Page 9 - magazin-november
P. 9

7


     Országos Tűzvédelmi Szabályzat – 2011     Október 6-án hatályba lépett a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kihirdetett új Or- felelt meg a hatályos OTSZ előírásainak. Ez-
     szágos Tűzvédelmi Szabályzat, egyben hatályát vesztette a 2008 februárjában  által ezekben az esetekben eltérési engedé-
     megjelent régi. Cikksorozatunk a két jogszabály közötti legfontosabb eltéréseket  lyezési eljárást kellett lefolytatni az építési
                                       engedélyezési eljárás előtt, jelentősen meg-
     igyekszik bemutatni. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat felülvizsgálata során fő  hosszabbítva az ügyfél építési engedélyhez
     szempontként jelent meg, hogy a műszaki követelményeket a jogi szabályozásban  jutását. Ennek fi gyelembevételével módosítot- KATASZTRÓFAVÉDELEM 2011. november
     fenn kell tartani annak érdekében, hogy az általános tűzbiztonság szintje ne sérüljön.  ták a fedélszerkezetre vonatkozó követelmé-
     Célkitűzés volt, hogy a tűzvédelmi érdekek érvényesítése mellett az új jogszabály  nyeket.
                                        Szélesebb körben alkalmazhatják a csar-
     tegye használhatóbbá, rugalmasabbá a műszaki követelményrendszert, nagyobb  noképületek szerkezeteire vonatkozó követel-
     teret engedve ezzel a tervezői szabadságnak a biztonság megtartása mellett. ményeket, tekintettel arra, hogy a jogszabály
                                       értelmében 800-ról 1200 négyzetméterre nőtt
     NEGYEDIK RÉSZ:          jelzések biztonsági jelekre módosultak az egy- ugyan az alapterület alsó határa és 3,6 méter-
     Éghető folyadékok és gázok tárolása séges alkalmazás érdekében.  ről 4,0 méterre nőtt a minimális belmagasság,
                                       azonban már nem csak az egy légterű épüle-
     XVI. – XXII. fejezet       XXIV. fejezet           tek tartozhatnak a csarnoképületek körébe. Az
     A szabály alkotói a negyedik részben kijavítot- Az építőanyagok tűzvédelmi osztályba  új OTSZ megengedi, hogy az épület a nagy-
     ták az értelemzavaróan hibás megfogalmazá- sorolása        légterű helyiségek mellett a tűzszakasz alap-
     sokat, valamint törölték azon előírások döntő  A fejezetet az ÉMI Kht. javaslatának megfele- területének 10 százalékáig 1200 négyzetmé-
     többségét, amelyeket szabványok tartalmaz- lően pontosították és egészítették ki az érdemi  ternél kisebb alapterületű helyiségeket is tar-
     nak. Ezen kívül kikerültek a negyedik részből  követelmények megváltoztatása nélkül, mind- talmazzon.
     azok a kifejezetten műszaki biztonsági előírá- ez szakmailag javította azt. A fejezethez tarto- A panelprogram kapcsán a középmagas
     sok, amelyeknek nincs tűzvédelmi vonatkozá- zó táblázatos követelmények a mellékletbe  épületek homlokzati hőszigetelő rendszereinek
     sa, így azokat nem indokolt kötelező tűzvédel- kerültek. Újdonság a fejezetben, hogy a füg- esetében a legnagyobb problémát jelentő 8
     mi előírásként szerepeltetni a jogszabályban.  gönyök, sötétítő függönyök osztályának meg- cm-es vastagsági korlátot törölték, helyette
     Mindezeken felül számos előírást a mai kor  határozása bekerült a tervezetbe. A jogtechni- megfelelő tűzvédelmet biztosító normát alkot-
     technikai fejlettségéhez és a megváltozott fo- kai elvárásoknak megfelelően a vonatkozó  tak, amelynek létrehozásánál konszenzus
     gyasztói szokásokhoz igazítottak (pl.: olajtüze- szabvány megfogalmazások vonatkozó mű- született az érintett építőanyag-gyártók között
     lésű berendezés felesleges jogszabályi rendel- szaki követelményre módosultak. Az egyes  a megfelelő biztonság megtartása mellett.
     kezései, LPG (autógáz) vagy CNG (sűrített  tűzvédelmi osztályok megfogalmazása apróbb  A gyakorlati alkalmazás segítése érdeké-
     földgáz) gáztartályok, üzemanyagtöltő kimérők  pontosításon esett át annak érdekében, hogy  ben pontosították az épületgépészeti vezeté-
     megváltozott szabályai).     egyértelműbb legyen az alkalmazás. kek beépítésére, aknák kialakítására vonatko-
      Ezen túlmenően a 2008. május 22. óta eltelt            zó szabályokat. Ezzel párhuzamosan a villa-
     időszak hatósági tapasztalatai, továbbá a beér- XXV. fejezet    mos-berendezések és világítások követelmé-
     kezett tervezői, beruházói észrevételek fi gye- Az építmények általános tűzvédelmi  nyeit tartalmazó részek kiegészültek a tűzvé-
     lembevételével több helyen a hatályos OTSZ- követelményei     delmi célú berendezések működését biztosító
     hez képest rugalmasabb, enyhítő rendelkezések  A fejezethez kapcsolódóan a jogalkotók egyes  kábelekre vonatkozó szabályozással.
     születtek. Több módosítást a törölt rendelkezé- új alapfogalmakat módosítottak, egyes defi ní- Hiánypótló az új OTSZ a tömegtartózkodás
     sek indukáltak.          ciókat pedig pontosítottak (pl. csarnok, pony- céljára szolgáló helyiségek menekülési útvo-
                      vaszerkezetű építmény, átrium…)  nalának, a folyosók, lépcsőházak, az „A” és
     ÖTÖDIK RÉSZ: Építmények tűzvédelmi  Szerkezetükben és tartalmukban is újak az  „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó terme-
     követelményei           épületszerkezetek tűzállósági fokozatának  lési (üzemi) épületek (helyiségek) falán és
                      megfelelő követelményeket tartalmazó táblá- mennyezetén tartósan elhelyezett B-F tűzvé-
     XXIII. fejezet          zatok, valamint az azok alkalmazását segítő  delmi osztályba tartozó installációk, dekoráci-
     Alapelvek             előírások. Külön követelmények vonatkoznak  ók, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb B-F
     Az alapelvek esetében a legjelentősebb válto- a külső, illetve belső teherhordó falakra, vala- tűzvédelmi osztályba tartozó anyagok szabá-
     zást az jelenti, hogy pontosították a tűzvédelmi  mint a tűzgátló falban, illetve a tűzfalban lévő  lyozásával kapcsolatban.
     szakértő, tűzvédelmi tervező műszaki leírás  nyílászárókra. Új követelményeket tartalmaz- Szintén újdonság, hogy az 50 fő feletti befo-
     elkészítésébe történő bevonását. Ennek meg- nak a táblázatok a nem teherhordó tűzfal és a  gadóképességű, zenés, táncos rendezvények
     felelően a tűzvédelmi műszaki leírás, doku- padlásfödém vonatkozásában. Meghatározták  tartására szolgáló helyiségben csak égéskés-
     mentáció készítése olyan szaktevékenység,  a padlásfödém defi nícióját. leltetett/lángmentesített dekoranyagok, függö-
     amelyet csak megfelelő szakértelemmel ren- Eltérő követelmények érvényesek a hatá- nyök alkalmazhatóak.
     delkező személy végezhet. A felelős tervező  roló szerkezeteken lévő hő- és hangszigete- Összességében elmondható, hogy az épít-
     köteles tűzvédelmi szakértőt (építmények tűz- lésre attól függően, hogy azokat burkolattal,  mények általános tűzvédelmi követelményei
     védelme, vagy építész-, vagy elektromos-,  vagy burkolat nélkül alakítják ki. Részleteseb- fejezet átdolgozása eredményeként a fejezet-
     vagy gépész tűzvédelmi szakértő) bevonni,  bek lettek a függönyfalak tűzvédelmi jellemző- ben megfogalmazott műszaki követelmény-
     vagy tűzvédelmi tervezőt igénybe venni a tűz- ire vonatkozó előírások is. rendszer egyértelműbb és alkalmazhatóbb lett.
     védelmi műszaki leírás elkészítéséhez. Ponto- Több szerkezet tekintetében enyhültek a  A módosításoknak köszönhetően jelentősen
     sították azt a megfogalmazott szándékot is,  tűzállósági határérték-követelmények. Sok  csökkenhet az eltérési engedélyezési eljárások
     amely vitathatatlan beazonosíthatóságot biz- nehézséget okozott a meglévő középmagas  száma, így gyorsulhatnak az építési engedé-
     tosít azon eljárási körökben, amelyben tűzvé- épületek tetőtér-beépítése esetén a fedélszer- lyezési eljárások.
     delmi szakértő, tűzvédelmi tervező bevonása  kezet tűzvédelmi osztályára vonatkozó köve- (Folytatjuk)
     szükséges. A fejezetben szereplő biztonsági  telmény, mivel a meglévő faszerkezet nem  Összeállította: Tűzoltósági Főfelügyelőség
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14