Page 6 - magazin-november
P. 6

4

    IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK Tavaszig szünetel a viharjelzés –
      gyakorlattal egybekötött szezonzárás


                       információs táblák vezérelhetőségét megoldot-
                                        lódó előrejelzések javíthatják a katasztrófavé-
         Balatoni viharjelzés idei szezonja hiva-
                                        delem reagáló képességét is. Ennek a feladat-
         talosan október 31-én zárult, de a mö-
                       ták. Mindez javította a lakosságtájékoztatás
      A göttünk hagyott szezon záróértékelésére
                       kapcsolódtak a távfelügyeleti rendszerbe, így
      már október 28-án sor került Balatonföldváron.
                                        INCA-CE projekt keretén belül nyolc ország 16
                       adataik akár az internetről is leolvashatóak.
      Az esemény apropóján a közelmúltban megala- feltételeit. A mobil viharjelző állomások is be- nak a kísérleti megoldására szövetkezett az
                                        szervezete, köztük az Országos Meteorológiai
      kult Somogy Mentőcsoport első nagyobb sza- Áttelepítették a fonyódi Várhegyen lévő átjátszó  Szolgálat és a Somogy Megyei Katasztrófavé-
      bású gyakorlatát is megtekinthették a rendez- központot, de nemcsak a Balatonon, hanem a  delmi Igazgatóság. A cél egy speciális, fi nom
      vény résztvevői. A BM Országos Katasztrófa- Tisza tavon is fejlesztések történtek. Tesztüzem- felbontású előrejelzési rendszer kifejlesztése
      védelmi Főigazgatóság és a Somogy Megyei  ben működik egy új technológiájú ledes lámpa,  volt, amelyet az idei évtől a nagy tömegrendez-
      Katasztrófavédelmi Igazgatóság által közösen  amely egy jövőbeni fejlesztés alapját adja. Ezen  vények helyszínén és a hirtelen változó időjárá-
      megrendezett záróértékelés megszervezésé- kívül jelentős fejlesztések voltak a Velencei-tó- si szituációknál már alkalmaztak is. A meteoro-
      hez anyagi támogatásával a Magyar Polgári  nál, Pákozdnál megkezdődött egy új viharjelző  lógusok adják az előrejelzést, a katasztrófavé-
      Védelmi Szövetség is segítséget nyújtott. A  állomás építése. A Tisza-tavon pedig további  delmi szakemberek visszajelzései mutatják,
                                        mennyire vált be a rendszer, a jelzések formá-
                                        jának kialakításában pedig mintegy megrende-
                                        lőként vesz részt.
                                          A gyakorlat feltételezése szerint a hajnali
                                        órákban erős hidegfront betörését követően
                                        orkán erejű szél csapott le a területre, fákat
                                        döntve ki, és épületek, valamint a vasúti felső-
                                        vezeték sérülését okozva. Eközben a magaspart
                                        egy része leomlott, a jelzések szerint több ember
                                        megsérült. A vízen több vitorlás hajó került baj-
                                        ba. A viszonylag nagy kárterület és a megköze-
                                        lítés nehézségei miatt a KÖTÉL Egyesület egyik
                                        tagja sárkányrepülővel felderítést hajtott végre
                                        a terület felett és jelentette az irányító parancs-
                                        noki stábnak, hogy a magaspart alatt több sérült
                                        embert vél felfedezni, a vízen pedig egy felborult
                                        vitorlást lát. Első lépésben a bajbajutottak men-
                                        tése kezdődött meg. Egyszerre indultak el a
                                        mentőhajók, valamint a sérülteket kutató egysé-
                                        gek. A területet két oldalról megközelítő siófoki
                                        tűzoltóság megkezdte a felderítést, a fák eltávo-
                                        lítását, hogy a sérültek közelébe juthassanak.
                                        Mivel ez hosszú időt vett igénybe, a magaspartról
      rendezvény eseményei Balatonföldváron a kö- három állomás (Sarud, Újlőrincfalva, Abádsza- kötélpálya segítségével próbálták a három sú-
      rülbelül 50 méteres magaspart és a vízpart kö- lók) létrehozásának előkészületei zajlanak. Az  lyos sérültet elszállítani. Ehhez a Somogy Men-
      zötti területen három helyszínen zajlottak. idei szezon kapcsán a tábornok azt hangsúlyoz- tőcsoport kötélpályát épített ki. A fák között talált
        A rendezvényt megnyitó Gelencsér Attila, a  ta, hogy 435 esetben kellett viharjelzést kiadni,  sérültek állapotát stabilizálták és a mentőhord-
      Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, a Somogy  összesen 4291 órán át üzemeltek a viharjelző  ágyakkal megkezdték a magaspart felső felüle-
      Mentőcsoport megalapítója hangsúlyozta, nap- állomások. Ezek a jelzések az itt élők és üdülők  tére juttatásukat. A rendkívül omlásveszélyes
      jainkban egyre fontosabb, hogy embertársaink  biztonságát szolgálták. partfal miatt minden ott dolgozó csoporttagot
      az élet minden területén összefogjanak. Az öt  Dr. Dunkel Zoltán, az Országos Meteoroló- kötéllel biztosítottak, így juttatták el a sérülteket
      egyesület részvételével megalakult Somogy  giai Szolgálat elnöke arról tájékoztatott, hogy  az időközben kiépített mentősátorba, ahol men-
      Mentőcsoport létrejötte is azt bizonyítja, hogy a  2011-ben, a viharjelzési szezon hét hónapja alatt  tőorvosok készítették elő a kórházba szállítás-
      közösség ereje az összefogásban rejlik. Csak  az átlagosnál több volt az erős vihar (13 alka- hoz a betegeket.
      így lehet hatékonyan beavatkozni egy természe- lommal 90km/h vagy a feletti szélsebességet  Mindeközben a megsérült vitorláshoz két
      ti katasztrófa, vagy akár egy rendkívüli időjárás  mértek). Ez is bizonyítja, hogy a meteorológiai  mentőhajó, a Balaton leggyorsabb sürgősségi
      okozta káresetnél. A katasztrófavédelem az  események milyen komoly hatással vannak a  mentőhajója, illetve egy eszközmentő hajó ér-
      elmúlt időben bizonyította, hogy tud veszélyhely- térség életére. kezett meg. A vízbe esett négy embert kimen-
      zetekben is segítséget nyújtani, s ezzel a somo- Heizler György tű. ezredes, a Somogy Me- tették és ellátták. Közben a megfeneklett vitorlás
      gyi lakosság elismerését vívta ki. gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató- sérüléseit búvárok vizsgálták meg, s miután
        Dr. Tollár Tibor pv. dandártábornok, az Or- ja a nap során megtartott gyakorlatról elmondta:  azok nem bizonyultak súlyosnak, vontatókötélre
      szágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság  az olyan elemeket tartalmaz, amelyek az idei  fogták és a kikötőbe vontatták.
      gazdasági főigazgató-helyettese elmondta,  évben többször előfordultak. Az ilyen esemé- Ezt követően a helyszínen rögtönzött kiállí-
      hogy az idei szezonban az OKF biztosította a  nyekre való felkészítésben nagy segítséget nyújt  táson a Somogy Mentőcsoport egyesületeinek
      viharjelzés folyamatos és hatékony működését:  a meteorológiai előrejelzés, különösen, ha azok  eszközkészletéből mutatták be a legfontosabb
      előkészítették a többszektori jelzést, vagyis az  kis területre adják meg a várható szél vagy eső  darabokat.
      összes vezérlőt és modemet kicserélték, az  alakulását. Az ilyen, kis területekre koncentrá- Kőhalmi Szilvia
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11