Page 13 - magazin-november
P. 13

11


      A tűzvédelem átalakuló rendszerét Bérczi  rófavédelmet a sportrendezvények minősítő bi- három-négyévente minden megyében szükséges
     László tű. ezredes, tűzoltósági főfelügyelő ismer- zottságának munkájába, valamint a vízi sportren- lenne nagyszabású katasztrófavédelmi gyakorla-
     tette. Bemutatta az ország mentő tűzvédelmében  dezvények lebonyolításába is bevonnák. Régóta  tot tartani. Az önkéntes mentőszervezetekről
     jelenlévő különböző tűzoltósági formákat, és  jól működő területnek nevezte, hogy a túlhevült  szólva Tóth Ferenc kiemelte, azok tagjai igazol-
     beszélt arról is, hogy a tűzoltóőrsök létrehozásá- pb, illetve acetilén-palackok kilövéséhez a rend- vánnyal rendelkeznek majd, és jogszerűen visel-
     val a gyorsabb beavatkozás a cél. Az ezredes a  őrség mesterlövészeit riasztják a helyszínre, de  hetnek egyenruhát.
     rendőri vezetők előtt is szólt a megelőző tűzvé- említést tett a tűzoltóhajóról is, amelynek szonárja  Kossa György pv. ezredes, leendő iparbizton-
                                       sági főfelügyelő előadásában amellett, hogy a
                                       szakterület új feladatait és jogosítványait ismer- KATASZTRÓFAVÉDELEM 2011. november
                                       tette, a hangsúlyt elsősorban a rendőri és a ka-
                                       tasztrófavédelmi erők közös feladataira helyezte.
                                       Mint mondta, leginkább az iparjogvédelemnél, a
                                       környezetvédelemnél, a gazdaságvédelemnél, a
                                       veszélyes anyagok szállításának ellenőrzésénél
                                       lehetnek közös teendők. Utóbbi probléma érzé-
                                       keltetésére elmondta, az országban évente köz-
                                       úton mintegy 20 millió, vasúton 10 millió, vízi úton
                                       6 millió, légi úton pedig 6-8 millió tonna veszélyes
                                       anyagot szállítanak. Emellett a kritikusinfrastruk-
                                       túra-védelemben is vannak átfedések a rendőr-
                                       ség és a katasztrófavédelem munkájában, elég
                                       csak például az adatbiztonságra, az adatvéde-
                                       lemre gondolni.
                                        Dr. Hatala József r. altábornagy, országos
                                       főkapitány az értekezlet végén úgy fogalmazott,
                                       a találkozó, az ott elhangzottak gon do lat éb resz-
     delemről, a hatósági munkáról, a piac- és szol- jó szolgálatot tesz, ha vízben elrejtett tárgyakat  tőek voltak. Ugyanakkor néhány megfontolandó
     gáltatás-felügyeletről. A főfelügyelő beszélt arról  keres a rendőrség. dolgot is felvetett: szerinte hasznos lenne a két
     is, a jelenlegi szabályozás konkrétan meghatá- Dr. Tóth Ferenc pv. ezredes, polgári védelmi  szervezet erői számára védelmi képességekre
     rozza, hogy például haláleset, vagy bűncselek- főfelügyelő az új törvényből adódó polgári védel- kihegyezett, nagy gyakorlatokat tartani, például
     mény gyanúja esetén kötelező a tűzvizsgálók és  mi feladatokról tartott előadást, a lakosság felké- a budapesti a metróban, valamely nagy közle-
     a rendőrség együttműködése, hasznos lenne, ha  szítésével kapcsolatban például elmondta, a  kedési csomópontban, illetve a Dunán. A tábor-
     érkezne a rendőröktől visszacsatolás, amikor  közszolgálati médiumok bevonásával az idén  nok javasolta azt is, hogy az ORFK és a BM OKF
     lezárták az adott ügyet. Bérczi László további  egyszer már zajlott riasztási gyakorlat. Hasonlót  egymáshoz kapcsolódó együttműködési megál-
     közös területeket is megjelölt, így rendőr és ka- terveznek novemberben is, ám ezúttal szélesebb  lapodásaikat közösen vizsgálják meg, illetve a
     tasztrófavédelmi kolléga együtt dolgozik például  körben: annak során a jelentős súllyal bíró, széles  két szervezet közös munkáját minden évben a
     a pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatban,  körben elérhető, magánkézben lévő televíziókon  mostani értekezleten résztvevők körében tekint-
     vagy a szabadtéri rendezvények biztosításakor  és rádióállomásokon keresztül is kiadják a ka- sék át.
     is. Az ezredes hasznosnak tartaná, ha a kataszt- tasztrófariadót. A főfelügyelő beszélt arról is, hogy  Galántai Judit


     A hatósági jogkörök szemszögéból…        któber 28-án a társhatóságok képviselői  használnia, a hatósági feladatokat oda kell de- Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság in-
        kaptak tájékoztatást az új katasztrófavé- legálni, ahol a témában gyakorlott, felkészült  tegrációjával megszűnnek, illetve máshová ke-
     Odelmi törvényből eredő változásokról,  kollégák állnak rendelkezésre. A változások  rülnek hatósági jogkörei. Szintén változás, hogy
     azon belül is kiemelten az új jogszabályból kö- között az ezredes megemlítette, hogy például a  a tűzvédelmi bírsággal kapcsolatos rendelet
     vetkező hatósági feladatokról. Az értekezletet
     vezető Dr. Hoffmann Imre tű. vezérőrnagy is-
     mertette az új jogszabály főbb elemeit, különös
     tekintettel a tűzvizsgálat módjának alakulására,
     a kiemelt nagy beruházásoknál érvényes ható-
     sági jogkörökre, az iparbiztonság, a veszélyes
     áruk szállításának témakörére, a kritikusinfra-
     struktúra-védelemre, a törvényhez kapcsolódó
     végrehajtási rendeletek megalkotásának folya-
     matára.
      Csuba Bendegúz tű. ezredes, a BM OKF
     Tűzvédelmi Főosztályának vezetője a törvény-
     nek a tűzvédelemmel kapcsolatos hatósági,
     szakhatósági tevékenységben okozott változá-
     sairól beszélt. Elmondta, az eddig érvényes
     kormányrendelet megújításra szorult, hiszen a
     benne foglaltaknak igazodnia kell az új szerve-
     zeti felépítéshez, egységes fogalmakat kell
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18