Page 6 - magazin-október
P. 6

4                                     foglalkozzanak kollégák a hatósági ügyekkel

   krónIka A finomhangolás megtörtént                    – szögezte le a főigazgató. Az átszervezés-

                                        től mindenekelőtt a hatékonyabb munkát, a
                                        megelőzési tevékenység javulását várja – tette
        llománygyűlésen ismertette a BM Orszá-
        gos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság  az új katasztrófavédelmi törvényből adódó  hozzá.
                       feladatok végrehajtására. Az október elsejével
                                          Bakondi György beszélt az országos és a
      Áoktóbertől érvényes struktúráját, vala- történt átalakítások a már korábban kilátásba  megyei hivatalok megerősítéséről, újjászerve-
      mint a területi szerveknél végbemenő változá- helyezett finomhangolást célozzák, a döntések  zéséről, az ellenőrzési tevékenységben végbe-
      sokat a BM OKF főigazgatója. Az április elseje  fél év működési, személyi, szabályozásbeli ta- menő változásról. Itt jelentős momentum, hogy
      óta eltelt időszak tapasztalataira építve erősödik  pasztalatai alapján születtek.  úgynevezett mobil ellenőrzési osztály alakult.
      a hatósági tevékenység és új, mobil ellenőrzés  A tábornok a változások közül kiemelte a  Elmondta azt is, ezentúl a kiemelt projektekkel,
      jelenik meg a rendszerben. Az állománygyűlé- hatósági szakterület jelentős megerősítését. A  az ingatlangazdálkodással önálló főosztály
      sen vették át kinevezésüket az új vezetők is. kiemelt káresetek – szabadtéri tüzek, iparbiz- foglalkozik, és első, jelentős feladatul az ócsai
       Dr. Bakondi György tű. altábornagy a fő- tonsági balesetek –, másrészt a küszöbön álló  szociális családiház-építéssel kapcsolatos te-
      igazgatóság teljes állománya előtt úgy fogal- jogszabályi változások – például a kéménysep- endőket kapták.
      mazott, az április elsejétől hatályos állomány- rői tevékenység hatósági felügyelete és a kri- Végezetül az országos katasztrófavédelmi
      tábla életbe léptetésével egy előzmény nélküli  tikus infrastruktúra elemeinek felügyelet alatt  főigazgató kijelentette, a közeljövőben várha-
      szervezet alakult meg, amelynek köszönhe- tartása – is indokolták, hogy a megyei igazga- tóan nem lesz szükség a szervezet korrekci-
      tően a szervezet lefedi az országot és képes  tóságokon a jelenleginél nagyobb létszámban  ójára.                         (Galántai)      Sikeresen vizsgázott három megye        étnapos nemzeti minősítő gyakorlaton  vezetője köszöntötte a résztvevőket. Wéber  mért 976 cm-es szintet. A védművek 850 cm
        bizonyította a Petőfi, a Gemenc és a  Antal tű. ezredes, a Tolna Megyei Katasztró- magasságig biztosították Baja Nagy-Pandúr
      K Maros mentőcsoport, hogy képes az  favédelmi Igazgatóság igazgatója a Gemenc  nevű szigetének védelmét. A bajai szakasz-
      ország bármely területén bekapcsolódni a  Mentőcsoport tagjai nevében az együttműkö- mérnökség vezetőjének irányítása mellett
      katasztrófák elleni védekezésbe. A három  dés fontosságára hívta fel a figyelmet. töltésmagasítás kezdődött. A helyi védekező
      csapat tagjai szeptember 28-án este hétkor  A kétnapos bajai gyakorlaton az 55 fős Pe- erők megsegítésére bevonták a mentőcso-
      megkapták az értesítést a nemzeti minősítő  tőfi, a 47 fős Gemenc és a 37 fős Maros men- portok alkalmazható állományát, a nyúlgát-
      gyakorlatra, és szombaton reggel 7 óráig min- tőcsoportba integrált önkéntes mentőszerve- építési és töltésmagasítási munkálatokba
      denki megjelent a kijelölt gyülekezési helyen  zetek a nemzeti minősítési rendszerben az  kapcsolódtak be. A Bács-Kiskun megyei
      Kecskemét-Baja, Szekszárd és Sze-    árvízi védekezés és a vízimentés  erők támogatására Baja térségébe érkezett
      ged központtal.                   szakmai alapköve- Csongrád és Tolna megye mentőcsapata.
                                          A második helyszínen az erősen átázott
                                        gát körülbelül 25 méter hosszú szakaszát a
                                        mentőcsoportok búvárai fóliával borították.
                                        A következő helyszínen két, nagyjából 80
                                         centiméter nagyságú buzgárt észlelt a fi-
                                          gyelőszolgálat. A Gemenc és a Maros
                                           Mentőcsoport állománya egy-egy
                                            három méter átmérőjű ellennyomó-
                                            medencét készített.
                                              Az árterületen az árvíz levonu-
                                             lása után is akadt munka bőven,
                                             hiszen az itt lévő ingatlanokon
                                             felgyűlt nagymennyiségű belvíz
                                            nehezítette a közlekedést. A men-
                                            tőcsoportok tagjai robbanómotoros
                                            szivattyúk segítségével tették járható-
                                           vá a víz alá került részeket. A búvárok
                                          sem tétlenkedtek, hiszen a Deák zsilipnél
                                         a zárt zsilipkapuk ellenére szivárgást észlel-
                                        tek. Az ő feladatuk abból állt, hogy átvizsgálták
                                        a zsilipet, majd a víz alatt homokzsákokat he-
                                        lyeztek el. Két másik esetben is szükség volt a
       Az adminiszt-                      telményeit  búvárok segítségére. Az egyik feltételezett hely-
      rációt kö  vetően a gya     -       teljesítették. zet szerint egy személyautó a Dunába gurult,
      korlat részt   vevői elindultak Bajára, a  A feltételezés szerint a Du  na  abba egy ember beszorult. A másik eset amiatt
      gyakorlat helyszínére. A megérkezés után Dr.  1480. folyóki lo  méterénél az Alsó-Du  nai Víz- alakult ki, mert a háztulajdonosok a vízzel kör-
      Farkasinszki Lóránt tű. alezredes, a Bács-Kis- ügyi Igazgatóság előrejelzése szerint a vár- bezárt épületeket motorcsónakkal szerették
      kun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  ható vízszint meghaladja a legnagyobb eddig  volna elhagyni, azonban a csónak motorja meg-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11