Page 4 - magazin-október
P. 4

Súlyos földrengés


                             Hunoriaban                             Próbaminôsítéssel készült az ENSZ INSARAG minôsítésre a Hunor és
                             a Huszár Mentôszervezet. A csapatok tagjai október negyedikén este
                             kapták a riasztást, amely szerint másnap reggel hatra kellett beérni-
                             ük a Gazdasági Ellátó Központ budapesti, Ferihegyi úti raktárbázisá-
                             ra. Útjuk „Hunoria” földrengés sújtotta vidékére vezetett…
                             nélküli, kézi anyagmozgatás ve- kulturális szempontból nincsenek eltérések a
                             szélyeiről, a helyes fogásokról,  hazai viszonyokhoz képest. Dr. Nyikos Attila tű.
                             illetve a mentési, kárelhárítási  ezredes, a nemzeti kapcsolati pontért felelős tiszt
                             munkák során betartandó sza- bemutatta a HUNOR tagjainak a nekik készíttetett
                             bályokról, az alapvetően szüksé- szolgálati útlevelet. Mint mondta, ez az okirat a
                             ges egyéni védőeszközökről. nemzetközi segítségnyújtás idejére a tulajdonosá-
                              Az oktatással párhuzamo- nak diplomáciai mentességet biztosít. Mindezek
                             san zajlott a cargozás, vagyis  után a mentőszervezet tagja „repülőre” szálltak,
                             az összes felszerelés becso- hogy megkezdjék nagyjából tizenkét órás útjukat
                             magolása, felcímkézése, a láda  „Hunoriába”. Nem sokkal a hivatásos mentőszer-
                             számozása, súlyának feltünte- vezet után a HUSZÁR is útnak indult.
                             tése oly módon, hogy az légi  „Hunoria” a próbaminősítés idejére a térké-
                             szállításra alkalmas legyen.  pen a zsámbéki volt rakétabázis területére került,
                             Menet közben a HUNOR tagjai  itt találták szembe magukat a mentőszervezetek
                             átvették a külön nekik gyártott,  a földrengés következtében kialakult helyzettel.
                             emblémával ellátott ruhát, illetve  Ezúttal a HUNOR és a HUSZÁR külön-külön
                             egy három plasztikkártyából álló  épített tábort, és úgy is dolgoztak, mintha nem
                             készletet. Utóbbit természetesen  is tudnának egymásról. A csapatoknak négy
       elentős sürgés-forgásra ébredhettek ok- a HUSZÁR-ban dolgozók is megkapták. A készlet  kárhelyszínen kellett elvégezniük a szükséges
       tóber ötödikén a bázis környékén lakó  egyik darabja az azonosítást szolgálja, egy másik  beavatkozásokat, amelyek során azokat a fogá-
      J rákoshegyiek, hiszen több mint százötvenen  kártyát a csapattagok akkor adnak le, amikor be- sokat gyakorolták, amelyek földrengés sújtotta
      érkeztek be a meghatározott időre személy- és  lépnek a tábor területére, egy pedig akkor kerül a  területen előfordulhatnak, végeztek felderítést,
      teherautókkal, kutyákkal, felszerelésekkel. A  biztonsági tiszt táblájára, amikor a kárterületre lép  műszeres és kutyás keresést, födémet támasz-
      belépésnél mindkét mentőszervezet tagjait nyil- be a tulajdonosa. tottak meg és falat törtek át, építettek kötélpá-
      vántartásba vették, abból kiderült, hogy az illető
      hánykor érkezett, megvan-e a nemzetközi oltási
      igazolványa, ruházata (a gyakorló és a bevetési).
      A HUNOR és a HUSZÁR parancsnokainak éles
      helyzetben az országos katasztrófavédelmi fő-
      igazgató tart eligazítást, ezután a két parancsnok
      a saját vezetői állományával tudatja, hová, milyen
      katasztrófa sújtotta területre mennek, ott mi lesz
      a feladatuk. Ezt követően természetesen az infor-
      máció megy tovább a többiekhez. Ez történt meg
      most is, azzal a különbséggel, hogy a főigazgatót
      szerepjátékos helyettesítette.
       A reggeli eligazítás után először a parancs-
      noki és a logisztikai állomány jelentkezett egész-
      ségügyi szűrésre, előbb egy minden részletre
      kiterjedő adatlapot töltöttek ki, majd vizsgálaton
      estek át. Ennek során megmérték a súlyukat, ma-
      gasságukat, vérnyomásukat, az orvos ellenőrizte
      a szívüket, tüdejüket, rákérdezett az esetleges
      betegségekre, gyógyszerérzékenységre és fi-
      gyelmeztetett mindenkit, hogy az állandóan sze-
      dett gyógyszerekből vigye magával a szükséges  Amikor mindenki mindennel végzett, a csa- lyát, méretes betonelemeket vontattak el, de ha
      mennyiséget. Orvosi vizsgálaton a mentőkutyák is  patok készen álltak a „repülésre”. A HUNOR  gerendára volt szükségük, fát is vágtak és dara-
      átestek, esetükben chip-olvasás, az állatútlevél el- parancsnoka, Jackovics Péter tű. alezredes elis- boltak. A csapatok vezetői úgy vélték, leginkább
      lenőrzése történt meg, illetve a négylábú szemét,  mételte a legfontosabb tudnivalókat, elmondta,  a „finomságokra” kellett nagy hangsúlyt fektetni,
      fülét, fogazatát, szívét vizsgálta meg az állatorvos. hogy hol lesz a célállomás, milyen katasztrófa  hiszen az alapfeladatokat már minden részt-
       Mindeközben a HUNOR és a HUSZÁR állo- történt, beszélt arról, hogy „Hunoriában” a köz- vevő készségszinten végre tudja hajtani. Ilyen
      mánya több részletben munkabiztonsági oktatá- biztonság egyelőre megfelelő szintű, azonban  részletkérdés például a gördülékeny logisztika,
      son vett részt, ahol külön volt szó a segédeszköz  az infrastruktúra használhatatlan, viszont vallási,  az élelmezés, a csapaton belüli kommunikáció
   1   2   3   4   5   6   7   8   9