Page 7 - magazin-november
P. 7

5


     Rendszerbe állt                           akadályozni, hogy az azokat veszélyeztető tó
                                       vízszintje tovább emelkedjen. Ez a vízkivezető
                                       műtárggyal gravitációs úton nem történhetett,
     a MOSON Mentőcsapat                         ezért mobilszivattyúk kitelepítésével, folyama-
                                       tos üzemeltetésével kellett a problémát kezel-
                                       ni. A kitermelt vizet az újvárosi lokalizációs
        któber 28-án tartották a Győr-Moson- teni: a Győr külterületén gyakorló ugrást végző  védvonal töltésén kellett átemelni úgy, hogy a
        Sopron Megyei Közgyűlés elnökének  ejtőernyősök közül – szemtanúk szerint – többen  szivattyúzás ne okozzon káros kimosódásokat
     Oegyetértésével és az országos kataszt- a nádas, ingoványos területre érkeztek, ahonnan  a töltéstestben. A töltés vízoldali rézsűjére fó- KATASZTRÓFAVÉDELEM 2011. november
     rófavédelmi főigazgató jóváhagyásával megala- önerejükből kimenekülni nem tudtak. Felkutatá- liából és homokzsákból ideiglenes surrantót
     kított MOSON Mentőcsapat rendszerbeállító  sukat a mentőszervezetbe beosztott Kobo- építettek.
     gyakorlatát Győrben. A speciális mentőcsapat  Coop légi felderítő egysége, valamint a Moson  Az utolsó gyakorlat a Dunán rendkívüli, leg-
     komplex vízkár-elhárítási védekezési tevékeny- Mentőcsapat további egységei végezték, majd  nagyobb vízszintet várhatóan elérő árhullám
     ségek végrehajtására alkalmas, hosszabb távon  a pontos helymeghatározást követően motor- levonulását feltételezte. A védtöltések lábánál,
     is képes hozzájárulni a régióban esetlegesen  csónakkal kimenekítették a tóba esett embert,  amelyet már hosszú ideje mosott a víz, valamint
     bekövetkező ár- és belvízi, valamint vízminősé- akit partra szállítását követően egészségügyi  a mentett oldal előterén is egyre több helyen
     gi katasztrófahelyzetek hatékony kezeléséhez,  ellátásban részesítettek. kritikus mértékben felpuhult a talaj, veszélyez-
     felszámolásához, az életben maradás feltétele- A következő feladatot egy, a horgásztóba  tetve a töltés állékonyságát. A Duna és a Moso-
     inek megteremtéséhez és a normál élet vissza- hajtott személygépkocsi esete adta: a benne  ni-Duna töltéseinek mentett oldalán több inten-
     állításának biztosításához. Alkalmazására akkor  tartózkodó utas a gépjárműbe szorult, önerejé- zív buzgártevékenységet észleltek a vészőrök,
     kerül sor, ha más szervek – tűzoltóság, mentő- ből kimenekülni nem tudott. A segítségére  némelyik buzgár anyagot hordott, így sürgős
     szolgálat, stb. – erői, eszközei nem elegendőek  igyekező horgász lába a hideg vízben görcsöt  beavatkozásra volt szükség. A várható legna-
     a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve ha azt  kapott, azonban szerencsére a part közelében  gyobb vízszint miatt a Duna jobb parti töltésén
     a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szüksé- egy bokorban sikerült még megkapaszkodnia.  a több helyen is fenyegető magassági hiány
     ges anyagi javak védelme indokolttá teszi. A  Egy másik, közelben tartózkodó horgász szem- kiküszöbölése érdekében ideiglenes védművet,
     szervezet társadalmi és karitatív szervezetek,  tanúja volt az esetnek, ő értesítette a tűzoltósá- nyúlgátat kellett építeni tíz méter hosszúságban
     gazdálkodó szervek állományából, illetve spe- got és a mentőszolgálatot. A Moson Mentőcsa- homokzsákból, fóliaterítéssel. Az buzgárok in-
     ciális esetekben állami és polgári szervek felkért  pat egységei kimentették a bajbajutottakat, a  tenzivitását homokzsákból kialakított ellennyo-
     szakértőiből tevődik össze, akik az önkéntes- sérülteket ellátták, és az elsüllyedt járművet is  mó medence kialakításával kellett mérsékelni,
     ség, a fi zikai és egészségügyi alkalmasság,  kiemelték.      de gondoskodni kellett a bukóvíz ki-, illetve el-
     valamint a szakmai felkészültség alapján meg- A harmadik gyakorlat a tavaszi hóolvadás,  vezetéséről is. A felpuhult töltéslábakat és elő-
     felelő kiképzés és felkészítés után képesek a  valamint az intenzív csapadék miatt kialakult  tereket bordás leterhelés/megtámasztás kiépí-
     feladatok ellátására.       magas talajvizet, illetve a Győr-Újvárost védő  tésével stabilizálták.
      A felkészítés jegyében zajlott az október 28-i  ún. újvárosi lokalizációs töltés mellett lévő ta- A gyakorlatsorozat utolsó mozzanataként a
     rendezvény, amelyet Sallai Péter tűzoltó ezre- vak vízszintjének rendkívüli megemelkedését  csapat helyreállította a kárhelyszín és környéke
     des, megyei katasztrófavédelmi igazgató nyitott  feltételezte. A város szélén lévő házak és va- infrastruktúráját.
     meg, kiemelve, hogy az új katasztrófavédelmi  gyontárgyak védelme érdekében meg kellett  Schreindler Ágnes pv. őrnagy
     rendszer kiépítése egyik fontos lépésének tart-
     ja a mentőcsapat megalakítását. A törekvés az,
     hogy a katasztrófák megelőzhetőek legyenek,
     szükség esetén azonban fontos, hogy gyorsan
     érkezzen a segítség, ehhez a szakmailag jól
     felkészült mentőcsapat nagyban hozzájárulhat.
     Rövid tájékoztatást adott az új katasztrófavédel-
     mi törvényből adódó változásokról.
      A Rátkai Attila pv. őrnagy, polgári védelmi
     felügyelő által megtartott elméleti felkészítés
     után megkezdett gyakorlati felkészítés elején a
     frissen megalakult MOSON Mentőcsapat hűsé-
     get, becsületet, közösséghez tartozást, bátor-
     ságot jelképező eskütételére került sor. A men-
     tőcsapatban a vezetési komponens a megyei
     igazgatóság állományából kerül ki, kutatás-men-
     tést a Kobo-Coop Kft. (légi felderítés), a Győri
     Speciális Mentők KHE (búvár, vízimentő), a
     Deepex Kft. (búvár) végez, a vízkár-elhárítási,
     védekezési komponensben Győrszemere,
     Börcs, Kunsziget önkéntes tűzoltó egyesülete,
     valamint a Magyar Vízépítő Zrt. (technikai esz-
     közökkel) vesz részt, az egészségügyi felada-
     tokat magánszemélyek vállalták, a logisztikáról
     a megyei igazgatóság gondoskodik.
      A rendszerbeállító gyakorlaton a MOSON
     Mentőcsapat négy feladatot oldott meg, kiváltva
     az érdeklődő helybéliek elismerését. Először
     bajbajutott ejtőernyőst kellett felkutatni és men-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12