Page 11 - magazin-október
P. 11

9

    az eltérési engedély iránti kérelmek. Ezért az új  szubjektívnek minősített anyag egyes konkrét  vezetői képességeire tett megjegyzésekre, a
    szabályozást „egyszerűen kezelhetőre”, hosszú  megállapításaihoz fűzött megjegyzést. Az írás  szolgálati rend kialakításáról szóló vélemény-
    távon megfelelőre tervezik, alapvetően jogszabályi  több mint ötven pontban összegzi a testület  re, az önkéntesek pályázati tevékenységére, a
    keretre és műszaki irányelvekre oszló tartalommal.  véleményét a katasztrófavédelem átszerve- műveletirányítást, képzést érintő felvetésekre
    Ezután a Tűzvédelmi Tanácsadó Testület előtt  zésével, működésével kapcsolatban, általá- reflektált, illetve folytatott eszmecserét a tes-
    Bérczi László tű. dandártábornok, országos  nos, humán, gazdálkodási, mentő tűzvédelmi,  tület tagjaival.
    tűzoltósági főfelügyelő a korábban írásban  illetve hatósági témakörökben. Az országos
    megkapott, a testületi tagok által határozottan  főfelügyelő egyebek mellett a parancsnokok                        Újhegyi-Galántai kaTaSZTróFaVÉDELEM  2012. október

    Útjára indult a SEERISK projekt
    Szeptember 13-14-én rendezték meg Buda- kezelésére közös módszer kialakítása. A főigaz- módszert alakítanak ki, amely valós meteoroló-
    pesten a „Közös kockázatbecslés és felkészü- gató a nyolc országból érkezett résztvevők előtt  giai és települési adatokra támaszkodva mutatja
    lés a Duna makrorégióban” elnevezésű, kör- elmondta, Magyarországon is egyre jellemzőb- meg a rizikófaktorokat. Bakondi György rámuta-
    nyezetvédelmi tematikájú európai uniós projekt  bek az időjárási szélsőségek, egyre gyakoribbak  tott, bár az éghajlati jelenségek kiszámíthatatla-
    nyitókonferenciáját. A SEERISK-ben kilenc  a jelentős esők, a villámárvizek, de ugyanúgy  nok, mégis fel kell készülni ezekre a váratlansá-
    ország tizenkilenc intézménye vesz részt.  gondot okoz az aszály, minden évnek van olyan  gokra, mert azzal a reagálást lehet gyorsítani és
      A BM Országos Katasztrófavédelmi Fő- időszaka, amikor hőségriasztást kell elrendelni,  hatékonyabbá tenni.
    igazgatóság az Európai Unió Délkelet-európai  de például az elmúlt télen a hirtelen havazás és  A SEERISK projekt a természeti kataszt-
    Transznacionális Együttműködési Program- a gyors lehűlés tette próbára az országot. Hoz- rófák jelentette problémára a kockázatbecslés
    jának keretében nemzetközi projektet indí- zátette, a természeti csapások következtében  fejlesztése révén kínál megoldást, mondta az
    tott július 1-jével „Közös kockázatbecslés és  az elmúlt években mindig akadt olyan esemény,  altábornagy. „Ha tisztában vagyunk éghajlatunk
    felkészülés a Duna makrorégióban” címmel,  amelynél fedél nélkül maradt állampolgárokról  ok-okozati viszonyaival, ha állandóan frissített
    amelyet kilenc ország társszerveivel együtt  kellett gondoskodni. Mindez azt jelenti, fogal- kutatásokra, tényadatokra és élő kommuniká-
    valósít meg. A 2014 végéig tartó projekt teljes  mazott Bakondi György, hogy szembe kell nézni  cióra támaszkodó veszélyhelyzeti és kommu-
    költségvetése mintegy kétmillió euró. A környe- a ténnyel, az éghajlati változás nemcsak a Föld  nikációs tervet tudunk életbe léptetni, ha a ka-
    zetvédelmi tematikájú, magyar kezdeménye- távoli területeit sújtja, hanem régiónk időjárásá- tasztrófa bekövetkeztekor meg tudjuk mondani,
    zés nyomán indított projekt elsőként nyerte el a  ban is egyre komolyabban érezteti hatását. Az  hogy kik lehetnek elsődlegesen veszélyben és
    Duna Régió Stratégia emblémáját, amely jelzi,  országos katasztrófavédelmi főigazgató beszélt  ezek az emberek milyen erőforrások mozgósítá-
    hogy a megvalósítás európai szinten is kiemelt  arról is, hogy katasztrófa esetén a térség orszá- sával menthetők meg, ha a lakosokban tudato-
    figyelmet kap.           gai nemzetközi szerződések alapján természe- sítjuk, hogy a globális kihívások miatt az eddigi
      A SEERISK határokon átnyúló együttmű- tesen segítséget nyújtanak egymásnak, de mint  megszokott életmódjukon is változtatniuk kell,
    ködés, amelynek célja, hogy a programban  mondta, ennél sokkal többet tehetnek azzal, ha  akkor nagyobb valószínűséggel kerülhetjük el
    résztvevő országok összehangolják a termé- a szomszédokat is érintő kockázatokat együtt  azokat az eseteket, amikor azt kell mondanunk,
    szeti katasztrófákra vonatkozó kockázatbecs- mérik fel, és olyan integrált, a klímakutatás leg- hogy már „túl késő.” – fogalmazott a hivatásos
    lési gyakorlatukat és módszertanaikat nemzeti  frissebb eredményein alapuló kockázatbecslő  katasztrófavédelmi szervezet vezetője. Mint
    és helyi szinten egyaránt. Ez azért nagyon
    fontos, mert a klímaváltozás következtében
    az ilyen események bekövetkezésére egyre
    inkább számítani lehet. A projektben kilenc
    ország – Ausztria, Bosznia és Hercegovina,
    Bulgária, Horvátország, Magyarország, Ro-
    mánia, Szerbia, Szlovénia, Szlovákia – tizen-
    kilenc intézménye, katasztrófavédelmi szerve,
    önkormányzata és meteorológiai intézete
    vesz részt.
       A projektindító konferencia megnyitó be-
    szédét mondó Dr. Bakondi György tű. altábor-
    nagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató
    úgy fogalmazott, hogy egy nagy jelentőségű
    munka veszi kezdetét, a SEERISK a térség-
    ben egyedülálló kezdeményezés. A tábornok
    emlékeztetett arra, hogy Magyarországot és
    a környező országokat nemcsak az átjárható
    határok, hanem az éghajlat is összeköti. Éppen
    ezért rendkívül hasznos az ahhoz kötődő koc-
    kázatok közös feltérképezése és a probléma
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16