Page 8 - magazin-november
P. 8

6

    IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK Földrengés, tartálytűz, kimenekítés,
      túszejtés Celldömölkön


                                          A második mozzanat az idősek otthonában
                                        játszódott. A feltételezés szerint a tartályparkban
                                        keletkezett tűz miatt a mintegy kétszáz méter-
                                        nyire lévő idősek otthonát a helyi védelmi bizott-
                                        ság döntése alapján preventív jelleggel ki kell
                                        üríteni. A celldömölki műszaki szakközépiskola
                                        diákjai vállalták a statisztaszerepet. Ők a bent-
                                        lakók szobáiban „várakoztak a mentésre” és a
                                        nyakukban lévő táblán az általuk megszemélye-
                                        sített idős emberek tényleges kórisméi szere-
                                        peltek. Ennek alapján a kiérkező mentő- és
                                        vöröskeresztes egységek meg tudták állapítani,
                                        hogy milyen szállítási móddal és hova kerülhet-
                                        nek a bentlakók. A tapasztalatokat a külső vé-
                                        delmi terv átdolgozása során lehet felhasználni.
                                          A harmadik helyszínen egy zavarodott túsz-
                                        ejtő okozott gondot. A tartályparkban bekövet-
                                        kezett események miatt elrendelték az érintett
                                        lakosság kitelepítését, de a Bocskai utcában az
                                        egyik ház tulajdonosa nem volt hajlandó elhagy-
         emenesmihályfa közigazgatási területén, enes imiháháháhálllyfffaf kkkkööööziiiigazgatátátátá iisittterülülülül tttetéééén,
         em              erőkőkőkők az üüüüzem dddolgozóival közösen kkkiimentttettttt ékéék ni otthonát és két gyermekét is túszul ejtette. A
                       erők az üzem dolgozóival közösen kimentették
         az OPAL Tartálypark Zrt. telephelyén  a természeti csapás következtében megsérült  kiérkező rendőröknek háza felrobbantásával
      Kbelső védelmi, míg Celldömölkön komp- dolgozókat, akiket a celldömölki mentőállomás  fenyegetőzött, ezért ki kellett rendelni a Vas
      lex külsővédelmiterv-gyakorlat zajlott október  munkatársai vettek át és szállítottak kórházba.  Megyei Rendőr-főkapitányság túsztárgyalóját
      28-án.              A gyakorlat során a vezetési törzsnek bemutat- és a felszámoló alegységet. A kommandósok
        A feltételezés szerint a kora hajnali órákban  ták a Vas Megyei Térinformatikai Rendszer  bevetésére szerencsére nem került sor, a túsz-
      Csönge-Kenyeri külterület epicentrummal köze- részeként a katasztrófavédelmi igazgatóság  tárgyaló ugyanis rá tudta venni a fenyegetőzőt
      pes erősségű földrengés következett be, és  számára kifejlesztett mobil gépjárműkövető  háza elhagyására. Az esemény egészségügyi
      ugyan az epicentrumhoz közeli területeken nem  rendszert, amelyen a szakemberek a tűzoltó- biztosításában részt vettek a mentőszolgálat és
      keletkeztek jelentős károk, a lakosság körében  ságok és a katasztrófavédelem kötelékébe  a Vöröskereszt kollégái.
      pánikhangulat tört ki, a lakók elhagyták házukat.  tartozó gépjárművek mozgását követhették  A negyedik mozzanatban a kitelepítettek
      A szeizmológiai intézet előrejelzése szerint az  nyomon. Az üzem „épen maradt” irodahelysé- befogadása volt a feladat. Erre a célra az alsó-
      epicentrum közvetlen környezetében további  gében a helyszínen tartózkodó tűzoltó egysé- sági iskola tornacsarnokát rendezték be, ahol
      gyenge utórengések várhatóak, amelyek újabb  gek a feltételezetten lángoló tartály tüzének  felfújható matracokon kapnának elhelyezést az
      károkkal nem fenyegetnek, fokozhatják viszont  megfékezésére valós habrohamot hajtottak  állampolgárok. Az önkormányzat munkatársai
      a pánikhangulatot. A földmozgás következtében  végre. Ez azt jelenti, hogy a beépített oltóbe- a gyülekezési és a befogadó helyen is regiszt-
      a tartályparkban ismeretlen okból tűz keletke- rendezés csőhálózatára rácsatlakozva össze- rációs pontokat tartottak fenn, a Vöröskereszt
      zett. Az elsődleges beavatkozók – akik a riasz- hangoltan oltóhabot juttattak a gépjárműfecs- pedig az egészségügyi biztosításban vett részt.
      tási terveknek megfelelően több „lépcsőben”  kendők segítségével a rendszerbe, mely a  Lengyel Lajos pv. alezredes,
      érkeznek – a helyszínen végzik az oltást. A te- tartálytüzet megfékezte.        igazgatóhelyettes
      lephelyen a tűz és a beavatkozás következtében
      nagy mennyiségű füst keletkezett, amely a ked-
      vezőtlen szélirány miatt veszélyezteti Celldö-
      mölk északi részét.
        A gyakorlat belső védelemi tervvel kapcso-
      latos részét a tartálypark és az OPAL vezetősé-
      ge irányította – miközben az Országos Kataszt-
      rófavédelmi Főigazgatóság Iparbiztonsági Fő-
      osztályának két kollégája a belső védelmi terv
      végrehajtását, valamint a tartálypark dokumen-
      tációit ellenőrizte.
        A külső védelmi terv gyakorlása négy hely-
      színen történt. Az első helyszín a tűzoltási és
      műszaki mentési tervvel rendelkező tartálypark
      volt. A beállításnál az egyik húszezer köbméte-
      res tartály tüzét szimulálták, így a riasztási fo-
      kozat ötös kiemelt volt. A gyakorlat vezetésének
      előzetes döntése alapján az ilyenkor szokásos
      szerek mindegyike riasztást kapott, de nem
      kérték az összes vízszállítót. A kiérkező tűzoltó
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13