Page 13 - magazin-október
P. 13

11

    azt kérte a jelenlévőktől, a projekt kapcsán  tásban, de ebbe a körbe tartozik az élelmiszer  A megbeszélés további részében Dr. Babos
    megszülető eredményeket osszák meg a ka- ellátottság, a pénzügyi szektor, valamint a jog- Tibor projektmenedzser a pályázat előzményeit
    tasztrófavédelemmel annak érdekében, hogy  rend-kormányzat is. Fel kell mérni, tette hozzá,  és céljait vázolta fel, majd annak szakmai elemeit
    azok beépülhessenek a gyakorlati munkába. hogy ezek közül melyek a gyenge, közepes és  Prof. Dr. Szabolcsi Róbert ismertette. Mint kide-
      Ezt követően Bognár Balázs a katasztrófavé- a magas kockázatúak, utóbbi kettő kategóriába  rült, a projektnek négy alprogramja és 21 kiemelt
    delem átalakításáról, a gyakorlati változtatások- sorolt infrastruktúrákkal bizonyosan foglalkoznia  kutatási területe van. A kutatások során olyan
    ról, az új szervezeti egységként létrejött iparbiz- kell a katasztrófavédelemnek. Annál is inkább,  természettudományos, műszaki és technológiai
    tonsági szakterület tevékenységéről tájékoztatta  mert jó részük ma már nem fizikai, sokkal inkább  területekre fókuszálnak, amelyek eredményei a
    a résztvevőket. A főosztályvezető beszélt a kriti- elektronikai, informatikai módszerekkel védhető  kritikusinfrastruktúra-védelem számára szolgál-
    kusinfrastruktúra-védelem előzményeiről, arról,  meg. A munka sikeréhez új, a gyakorlatban jól  tatnak eredményeket. Ezeken túl van kifejezetten  KATASZTRÓFAVÉDELEM  2012. október
    milyen események vezettek ahhoz, hogy ma  használható módszerekre van szükség, ame- humán, az emberi viselkedést vizsgáló alprogram
    már kiemelt fontossággal foglalkoznak az egyes  lyek kidolgozásában a katasztrófavédelem  is. Folynak alapkutatások például a közlekedés
    országok az ezzel kapcsolatos feladatokkal.  kifejezetten számít a tudomány képviselőire  és az építményvédelem területén – hívta fel a
    Beszélt arról, jelenleg hol tart a területre vonat- – szögezte le Bognár Balázs. Alaposan meg  figyelmet a projekt jelentőségére Szabolcsi Ró-
    kozó szabályzók kidolgozása, valamint kitért  kell ismerni a nemzetközi trendeket, a már lé- bert, hozzátéve, hogy a kétéves munka teamek-
    a tudománnyal való kapcsolódási pontokra is.  tező kockázatelemzési módszereket, amelye- ben folyik a két egyetem három karán és számos
    Az előadásból kiderült, hazánkban a jelenlegi  ket aztán a hazai viszonyokra át kell ültetni. A  intézményén belül, amelyek a program végezté-
    adatok szerint 35 ezer kritikusinfrastruktúra- kritikus infrastruktúra elemeinek ellenőrzését  vel kész tudományos műhelyekként funkcionál-
    elemmel (ezek azok az infrastruktúrák, amelyek  célzó hatósági protokollokat a BM OKF a vele  hatnak.
    sérülése, vagy működésképtelenné válása je- együttműködő hatóságokkal együtt kidolgozza,  A projektértekezlet további részében az
    lentősen megnehezíti, még rosszabb esetben  ezeket pedig a kutatók tudják majd felhasználni  alprogramok vezetői számoltak be az eddig
    ellehetetleníti az infrastruktúra által érintett te- munkájuk során – hívta fel a figyelmet egy újabb  elvégzett feladatokról, tapasztalatokról és a
    rület működését) kell számolni hét szektorban:  kapcsolódási pontra az alezredes. A cél egy  kutatások irányairól.
    az energiaellátásban, az infokommunikáció  könnyen kezelhető rendszer megteremtése –
    területén, a közlekedésben, a víz- és ivóvízellá- zárta előadását a főosztályvezető.    Újhegyi Katalin    Biztonságban földön, vízen…       sikeres májusi közúti Disaster akciót kö- kun, a Csongrád, a Fejér, a Győr-Moson-Sopron,  Felügyelősége hajtott végre ellenőrzéseket a
       vetően ezúttal a vízi veszélyesáru-szál- a Pest és a Tolna Megyei Katasztrófavédelemi  Disaster-ADN akcióban. A hatékonyság növelése
       lítá
    A st ellenőrizték a hatóságok, a Duna  Igazgatóság iparbiztonsági szakemberei. A  érdekében a hatóságok a veszélyes áruk belvízi
    teljes hazai szakaszán. A BM OKF Országos  társszervezetek részéről a Budapesti Rendőr- szállításának ellenőrzéseit illetékességi területü-
    Iparbiztonsági Főfelügyelőség – a Veszélyes  főkapitányság Dunai Vízirendészeti Kapitánysá- kön egy időben, közös erőkkel hajtották végre.
    Szállítmányok Főosztály – koordinálásával or- ga, a Nemzeti Adó-, és Vámhivatal, továbbá a
    szágos hatáskörű akciósorozatot szervezett.  Budapest Főváros Kormányhivatal Közlekedési  Barta Ágnes tű. hadnagy
      A háromnapos ADN ellenőrzés-sorozat
    során összesen 67 vízi járművet vizsgáltak
    meg, ebből 17 tartozott az ADN hatálya alá. A
    katasztrófavédelem tizenegy esetben észlelt
    hibát, ezen túlmenő társhatósági intézkedésre
    négy esetben volt szükség.
      A szeptember 25-27. között megtartott
    országos ellenőrzési akció célja az illegális
    nemzetközi és belföldi veszélyes szállítmá-
    nyok felderítése, a rejtett vagy szabálytalan
    veszélyesáru-szállítás feltárása, valamint a
    szállítás alágazatonkénti nyomon követése
    volt. Különös figyelmet szenteltek a hatósági
    ellenőrök a Magyarország területére belépő
    szállítmányok ellenőrzésének.
      A szeptember végi vizsgálatsorozat során
    szerzett tapasztalatok megerősítették, hogy
    indokolt volt az érintett jogszabályok megal-
    kotása, amelyek értelmében ez év januárjától
    a katasztrófavédelem hatóságként jár el a vízi
    veszélyesáru-szállítás ellenőrzései során is.
      A Disaster ADN-akcióban műveleti területi
    szervként részt vett a Fővárosi, a Baranya, a Ko-
    márom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi
    Igazgatóság, abban közreműködtek a Bács-Kis-
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18