Page 7 - magazin-október
P. 7

5

    hibásodott és a szerelés közben három ember  járó árvíz. Több helyen volt kisebb-nagyobb  Az irányításnak egyszerre több szálon kellett
    a vízbe esett. Mind a két feladatot gyorsan és  szivárgás, ezért a gát közelében földből nyúl- követnie az eseményeket és megoldania azo-
    pontosan megoldották a csapat tagjai, a vízbe  gátat kellett építeni. A második nap reggelén  kat. A gyors helyzetfelismerés, a jó és szaksze-
    esett emberek is épségben partot értek. Ezek  a védekezési munkálatokban résztvevők jelen- rű reagáló képesség, valamint a rendelkezésre
    után a többi házban rekedt lakó csónakkal törté- tették, hogy a védvonal mellett egy lakóépület  álló erők és eszközök bevetése bizonyította,
    nő kitelepítésében is részt vettek. pincéje, több szobája és az avar is ég. A jármű- hogy komplex helyzeteket is képesek a csapa-
      A nemzeti minősítő bizottságot Jackovics Pé- vekkel nehezen megközelíthető helyen a men- tok kezelni.
    ter tű. alezredes, a BM Országos Katasztrófavé- tőcsoport tagjai kéziszerszámokkal avatkoztak  Vasárnap délben zárult a gyakorlat, amelyet
    delmi Főigazgatóság műveletirányítási főosztály- be, és a tűz oltását vízről, motorcsónak segít- a nemzeti minősítő bizottság vezetője, Jackovics
    vezető-helyettese vezette. A minősítő bizottság  ségével kezdték meg.  Péter sikeresnek értékelt. A megyei vezetők is  KATASZTRÓFAVÉDELEM  2012. október
    munkájában Antalicz Lóránd tű. százados, a  Mint ahogyan a valós életben is, a csapato- megköszönték az önkéntesek helytállását, akik
    Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  kat egy váratlan feladat újabb kihívás elé állítot- a minősítő gyakorlat alatt bizonyították a ka-
    polgári védelmi főfelügyelője, Garaguly István tű.  ta. A város másik felén az erdő aljnövényzete  tasztrófavédelem ügye melleti elhivatottságukat
    százados, a Katasztrófavédelmi Oktatási Köz- kapott lángra a Duna-parton, egy népszerű  és elkötelezettségüket.
    pont munkatársa működött közre.  haléttermet és az éppen ebédelő vendégeket  A Petőfi, a Gemenc és a Maros Mentőcsoport
      A Petőfi, a Gemenc és a Maros mentőcso- veszélyeztetve. Az étterem parkolójában egy  megfelelt az elvárásoknak, így jogosulttá vált
    port tagjai számára éjszaka sem volt megállás,  ismeretlen anyagot szállító személygépjármű  arra, hogy a katasztrófavédelem rendszerében
    a szimuláció szerint a gátrendszert erősen át- vezetője okozott balesetet, majd elmenekült a  az ország bármely területén mentésekben ve-
    áztatta a hosszú ideig tartó, magas vízszinttel  közeli erdőbe.   gyen részt.    Komplex katasztrófa-elhárítási gyakorlat

    a Dunamenti Erõmûnél

    A
       Dunamenti Erőmű Zrt. felső küszöbér-
       tékű, telephelyén veszélyes anyagokat
       nagy mennyiségben tároló üzem (az
    olajállomáson több kilotonna tüzelőolajat tárol)
    jogszabályi előírás szerint háromévente köte-
    les olyan komplex gyakorlatot tartani, amelyen
    a belső védelmi alaptervben megjelölt vala-
    mennyi szervezet részt vesz.
      Az éves gyakorlati ütemtervnek megfele-
    lően az erőműben szeptember 25-27-én olaj-
    állomási tartály- és védőgödörtűz, valamint
    környezetszennyezés komplex katasztrófa-el-
    hárítási gyakorlatot tartottunk.
      A gyakorlat a hat darab, egyenként tízezer
    köbméteres tartály egyikéből kiáramló erőművi
    tüzelőolaj (ETO) védőgödrön belüli szétterülé-
    sét, a kiömlő ETO begyulladását és az ennek
    nyomán kialakuló tócsatűz, valamint a mérge-
    ző anyagok (sűrű, erős füst, szennyezőanyag
    szétterülése) kijutásának elhárítási feladatait
    foglalta magában.         szállításával kezdődött. A tűzoltásban részt- A gyakorlaton részt vett az erőmű diszpé-
      Az egyik olajtartálynál csővezeték-sérülés  vevő szerek elfoglalták felállítási helyüket,  cserszolgálata, a FER Tűzoltóság, az Érdi Ka-
    történt, amelyet ellenőrző körútja során a ke- majd megszerelték a táplálást. Ezután habro- tasztrófavédelmi Kirendeltség, az Érdi Hivatásos
    zelő észlelt. A kifolyt olajba gázolva elzárta a  hammal támadták a védőgödör tüzét, illetve  Tűzoltó-parancsnokság, az erőmű műszakban
    sérült csővezeték csatlakozószerelvényét a  intézkedtek a környező tartályok palásthűté- lévő munkavállalóiból kialakított, úgynevezett
    tartály tövénél. Amikor éppen elhagyni készült  sére. A csapadékvíz-medence felszínén mi- alkalomszerűen igénybe vehető (ASZIV) tűzol-
    a védőgödröt, az olaj belobbant és a kezelő  nimális felúszó olajszennyeződés keletkezett,  tóság, az üzemi szolgálat, a vezetőség, a porta-
    nem túl súlyos égési sérülést szenvedett. Az  ezért ott felitató paplanokat helyeztek el. Az  szolgálat és őrzésvédelem, valamint az alvállal-
    olaj körülbelül 1500-2000 négyzetméternyi  élővízszennyezés veszélye miatt megtiltot- kozó által biztosított havária-ügyelet.
    területen égve szétfolyt, ezzel veszélyeztette  ták, hogy a csapadékvíz medencéjében lévő  A katasztrófa-elhárítás területén szerzett tudás
    a tartályt és a többi csővezetéket, valamint  vizet használják. A tűzivízrendszer meghibá- és tapasztalatok cégcsoporton belüli megosztása
    a csapadékvíz-elvezető rendszert. Sűrű füst  sodása esetére tömlőfektetőt rendeltek ki. A  érdekében az erőmű a gyakorlatra meghívta a
    keletkezett, ez azonban nem érintette Százha- habroham segítségével a védőgödörben égő  GDF SUEZ magyarországi tagvállalatainak mun-
    lombatta lakosságát.        tüzet sikeresen eloltották, egyben megakadá- ka-, tűz- és környezetvédelmi (EHS) felelőseit.
      A tűzoltók kettes kiemelt fokozatú riasztás  lyozták annak visszagyulladását. A gyakorlat
    szerint érkeztek a helyszínre, a beavatkozás  végrehajtását a szakemberek megfelelőnek  FER Tűzoltóság-Érd Katasztrófavédelmi
    életmentéssel, a sérült kezelő biztonságos el- értékelték.                  Kirendeltség
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12