Page 12 - magazin-október
P. 12

10   mondta, rendkívül fontos, hogy a helyi kataszt- pedig mindenki saját bőrén tapasztalhatta. A  hirtelen esőzés okozta áradásról és sárlaviná-

   krónIka rófavédelmi szervek és az önkormányzatok is  kormánybiztos kijelentette, a jelenségek mete- ról, illetve az idén tavaszi bugaci erdőtűzről.

                                        Emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió tagor-
                       orológiai elemei ismertek, azonban nem lehet
      rendelkezzenek olyan tervvel, amely számol az
                       megfeledkezni a váratlan fejleményekről sem.
      éghajlati változóval, és nem csak a már megtör-
                                        szágainak tavaly év végéig kellett elkészíteniük
      téntre támaszkodik. A projekt eredményekép-
                                        fakockázat-értékelésüket. A tábornok elmondta,
      pen olyan komplex tervező program és módszer  Ezért aktuális egyebek mellett a SEERISK-ben  és Brüsszelnek elküldeniük nemzeti katasztró-
                       meginduló munka. Medgyesy Balázs hangsú-
      áll majd rendelkezésre, amely megkönnyíti az  lyozta, a projekt fogadtatása igen kedvező, a  a Kárpát-medencében egyre sűrűbbek az olyan
      összetett folyamatok áttekintését, amely a helyi  partnerek széles köre kapcsolódott be a mun- események, amelyek hátrányosan befolyásolják
      viszonyokra adaptálható és a helyi szabályozá- kába, különböző speciális szaktudás birtokosai  az emberek életminőségét és a gazdaság műkö-
      sok szerint aktualizálható.    vesznek részt a kutatásokban. Mint mondta, a  dését. Erre pedig megoldást kell találni, tette hoz-
       Beszéde végén Bakondi György elmondta,  SEERISK geográfiai lefedettsége nagy, a szóba  zá. Itt az ideje a paradigmaváltásnak, fogalmazott
      az idén január elsejétől hatályos új katasztró- kerülhető kockázatok döntő többségével foglal- Tóth Ferenc, a katasztrófavédelem eddigi követő
      favédelmi törvény kiemelt figyelmet szentel a  kozik, és erőssége, hogy speciális problémával  stratégiáját fel kell váltsa a proaktív szemlélet. E
      kockázatbecslés fejlesztésére és a kutatások  küzdő régiók is részesei, tehát az ott meglévő  váltásnak a legjobb eszköze a SEERISK – jelen-
      integrálására, és hangsúlyozta, a BM OKF  tapasztalatokat is hasznosítani lehet. Mindezek  tette ki az országos főfelügyelő.
      mindent megtesz a projekt sikeréért.  eredményeképpen egy olyan modell jöhet létre,   A konferencia első napjának további ré-
       Medgyesy Balázs, az EU Duna Régió Stra- fogalmazott a kormánybiztos, amely a térség  szében a résztvevők a projekt ütemtervével
      tégiával összefüggő kormányzati tevékenység  egészén alkalmazható lesz.  és az eddig elért eredményekkel foglalkoztak,
      irányításáért felelős kormánybiztos köszöntő-  A konferencia nyitóelőadását Dr. Tóth Ferenc  bemutatkoztak a résztvevő országok, illetve
      jében csatlakozott az előtte szóló főigazgató  tű. dandártábornok, országos polgári védelmi  szakmai előadások hangzottak el az éghajlat-
      szavaihoz annyiban, hogy az éghajlatváltozás  főfelügyelő tartotta, aki egyebek mellett magyar- változásnak a katasztrófaeseményekre gyako-
      kockázata Magyarország számára sem elméleti  országi példákat hozott a klímaváltozás okozta  rolt hatásairól, valamint a klímaadaptációval
      veszély, hiszen elegendő csak körülnézni a kör- időjárási szélsőségekre. Beszélt a többi között a  kapcsolatos aktuális kutatásokról.
      nyéken, a rekord alacsony Dunánál és Balaton- beregi és a borsodi árvízről, a hat évvel ezelőtti
      nál, az egyre-másra megdőlő melegrekordokat  augusztus huszadiki viharról, a mátrakeresztesi  Galántai Judit
      Tudományos eredmények segíthetik


      a kritikusinfrastruktúra-védelmet

      A                                  és kommunikációs technológiák hatásainak
        „Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások"
                                           elemzése, beépítése a stratégiákba, to-
        címmel indult kétéves projekt meg-
        beszélése zajlott szeptember
                                              és öngyógyító fizikai- és kiber-
      13-án a BM Országos Kataszt-                         vábbá rugalmas, öndiagnosztizáló
      rófavédelmi Főigazgatósá-                            infrastrukturális  elemek
      gon. A jövő év végéig                              (módszerek, eljárások,
      tartó projekt az Óbudai                              technológiák, szolgál-
      Egyetem és a Nemzeti                                  tatások) kidolgozása.
      Közszolgálati Egye-                                   A megbeszélést
      tem (NKE) jogelődje                                  Dr. Bognár Balázs
      által 2011-ben kötött                                 tű. alezredes, fő-
      tudományos-szak-                                    osztályvezető a tu-
      mai együttműködési                                  domány, a szakmai
      meg  állapodás alapján                                élet, a hivatásos ál-
      indult el, annak megva-                              lomány és a biztonság-
      lósításában a BM OKF is                               kultúráért tenni akarás
      részt vesz.                                    találkozásának nevezte. A
       A két egyetem 2011 első                          katasztrófavédelem arra törek-
      negyedévében nyújtott be közös                      szik – folytatta az alezredes, hogy
      pályázatot  a  ”TÁMOP-4.2.1.B-11/2/                  a tudományos eredmények a szabályo-
      KMR-2011-0001 Kutatási projektek és kuta-            zásban és a mindennapi munkában haszno-
      tási szolgáltatások támogatása a közép-ma- végzett ku- tató-fejlesz- suljanak.
      gyarországi régióban” címmel meghirdetett  tő tevékenységhez szükséges kritikus tömegű  A projektértekezletet Dr. Góra Zoltán tű.
      projektre. A sikeres pályázatot követően a két  humánkapacitás konszolidációja, szükség  dandártábornok, főigazgató-helyettes azzal a
      egyetem tudományos kutatási konzorciumot  szerinti fejlesztése, valamint az e területeken  hírrel nyitotta meg, hogy a kormány elfogadta
      hozott létre ”Kritikus infrastruktúra védelmi  végzett innováció” támogatása. Stratégiai cél  a kritikusinfrastruktúra-védelemről szóló tör-
      kutatások” megnevezéssel. A projekt célja „a  egy egységes, nemzeti szinten elfogadott ku- vényjavaslatot, ami természetesen nem jelenti
      kritikusinfrastruktúra-védelem területén nem- tatási keret („fogalomtár”) kidolgozása és el- a munka végét, hiszen a végrehajtási rende-
      zetközi színvonalon és együttműködésben  fogadtatása, a legújabb generációs számítási  letek kidolgozása jelenleg is zajlik. A tábornok
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17