Page 10 - magazin-október
P. 10

8

   krónIka Értékeltek a tanácsadó testületek

      Négy tanácsadó testület is összeült szeptemberben, hogy értékeljék az elmúlt hónapokban végzett munkát, és megter-
      vezzék az elõttük álló feladatokat.
      Humánszolgálat Tanácsadó     tana kapcsán készült összefoglaló javaslatot,  Előbbiben jelentős szerepet szánnak a ka-
      Testülete             ezeket aztán el is fogadták. Javaslat született  tasztrófavédelmi műveleti szolgálatoknak. Az
                       továbbá a kockázatok szintjének csökkentését  országos főfelügyelő emlékeztette a grémium
      A BM OKF Humánszolgálat Tanácsadó Tes-
                                        tagjait arra is, hogy október 18-án országos
      tülete szeptemberi ülésén a tagok humán
                       célzó intézkedések kapcsán, valamint a szük-
      szakmai szempontból értékelték a hivatásos
                                        a tűzvizsgálók.
      katasztrófavédelmi szervek elmúlt időszakban  séges biztonságnövelő beruházások előkészí- versenyen mérhetik össze felkészültségüket
                       téséhez szükséges elemzési eljárás részletes
      végzett tevékenységét.      kidolgozására is. Ennek részleteit a szekció- A tanácsadó testület ezek után áttekin-
       A 2012. január 1-jén létrejött egységes hi- ülés várhatóan külön szakmai nap keretében  tette azt a folyamatot, amely április elseje
      vatásos katasztrófavédelmi szervezet megújult  dolgozza fel október folyamán. A szekcióülés  óta zajlott tűzvizsgálati területen, szó esett a
      jogszabályi környezetben, megújult szemlélet- egy a súlyoskáreseményelhárítási-terv minősí- személyi, képzési, képzettségi feltételekről, a
      tel látja el feladatait. Az új rendszer a vezetői  tése kapcsán készült javaslatot is megvitatott  munkaszervezésről, az országban nagyság-
      állomány számára is új kihívásokat jelent,  és elfogadott. Ez azokat a mutatószámokat  rendi különbségeket mutató esetszámokról, de
      annál is inkább, mert az irányított személyi  rögzíti, amelyek alapján el lehet dönteni: a terv- legfőképpen annak problematikájáról, hogyan
      állomány létszáma, összetétele és korcsoport  ben bemutatott veszélyeztetettségi szint még  lehet átadni a kezdő tűzvizsgálóknak azokat a
      szerinti megoszlása is megváltozott. Az át- elfogadható-e. A javaslat alapján egységes bí- tapasztalatokat, amelyek általában csak hosz-
      alakult szabályozás, az új feladatrendszer, a  rálati szempontrendszer készül, ami a területi  szú évek gyakorlata alatt gyűlik össze a rutinos
      hivatásos állományviszony új tartalommal való  szervek hatósági munkáját segíti.  kollégáknál.
      megtöltése érdekében szükség van a vezetői,
      vezetési módszerek újragondolására is. Ennek  Tűzvizsgálói Tanácsadó Testület Tűzvédelmi Tanácsadó Testület
      része, hogy a tanácsadó testület munkatervé- Az elmúlt félév történései, a tűzvizsgálói tevé- Idei negyedik ülését tartotta a Tűzvédelmi
      nek megfelelően megkezdte „Az állománnyal  kenység átalakulása került terítékre szeptem- Tanácsadó Testület szeptember 27-én. A
      való foglalkozás” c. kézikönyv kidolgozását. A  ber 26-án a Tűzvizsgálói Tanácsadó Testület  találkozón a jelenlévő országos tűzoltósági
      segédlet olyan elméleti ismereteket megfogal- soros ülésén.     főfelügyelővel részletesen megvitatták azt a
      mazó és gyakorlati tapasztalatokat is bemutató  A testületi ülés elején részt vett Bérczi  munkaanyagot, amely a testület véleményét
      anyag lesz, amely a hivatásos katasztrófavé- László tű. dandártábornok, országos tűzoltó- tartalmazza a katasztrófavédelem idei átala-
      delmi szervek vezetői állománya tevékenysé- sági főfelügyelő, aki egyebek mellett arról be- kulásáról. A különböző területeket képviselő
      gét eredményesebbé, a szervezet munkáját  szélt, hogy teljesen új, költséghatékonyabb,  szakemberek összességében működőképes-
      pedig hosszú távon hatékonyabbá teszi. egyszerűbb, de a biztonság szempontjait  nek ítélik a katasztrófavédelem átalakult rend-
                       továbbra is szem előtt tartó Országos Tűzvé- szerét.
      Iparbiztonsági Tanácsadó Testület delmi Szabályzat készül. Ez a tűzvizsgálatra  A testületi ülés elején jelen volt Dr. Góra
      Az Iparbiztonsági Tanácsadó Testület veszé-           Zoltán tű. dandártábornok, főigazgató-helyet-
      lyes üzemek szekciójának szeptember 19-i             tes, aki köszönetét fejezte ki a grémium tagjai-
      ülésén sok más mellett az eddig végzett,                 nak a katasztrófavédelem átalakulásáról
      és a soron következő feladatokról,                      készített véleményért. Mint mondta,
      valamint a hatósági ellenőrzések                        ezt a munkát minden tanácsadó
      módszertani kérdéseiről esett                          testület elvégezte, és hama-
      szó. A tanácsadó testület                           rosan valamennyi elnökével
      tagjait a BM OKF nevében                              összeülnek és a tapasz-
      Dr. Vass Gyula tű. ezre-                              talatokat összegzik. A
      des, a veszélyes üze-                              tábornok emlékeztetett
      mek főosztály vezetője                              arra, hogy a hivatásos és
      és a tanácsadó testület                             létesítményi parancsno-
      szekcióvezetője, Prof. Dr.                             kok, valamint a karitatív
      Szakál Béla köszöntötte,                             szervezetek mellett kikér-
      majd Dr. Kátai-Urbán La-                            ték a fuvarozók véleményét
      jos tű. alezredes, titkár adott                         is, vagyis meglehetősen szé-
      tájékoztatást az ülés céljáról,                       les körből érkeznek a visszajel-
      a munkatervben rögzített felada-                     zések. A főigazgató-helyettes szót
      tokról, a feladatterv alapján elkészült                ejtett a készülő új Országos Tűzvédel-
      és előzetesen megküldött javaslatokról. A             mi Szabályzatról is, amely álláspontja sze-
      szekció tagjai ezt követően megtartották elő-            rint megkönnyíti majd a tervezők, beruházók
      adásukat, elhangzottak a kapcsolódó hozzá- is kihatással lesz, tette hozzá a tábornok. Mint  munkáját, ugyanakkor megjelenik benne ezen
      szólások és vélemények, valamint a BM OKF  mondta, a tűzvizsgálók képzésénél cél, hogy  szereplők felelőssége. Az új szabályzóval a cél
      képviselőjének adott feladathoz kapcsolódó  egy kiemelt, ám szűk kör végezze a felada- az, hogy a tűzbiztonság ne sérüljön.
      állásfoglalása is.        tot, megfelelő felkészítés után. Bérczi László  A tábornok után Érces Ferenc tű. ezredes, a
       Az ülésen megvitatták az izotóplabora- egyebek mellett beszélt arról is, hogy válto- tűzvédelmi főosztály vezetője beszélt részleteseb-
      tóriumok lakosságvédelmi besorolásához  zások várhatóak a tűzvizsgálati tevékenység  ben az OTSZ-ről. Emlékeztetett arra, hogy a jelen-
      szükséges szempontrendszer, valamint az  kapcsán, a tervek szerint szétválik a tűzeseti  leg hatályos verzió kezdett túl terjedelmes lenni,
      iparbiztonsági hatósági ellenőrzési módszer- helyszíni szemle és a hatósági tevékenység.  ellentmondásokat tartalmazott, megszaporodtak
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15