Page 11 - magazin-november
P. 11

9


     Kormánymegbízottak                         jogosultjával arról, hogy milyen más ingatlanra
                                       terhelteti át azt. Amennyiben nem sikerül meg-
                                       egyezni, úgy a megyei kormánymegbízott jelöli
     a főigazgatóságon                          ki a csereingatlant, amely döntés ellen fellebbe-
                                       zésnek helye nincs. Bakondi György a tűzvéde-
                                       lemben résztvevőkről elmondta, az eddigi köz-
       BM Országos Katasztrófavédelmi Fő- amely a katasztrófavédelemnél eddig is meglé- testületek megszűnnek, helyettük kijelölt műkö-
       igazgatóságon tartottak kihelyezett ülést  vő feladatokon kívül január elsejétől már a  dési területtel nem rendelkező önkormányzati
     A október 17-én a kormánymegbízottak. A  Seveso-II. Irányelv szerinti küszöböt el nem érő  tűzoltóságok lesznek. Ezek működtetéséhez a KATASZTRÓFAVÉDELEM 2011. november
     megyei kormányhivatalok vezetői az országos  ipari üzemek ellenőrzését is végzi, ellenőrzi  pénzt egyenesen az önkormányzatokhoz utalják
     katasztrófavédelmi főigazgatótól, az egyes  valamennyi szállítási módozatban a veszélyes  majd, évi körülbelül 1,6 milliárd forintot osztanak
     szakmai területek vezetőitől átfogó ismertetést  áruk szállítását, illetve beazonosítja a hazai  szét meghatározott pontrendszer alapján e tűz-
     kaptak a január elsején hatályba lépő kataszt- kritikusinfrastruktúra-elemeket. A feladat ellátá- oltóságok között. Értelemszerűen, mondta a
     rófavédelmi törvény jelentősebb újdonságairól,  sa érdekében – leképezve a katasztrófavédelem  tábornok, előnyt élveznek majd azok, amelyek
     az ezzel kapcsolatos új, vagy hangsúlyosabb  központi szervezetének struktúráját – a megyei  tűzvédelmi szempontból úgynevezett fehér fol-
     feladataikról.          igazgatóságokon iparbiztonsági felügyelő dol- ton teljesítenek szolgálatot. Az önkéntes tűzoltó
      Az értekezleten Dr. Szabó Erika, a Közigaz- gozik majd.     egyesületek megmaradnak, ők összesen évi
     gatási és Igazságügyi Minisztérium területi köz- A polgári védelmi rendszer megújításáról  120 millió forintot kapnak az államtól, az elosztás
     igazgatásért és választásokért felelős államtit- szólva Bakondi György kijelentette, az 1948 óta  szintén pontrendszer alapján zajlik majd. A lé-
     kára elöljáróban kijelentette, jelentős szerepe  alig-alig változó rendszert új alapokra kellett  tesítményi tűzoltóságokkal kapcsolatban a fő-
     van annak, hogy a kormánymegbízottak és a  helyezni. Ennek az első lépése volt az október  igazgató hangsúlyozta, meg kívánják szüntetni
     katasztrófavédelem országos, illetve területi  15-én Szolnokon megrendezett seregszemle,  azt a gyakorlatot, hogy a törvény által ilyen
     szervei között élő kapcsolat áll fenn, ezért is  amelyen először találkoztak ilyen formában a  szervezet fenntartására kötelezett üzemek a
     fontos, hogy a mostani értekezleten első kézből  katasztrófavédelemben résztvevő önkéntes  feladatot – ellentételezés fejében ugyan, de – a
     értesülhetnek a januártól a kormányhivatalokra  mentőszervezetek. A főigazgató elmondta, a  hivatásos tűzoltóságokra hárítsák át.
     háruló katasztrófavédelmi, védelmi igazgatási  polgári védelmi szolgálatot önként vállalók ki- Dr. Tollár Tibor pv. dandártábornok, gazda-
     feladatokról.           képzést, támogatást kapnak (eszközt, felszere- sági főigazgató-helyettes arról beszélt, hogy a
      Dr. Bakondi György tű. altábornagy, orszá- lést), és a hivatásos mentőerők után elsőként  cél a katasztrófavédelem hatékony kiszolgálási,
     gos katasztrófavédelmi főigazgató a szeptember  be is vetik őket, amennyiben megfelelnek az  fejlesztési, működtetési rendszerének kialakí-
     19-én elfogadott törvényről elmondta, az a me- évenkénti vizsgán. Az önkéntes mellett a törvény  tása. Emlékeztetett arra, hogy a tűzoltóságok
     gyei védelmi bizottsági feladatokat a megyei  köteles polgári védelmi szolgálatot is előír, ebbe  átvételével jelentős változás áll be a katasztró-
     közgyűlési elnököktől áthelyezi a kormánymeg- azokat vonják be, akik speciális szaktudásuk,  favédelem költségvetésében, eszközállomá-
     bízottakhoz, hiszen ők azok, akik politikai fele- vagy speciális eszközük, felszerelésük alapján  nyában, amelynek kezelésére a megyei igaz-
     lősséget tudnak vállalni, és mérlegelni tudják a
     döntések súlyát, politikai következményeit. A
     helyi védelmi bizottságok elnökei továbbra is a
     nagyobb városok polgármesterei maradnak,
     tőlük azonban kihirdetett veszélyhelyzetben az
     elnöki teendőket a megyei katasztrófavédelmi
     igazgató által kijelölt tiszt veszi át. A tábornok
     beszélt arról is, hogy a települési, helyi védeke-
     zések tapasztalatai azt mutatták, hogy az ön-
     kormányzatoknál hiányzott a védekezéshez
     szükséges forrás, szervezet, szaktudás. Az új
     törvény alapján veszélyhelyzetben a polgármes-
     tertől a helyszínre érkezéskor a védekezés irá-
     nyítását a megyei katasztrófavédelmi igazgató
     által kijelölt személy veszi át. A főigazgató fel-
     hívta továbbá a fi gyelmet arra, hogy a megyei
     védelmi bizottságokban elnökhelyettesként ott
     vannak a megyei igazgatók, akik katasztrófavé-
     delmi kérdésekben jól el tudják látni a döntés-
     előkészítő feladatokat, érdemes tehát hozzájuk
     fordulni. Bakondi György beszélt az Országos
     Bevetés-irányítási Tervről is, amely kiterjedt
     katasztrófahelyzetben rendelkezik a rendőrség,  segítséget jelenthetnek, de köteles polgári vé- gatóságokon megteremtik a gazdasági igazga-
     a honvédség, a katasztrófavédelem erőinek,  delmi szolgálatra különleges tudással nem ren- tóhelyettesi beosztást. A tábornok a kormány-
     eszközeinek átcsoportosításáról, mozgatásáról.  delkező állampolgárokat is beoszthatnak. megbízottak előtt is elmondta, a magyar tűzol-
     Hozzátette, ilyen esetben mindig irányító törzs  A tűzvédelemben alapvető változás, mondta  tóság eszközrendszere roppant heterogén,
     alakítását rendeli el, ahogy ez történt például  a főigazgató, hogy január elsejétől állami tűzol- ráadásul drága felszerelésekből áll. Hozzátette,
     tavaly októberben a vörösiszap-katasztrófakor. tóságokká alakulnak az eddigi hivatásos önkor- a továbbiakban jelentkező eszközigényt a ka-
      A főigazgató ugyanakkor hangsúlyozta: a  mányzati tűzoltóságok. Ezzel kapcsolatban a  tasztrófavédelem igyekszik saját, hazai gyártá-
     veszélyhelyzetek, katasztrófák elkerülése érde- kormányhivatalok vezetőinek is lehet feladatuk.  sú termékekkel kielégíteni, amit az tesz lehető-
     kében hatékonyabb, szorosabb hatósági meg- A törvény úgy rendelkezik ugyanis, hogy ameny- vé, hogy a HEROS ismét a Belügyminisztéri-
     előzési munka zajlik. E területen kiemelte az  nyiben tűzoltósági objektumra az önkormányzat  umhoz tartozik. A főigazgató-helyettes kijelen-
     egységes iparbiztonsági hatóság létrehozását,  jelzálogot tetetett, meg kell egyeznie a jelzálog  tette, a szétesett járműfenntartási rendszer
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16