      a műveletirányítás operatív része. Mint mondta,  a jelzéseket a kollégák – folytatta tájékoztatóját  – ezek rádión keresztül akár riaszthatók is –,
                                           melyek tartózkodnak a tűzoltó-parancs-
                                           nokságukon, de az is látszik, hogy melyik
                                           járművek nem indíthatóak műszaki hiba
                                           miatt. Mindezek az adatok az esemény
                                           végeztével sem vesznek el – folytatta az
                                           ezredes, valamennyi az adattárba kerül,
                                           vagyis utóbb visszakereshetőek, akár
                                           újra lehet velük dolgozni. Tanka László
                                           ezt követően Pest megye éppen aktuális
                                           állapotát mutatta meg a vendégeknek,
                                           majd a döntéstámogató rendszer műkö-
                                           dését is felvázolta nekik. Mint mondta,
                                           a program azt is megmutatja, hogy az
                                           egyes kárhelyszíneken milyen korú em-
                                           berek tartózkodnak, mely szerek van-
                                           nak ahhoz a legközelebb, de a térkép a
                                           gyorsan elérhető kórházakat, rendőrségi
                                           objektumokat is feltünteti.
                                            A főügyeletek munkáját ezután egy
      az új rendszer működőképessé tételéhez igen  Hesz József, egyidejűleg akár nyolcat, tízet is.  rövid filmen, illetve a valóságban is megtekint-
      komoly informatikai fejlesztésre volt szükség,  Változás az is, hogy az eseményhez riasztott  hették a rendőrségi vezetők, hiszen ellátogat-
      amelynek a szempontjait a szakma, vagyis a  tűzoltóegységek is a megyei műveletirányí- tak az OKF és Pest megye főügyeletére is.
      beavatkozók adták meg. A főigazgató az orszá- tással tartják a kapcsolatot. Az alezredes el- Lehetőségük nyílt arra is, hogy az áprilisban
      gos és a megyei főügyeletek működése mellett  mondta, ahhoz, hogy a gyökeresen megújított  létrehozott Iparbiztonsági Információs Köz-
      bemutatta a tapasztalt szakemberekből létreho- irányítási rendszer gördülékenyen működjön,  pont munkájába is bepillantsanak, ahol Kossa
      zott katasztrófavédelmi műveleti szolgálatokat és  országosan körülbelül hatszáz embert kellett  György tű. dandártábornok, országos iparbiz-
      a katasztrófavédelmi mobil laborokat is, amelyek  képzésekben részesíteni, és ezek sora jövőre  tonsági főfelügyelő mutatta meg nekik, milyen
      reagálóképes, adott esetben a beavatkozás irá- is folytatódik. Végezetül leszögezte, a rendszer  információk, adatok futnak oda be. Láthatták
      nyítását is átvevő egységei a katasztrófavéde- valamennyi szereplőjének azt is meg kellett  a közúti, a vízi és a vasúti szállítást ellenőrző
      lemnek. A tábornok említést tett az átállással  szoknia, hogy a tűzoltói feladatok mellett immár  kollégák helyzetét, miközben a főfelügyelő az
      együttjáró kezdeti nehézségekről, valamint arról,  egyéb, például iparbiztonsági feladatokkal is  ezekkel kapcsolatos információkat, statiszti-
      hogy igen sok módszertani képzésre volt szük- foglalkozni kell.   kákat is megosztotta a hallgatósággal. Szó
      ség az új tudnivalók elsajátításához. Ezt követően  A műveletirányítás informatikai kulisszatitka- esett a veszélyes üzemekkel, illetve a kritikus
      Bakondi György arról szólt, hogy fontos lesz a  iba Tanka László tű. ezredes, az informatikai fő- infrastruktúra elemeivel kapcsolatos feladatok-
      katasztrófavédelem és a rendőrség szakembe- osztály vezetője avatta be a rendőrségi vezető- ról, megnézhették az éppen aktuális állapotot
      reinek szorosabb együttműködése a 112-es egy- ket és főkapitányokat. Egy szimulációs program  mutató térképeket és ábrákat, valamint konkrét
      séges segélyhívórendszerre történő átállásnál is,  segítségével a rendszer szinte valós idejű műkö- helyzeteket szimuláló programokat is.
      amelyet a rendőri delegációt irányító Dr. Hatala  dését tekinthették meg, láthatták azt, mi mindent
      József r. altábornagy is megerősített. mutat a műveletirányító monitorján a jelzés pil-                   Újhegyi Katalin
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13