Page 14 - magazin-november
P. 14

12

    KRÓNIKA módosítása már egyértelműen fogalmaz, mond- nyítás rendszeréről, a polgármesterek hatósá- minden szinten megjelenik, hiszen a veszélyes

                                        anyagok szállításának ellenőrzésekor, a külső
      ta Csuba Bendegúz, megmondja, milyen sza-
                       gi jogköréről beszélt. A polgári védelem ható-
                       sági tevékenységével kapcsolatban emlékez-
      bálytalanságért mekkora bírság szabható ki, il-
                                        védelmi tervezésben, de ugyanúgy egyes ter-
      letve lehetővé teszi, hogy az a hatóság, például
                       három szakhatósági jogkör a dereguláció
      a katasztrófavédelem rója ki a bírságot, amelyik  tetett arra, hogy a korábban meglévő huszon- mékek, berendezések engedélyezésénél is
                                        vannak találkozási pontok. A veszélyes ipari
      a szabálytalanságot felfedezte. Ezen kívül lehe- folytán mindössze háromra apadt: az egyik a  üzemekkel kapcsolatban hangsúlyozta, szük-
      tőséget ad arra, hogy ha az érintett nem tette  nukleáris létesítmények helyének kijelölésével,  séges, hogy a Seveso Irányelv hatálya alá eső
      meg a szükséges lépéseket, nem orvosolta a  létesítésével, üzembe helyezésével kapcsola- helyeken ötévente legalább egyszer komplex
      problémát, a hatóság két hónap elteltével újra  tos, a másik az óvóhelyek kialakítására vonat- ellenőrzés történjék, vagyis minden hatóság
      megbírságolja. A főosztályvezető előadásában  kozik, a harmadiknál pedig a katasztrófavéde- végezze el a maga átfogó ellenőrzését, és
      szólt arról is, hogy a jövőben hogyan alakul az  lem különböző szintű szervezetei a Sugár- mindenki külön jelentésben foglalja össze, mit
      első- és másodfokú tűzvédelmi hatósági szint,  egészségügyi Decentrum és az Országos  talált.
      milyen lesz a katasztrófavédelmi kirendeltségek  Tisztifőorvosi Hivatal atomenergiával kapcso- Az értekezlet végén Dr. Hoffmann Imre tű.
      illetékességi területe. Az ezredes a tűzvizsgá- latos eljárásaiban szakhatóságként működnek  vezérőrnagy, főigazgató-helyettes úgy fogalma-
      latról elmondta, azt a jelenleginél magasabb  közre a radioaktív anyagok felhasználása,  zott, a hatósági együttműködés fontos eszköz
      szintre emelik.          szállítása esetében.       ahhoz, hogy soha többé ne következhessen be
        A társhatóságok jelenlévő képviselői a pol- A veszélyes üzemekkel kapcsolatos ható- a tavalyi vörösiszap-katasztrófához hasonló
      gári védelmi rendszer változásairól Dr. Gyenes  sági feladatokról, az egységes iparbiztonsági  eset. Egyben kérte a jelenlévők együttműködé-
      Zsuzsanna tű. őrnagytól, a Nukleáris Biztonsá- szervezetről Dr. Kátai Urbán Lajos pv. alezre- sét abban, hogy fi gyelemmel kísérhessék egy-
      gi Osztály vezetőjétől kaptak tájékoztatást, aki  des, főosztályvezető-helyettes beszélt. Emlé- más feladatait, hatásköreit, az abban esetlege-
      a törvény szükségességéről, a katasztrófavé- keztetett arra, hogy az együttműködés a társ- sen bekövetkező változásokat.
      delem országos struktúrájáról, a védelem-irá- hatóságokkal az iparbiztonság területén is  (Galántai)

      1956 emlékét idézték a BM OKF-en is         BM Országos Katasztrófavédelmi Fő- kellett tagadniuk eszméiket, a munkásságot  ahonnan ne hurcoltak volna el embereket Tököl,
         igazgatóság ünnepi állománygyűlésen  pedig feláldozták a sztahanovista mozgalom  Kistarcsa, Recsk hírhedt internálótáboraiba.
      A emlékezett meg nemzeti ünnepünkről,  oltárán. Azokat pedig, akik az új eszmékkel  Minden év október 23-án biztosak lehetünk
      az 1956-os forradalom és szabadságharcról.  szembefordultak, kitelepítették, vagy haláltá- benne, hogy külföldön is mindenütt bekerülnek
      Az 55. évforduló alkalmából Dr. Bakondi  borba küldték. A nép félelemben, megalázta- a vezető hírek közé ’56 felkavaró képei – foly-
      Györ
      György tű. altábornagy, főigazgató elismerése-gy tű. altábornagy, főigazgató elismerésey tásban, kiszolgáltatottságban élt, ezért kelt fel  tatta Demény Ádám. – A budapesti harcok, a
                       tásban, kiszolgáltatottságban élt, ezért kelt fel
                       ’5 ’5 ’5 ’5
      k k k ke ke ke ke ke ke ke ke ke
      ket adott át.tttttttttt t t dddadadadadadadadadadad tttotototototototototottttttttttt t t átátátátáttátátátátátátát... ’56. október 23-án a megszálló hatalom és 555555666666666.6. ooooooooktktktkttktktktktktktóbóbóbóbóbóbóbóbóbóbóberererererererer 222222222223333333-3-333 ááánánánánánánánánán aaaaaaaa mmmmmmmmmegegegegegegegegegeggggszszszszszszszszszálálálállálálálálálálállólólólóólólólólólólóló hhhhhhhhhhhhh tattatatatatatatatatat lllalalalalalalalalalalom
                                        hősiessége, amelyet megőriztek a forradalomról
                                        szóló megmaradt tudósítások, fi lmek, fotók,
                                        máig tartó megbecsülést szereztek nekünk. A
                                        szónok kijelentette: a kommunista világrendszer
                                        a magyar történések okozta megrázkódtatást
                                        már sohasem tudta kiheverni, ezért a szabad
                                        világ köszönettel és hálával tartozik Magyaror-
                                        szágnak. Demény Ádám ugyanakkor emlékez-
                                        tetett arra, ’56 hőseinek, mártírjainak és a ma-
                                        gyar népnek még 33 évet kellett várnia a sza-
                                        badságra és a függetlenségre, arra, hogy a
                                        szovjet csapatok végleg elhagyják az országot,
                                        illetve a többpárti parlamenti demokrácia kiépü-
                                        lésére. 1990-ben pedig, tette hozzá, a demok-
                       cs cs cs
        A A A A A A A A
        A megemlékezés a Himnusz hangjaival mememememegegegegegemlmlmlékékékékékékékezeezeze éésésésésésés aaaaa HHHHimiimimnununuszszsz hhhhhhhhhananannn jjjgjgjgjgjgjgjaiaiaaaivavvvavavallllll csatlósai ellen, és ezért vált egységessé a ma-tatatatatlóólólólólólósasasaiiiiii eelelele lellelennn, ééééés ezéréréréééréérérttttttt áváváváváv ltltltltlt eeegygygyyg éséséséséséségegegesssssééééééé aa aa mamama- ratikusan megválasztott országgyűlés első in-
      vette kezdetét, majd Dr. Demény Ádám pv.  gyar nemzet.       tézkedései között nemzeti ünneppé nyilvánítot-
      alezredes, a Gazdasági Ellátó Központ igazga- Demény Ádám összefoglalta a Műegyetem- ta október 23-át.
      tója mondott ünnepi beszédet. Mint mondta, az  nél, a Bem téren, a Parlamentnél, illetve a Ma- A beszédet követően a Központi Tűzoltó
      1956-os forradalomnak köszönheti az ország,  gyar Rádiónál történteket, a forradalom kitöré- Zenekar Szent Flórián kvintettje adott ünnepi
      hogy rá jó szemmel tekintenek mindenütt. Az  sét. Mint mondta, hiába hirdette a Szabad Eu- műsort, majd Dr. Bakondi György tű. altábor-
      alezredes úgy fogalmazott, hogy bár történelmi  rópa rádió, hogy külföldön támogatják a magya- nagy főigazgató elismeréseket adott át. Az or-
      léptékkel csak egy pillanatnak tekinthető, még- rok törekvéseit, mindez csak hitegetés volt, a  szágos katasztrófavédelmi főigazgató munka-
      is sorsfordító volt az az ötvenöt évvel ezelőtti  segítségnyújtás elmaradt. „A nagyhatalmak  körében hosszú időn át végzett, kiemelkedő
      őszi nap, amelyre jogos büszkeséggel tekint- saját önös érdekeik oltárán feláldoztak bennün- teljesítménye elismeréseként karórát adomá-
      hetünk vissza. Az igazgató a történelmi előz- ket a szuezi-válság kapcsán. A magyar nép  nyozott Somogyi-Berkes Viktóriának, a Kom-
      ményeket felidézve azt mondta, 1956 októbe- szabadságharca, küzdelme így elszigetelődött,  munikációs Osztály kiemelt főreferensének, a
      rének eseményei a II. világháborút követő  magára maradt, mint annyiszor már történel- vörösiszap-katasztrófa idején végzett munkája
      évekre nyúlnak vissza, amikor a szovjet meg- münk során.” A szovjet hadsereg pedig Kádár  elismeréseként pedig miniszteri elismerő okle-
      szálló csapatok és az őket kiszolgáló államha- János szövetségével visszaállította a kommu- velet adott át Turányi Józsefnek, a Kommuniká-
      talom idegen kultúrát próbált hazánkra erőltet- nista diktatúrát, és iszonyú megtorlás követke- ciós Osztály újságírójának. Az ünnepi megem-
      ni, a parasztságot a beszolgáltatás terheivel  zett – mondta az alezredes. Hozzátette, Magyar- lékezés a Szózattal ért véget.
      sújtották, a tudósoknak, értelmiségieknek meg  országon szinte nincsen olyan falu, város,  Újhegyi-Galántai
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19