Page 5 - magazin-október
P. 5

3 3

    minősége és az OSOCC működtetése. A hely- lányt a Krízisintervenciós Csoport helyszínen  hogy bizony felelősek egymásért, célszerű pár-
    színi kárterületi központ (On-Site Operations  lévő pszichológusai vették gondozásba, folya- ban dolgozniuk, állandóan ügyelniük kell a járu-
    Coordination Centre – OSOCC) megalakítása  matosan beszéltek hozzá, biztatták, nyugtatták.  lékos veszélyekre (gázszivárgás, villamosveze-
    fontos momentuma volt a gyakorlatnak, ka- A kiabáló, síró, sokkos állapotban lévő lánnyal  tékek), illetve komolyan kell venniük a személyi
    tasztrófa esetén ezt a központot az UNDAC  való kommunikáció új kihívás elé állította a tűz- nyilvántartást. Katasztrófa sújtotta környezetben
    csapat (tagjai különböző országok, nemzetközi  oltókat, akik sikerrel vették ezt az akadályt is.  aligha nevezhető túlzásnak a megállapítás, hogy
    szervezetek, az ENSZ OCHA veszélyhelyzetek  Megtanulták, hogy nem kizárólag a műszaki  ha valaki megsérül, az egész misszió veszélybe
    kezelésére kiképzett vezetői) vagy az elsőnek  mentésre kell összpontosítani, hanem az em- kerülhet. De az is igaz, hogy ha a magyar csapa-
    érkező nemzetközi USAR csapat hozza létre.  berre is, akiért tulajdonképpen az összes erő- toknak akár csak egy életet is sikerült megmen-
    Az OSOCC az összekötő kapocs a nemzetkö- feszítés van.        teniük, már megérte a felkészülés.   KATASZTRÓFAVÉDELEM  2012. október
    zi mentőerők és a helyi hatóságok között, nem  Az elmúlt egy hónapban az eljárási rend- A hivatásos katasztrófavédelmi mentőszer-
    véletlen, hogy a megfigyelők kiemelt figyelmet  ben is változások történtek, mondta az alezre- vezet parancsnoka szerint sikerült megtanítani
    fordítanak rá.           des, sokkal gyakorlottabbá vált az állomány, a  a csapatba beválasztott tűzoltóknak a HUNOR
      A szeptemberi rendszerbeállító gyakorlat  tűzoltási gondolkodásmód mellett most már  küldetését, a kollégák komolyan veszik, amire
    és az októberi próbaminősítés között eltelt egy  áttértek a „földrengéskutatós” szakember gon- vállalkoztak. Jackovics Péter elismerően szólt a
    hónapban végbement változásokról Jackovics  dolkodásmódjára. Ez azt jelenti, hogy már arra  gyakorlat résztvevőiről, mint mondta, mindegy,
    Péter tű. alezredes, a HUNOR parancsnoka  készülnek, hogy egy-egy feladat legalább nyolc  hogy táborőrzésről vagy mentésről volt szó, min-
    beszélt. Elmondta, hogy a rendszerbeállító gya- műveleti órát vesz igénybe, amibe beletartozik a  denki maximálisan teljesített. Hozzátette, már a
    korlat után újabb speciális kiképzésnek vetették  feladatszabás, az eszközök felvétele, az áttele- szeptemberi gyakorlat után érezhető volt, hogy
    alá a Hunor Mentőszervezet tagjait, a hivatásos  pülés, a kárterületen való felderítés, a tényleges  a csapattagoknak fontos erkölcsi elismerést je-
    tűzoltók egyebek mellett a kötéltechnika, a ku- kutatási művelet, majd a mentés, az esetleges  lentett, amikor a tréning végeztével átvehették a
    tyás keresés témájában merültek el mélyebben,  kitelepülés (mondjuk utórengés miatt kell gyor- nemzetközi oklevelet. Hozzátette, a HUNOR-ba
    de részt vettek angol nyelvi továbbképzésen  san elhagyni a helyszínt), az eszközkarbantar- való tartozás olyan szakmai sikerekhez segítheti
    is. Ezen kívül megérkeztek azok a különleges,  tás, és a kárterület átadás-átvétele, amennyiben  hozzá a kollégákat, amilyeneket a mindennapok
    speciális eszközök, amelyek minőségileg ja- a magyar csapat után ugyanoda jön egy másik  során nem élhetnek meg. Ráadásul egy elitcsa-
    vították a mentőcsapat felszereltségét. Ezek  alegység.     pat tagjai is lettek.
    között további betonvágófűrész, különböző  A felkészítés, a próbaminősítés során a csa-
    gyorsdaraboló berendezések, kutatókamera is  pattagok egyebek mellett azt is megtanulták,  Galántai Judit
    megtalálható volt, így nem csak az biztosított,
    hogy a csapat egyszerre két kárterületen tudjon
    párhuzamosan dolgozni, de akkor sem jönnek
    zavarba, ha valami meghibásodik.
      Az újonnan beszerzett felszerelések egy-
    szerűek, kompaktak, könnyen összerakha-
    tóak, légi szállításra alkalmasak, így az egy
    hónappal ezelőtt kifogásolt zuhanyozósátor
    és a hozzá tartozó kazán is „kisebb lett”. Köny-
    nyűvázas sátrak, dobozolhatóra hajtogatható
    ülőalkalmatosságok, csak néhány abból az
    arzenálból, amely a szintén új beszerzésű alu-
    míniumládákba kerül. A ládákon megfelelő bár-
    cák, szállítási utasítások, piktogramok, angolul
    és magyarul tartozéklista és sorszám szerepel
    – ami jó szolgálatot tesz a fogadó országban
    való kirakodásnál, de akkor is, amikor a tábor-
    ban kell előszedni valamit.
      Az októberi zsámbéki helyszín nem volt
    ugyanaz, mint a korábbi, folytatta a különbségek
    sorolását Jackovics Péter, mert a területeket tel-
    jesen átalakították, a romterület kimondottan a
    nehéz kategóriába sorolható, a beállított helyze-
    tek gondolkodásra késztették a beavatkozókat,
    valóban órák kellettek egy-egy feladat meg-
    oldásához. Ráadásul ez alkalommal először,
    szerepjátékosokat is bevetettek: a Vöröskereszt
    gyakorlott statisztái élethű sérüléseket viselve
    játszották a romok alatt rekedt személyeket.
    Azonban nemcsak „emelték a létszámot” és fe-
    küdtek szótlanul, hanem éppen úgy viselkedtek,
    mint tenné azt földrengésnél egy valódi túlélő.
    Erre tökéletes példa volt Zita, aki kimentése
    után is hangos jajveszékeléssel szólongatta a
    még mindig a romok alatt lévő édesapját, Ré-
    kát, a barátnőjét és Grétit, a testvérét. A fiatal
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10