Page 14 - magazin-október
P. 14

12   Tûzszerészi ismeretek tûzoltóknak


   krónIka Az esztendő első kilenc hónapjában körülbelül  gos tűzoltósági főfelügyelő emlékeztetett arra,  tekinthettek meg, a feltételezett helyzetben                       hogy a mostani képzés nem előzmény nélküli,
                                        két személyautó összeütközött, az egyik ki-
      hatvan olyan alkalom volt, amikor a tűzoltók a
      káreset helyszínén robbanóanyagokat, robba-
                       tói állomány már több különleges felkészítésen
                                        A sérült kimentése közben vették észre a tűz-
      nótesteket vagy pirotechnikai eszközöket talál- hiszen a helyszíni irányításban résztvevő tűzol- gyulladt, egy ember a roncsok között rekedt.
      tak. A beavatkozások, a beavatkozók biztonsá- is részt vett, megismerkedtek az áram- és gáz- oltók, hogy a kocsiban valamilyen bomba van,
      gának növelése érdekében az irányítói állomány  szolgáltatás sajátosságaival, illetve a vasúti  ezért hívták a tűzszerészeket, akik eltávolítot-
      az áram- és gázszolgáltatók, a vasúti közleke- közlekedés egyedi jellemzőivel. Bérczi tábor- ták a robbanótestet.
      dés specialitásai után egy újabb szakterület  nok beszélt arról is, hogy egy évben százas  A tűzszerészek évente átlagosan kétezer-
      különlegességeivel ismerkednek: október 2-től  nagyságrendben találkoznak a tűzoltók beve- ötszáz bejelentést kapnak, ennek nagyjából
      november 27-ig a Magyar Honvédség 1. Hon- tés során valamilyen robbanóanyaggal, piro- 90 százalékában valóban robbanótestet ta-
      véd Tűzszerész és Hadihajós Ezred, valamint  technikai eszközzel, az idén már közel hatvan  lálnak, a maradék 10 százalékban teljesen
      a Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat  ilyen esetük volt, akadt, amikor tűzoltás közben  ártalmatlan tárgyakat, például kipufogókat,
      szakértői tartanak elméleti és gyakorlati képzést  derült ki, hogy a padláson gránátot és egyéb  kapudíszt, órasúlyt, és sok egyéb mást hisz-
      a tűzoltók számára. Az oktatás során húsz- robbanótesteket gyűjtögettek a háziak. Éppen  nek „bombának” a bejelentők. Bejelentést
      huszonöt fős csoportokban összesen mintegy  ezért a katasztrófavédelem és a honvédség  tenni egyébként a rendőrségen vagy az
      hatszáz tűzoltó jut speciális ismeretekhez. Ezek  közötti együttműködési megállapodás alapján  önkormányzatnál kell, onnan továbbítják a
      során a világháborús gránátokkal, aknákkal és  megkeresték a tűzszerészeket, ennek eredmé- jelzést a tűzszerész ügyeletre. Várkonyi Me-
      bombákkal kapcsolatos tudnivalók hangzanak  nye a most induló felkészítés. Az abban részt- linda főhadnagy, az 1. Honvéd Tűzszerész
      el, a kollégák megtanulják, mi a teendő, ha az  vevő tűzoltók hatórás elméleti és kétórás gya- és Hadihajós Ezred kommunikációs tisztje
      eszköz nem lépett működésbe, és hogyan kell  korlati oktatás során sajátítják el a biztonsági  elmondta, a jogszabály az azonnali intézke-
      eljárni, ha működésbe lép.    előírásokat, mindazt, amit mindenképpen meg  dést nem igénylő esetekben harminc napos
       A képzés szeptember 25-i nyitónapján a  kell tenni, ha robbanóanyaggal, robbanótesttel  ügyintézési időt tesz lehetővé, de általában
      budapesti szolgálat- és rajparancsnokok ültek  találkoznak a kárhelyszínen. Huszár János  két-három, legfeljebb öt nap alatt a nem sür-
      iskolapadba. A felkészítést a BM OKF részéről  dandártábornok úgy fogalmazott, a képesség,  gős esetekhez is eljutnak a tűzszerészek.
      Bérczi László tű. dandártábornok, országos  amelyre a tűzoltóknak szüksége van, megta- Az adatok alapján eddig több mint 2200 be-
      tűzoltósági főfelügyelő, a Ma gyar Honvéd ség  lálható a tűzszerészeknél, teljesen természe- jelentést kaptak, vagyis az idén valószínűleg
      részéről pedig Huszár János dandártábor nok,     tes tehát, hogy átadják mindazt a tudást, ami  meghaladják az éves átlagot. Ez egyebek
      az MH Összhaderőnemi      biztonságosabbá teheti az élet- és vagyon- mellett az aszálynak is köszönhető, hiszen az
      Parancs nokság  száraz-     mentést. Arra bátorította a szolgálat- és rajpa- alacsony vízállás miatt például a Balatonból
      földi haderő nem fő nöke    rancsnokokat, hogy minden felmerülő kérdést  egyre-másra kerültek elő a robbanótestek,
      nyitotta meg. Az orszá-      bátran tegyenek fel, a velük foglalkozó katonák  ugyanakkor a győri autógyári beruházás föld-
                        több kemény helyzetet átéltek, a kérdésekre  munkáinál, vagy a Jász-Nagykun-Szolnok
                         is válaszolni fognak.     megyei Örményesnél, a vasúti pálya felújítá-
                            A tanfolyami megnyitó után a saj- sánál is sok dolguk akadt a tűzszerészeknek.
                           tó képviselői egy rövid bemutatót  Ezek mellett a Fertő-Hanság Nemzeti Park
                                        egyik leglátogatottabb területén elhelyezke-
                                        dő Fertőújlakon végzett, az ökoszisztéma
                                        helyreállítására irányuló, talajforgatással járó
                                        munkák során is számtalan robbanótest ke-
                                        rült felszínre. A tűzszerész alakulathoz tartoz-
                                        ni egyébként rangot jelent, mint a főhadnagy
                                        elmondta úgy tartják: békeidőben egyedül a
                                        tűzszerészek indulnak mindennap háborúba.
                                          Fel nem robbant eszköz általában föld-
                                        munkák közben kerül elő, de olyan is van,
                                        hogy az állampolgár gyűjtögeti, felhalmozza
                                        azokat, netán saját maga állítja elő. Ha fel
                                        nem robbant eszközről van szó, már a jelzés
                                        pillanatában magasabb riasztási fokozatot
                                        kell elrendelni, és a vonulás alatt intézkedni
                                        kell a kárhely zárt területté nyilvánításáról.
                                        Elsődleges szempont a biztonság, egyebek
                                        mellett ki kell üríteni a helyszínt, biztonsági
                                        távolságot kell meghatározni. Ha a robbanó-
                                        eszköz működésbe lépett, akkor az első és
                                        legfontosabb feladat az életmentés. A hely-
                                        szín megközelítésével várni kell addig, amíg
                                        a robbanóanyagok, pirotechnikai termékek
                                        működnek.

                                                    Galántai Judit
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19