Page 4 - magazin-november
P. 4

2

    IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK Az önkéntes mentőszervezeteké lett
      egy napra Szolnok


                       denie. De szimbolikus az önkéntesek esküje és
         z Önkéntes Katasztrófavédelmi Mentő-
                                        vevőit. A város vezetője köszönetet mondott
                       a csapatzászló is, mert az a hűséget, a becsü-
                                        azért, hogy Szolnok adhat otthont a találkozó-
         szervezetek I. Országos Seregszemléje
      Azajlott október 15-én Szolnokon. Az első
      országos szintű találkozó célja a lakosság és a
                                        vevői állnak, az onnan induló gyaloghíd a meg-
                       jelképezi. Mint ahogyan az is, hogy az aznap
                       rendszerbe álló Tisza Mentőcsoportot az önkor-
      tanulóifjúság megszólítása, a speciális mentési  letet, a közösséghez tartozást, a bátorságot  nak, mint mondta, a tér, ahol a megnyitó részt-
                                        újulást, az életmódváltást jelenti a város számá-
      tevékenységet végző önkéntesek munkájának  mányzattal együtt hozta létre a katasztrófavé- ra, hiszen ’99-ben, 2000-ben, 2001-ben nem
      bemutatása, valamint a kapcsolatok kiépítése  delem, ez ugyanis azt mutatja, hogy az állam  gondolták volna, hogy valamikor megvalósul.
      volt. A rendezvény – melyre előzetesen 34 ön- anyagi forrást szán az önkéntes szervezetek  A beszédek után a Tisza Mentőcsoport tag-
      kéntes mentőszervezet 320 fővel jelezte rész- működésére. A főigazgató szimbolikusnak ne- jai tettek esküt. Az eskü szövege megegyezett
      vételi szándékát – abból a szempontból is fontos  vezte, hogy eljött Dr. Hatala József r. altábor- azzal, amelyet az új katasztrófavédelmi törvény
      volt, hogy az Európai Unió 2011-et az aktív  nagy, országos rendőrfőkapitány is, ez erősíti  alapján januártól a polgári védelmi szervezetek-
                                        be beosztottak tesznek majd.
                                          Az eskütételt követően a BM OKF főigazga-
                                        tója csapatzászlót adományozott a Tisza és a
                                        Körös Mentőcsoportnak, valamint a Fővárosi
                                        Központi Rendeltetésű Mentőszervezetnek.
                                          A megnyitó után elkezdődtek a programok:
                                        lezajlott a Tisza Mentőcsoport rendszerbeállító
                                        gyakorlata, a speciális mentőszervezetek pedig
                                        dinamikus bemutatókon prezentálták felkészült-
                                        ségüket, felszereléseiket. Előbbi fő céljaként a
                                        szervezők azt határozták meg, hogy teszteljék,
                                        működik-e a TMCS egységeinek irányítása és
                                        kommunikációja egy olyan kiterjedt kárterületen,
                                        ahol a kutató- és műszaki mentő beavatkozó
                                        egységek szoros együttműködése szükséges.
                                        A mentőcsoport a megyében, a régióban, vagy
                                        az ország más területén bekövetkezett kataszt-
                                        rófák során egyebek mellett speciális mentési
                                        feladatokat végez, megerősíti az azonnali be-
                                        avatkozó erőket, közreműködik a mentőerők
                                        technikai eszközökkel, mentési anyagokkal való
                                        ellátásában. A TMCS vezetője, Kovács Antal ny.
                                        pv. alezredes kérdésünkre elmondta, a csapat
                                        augusztusi alakulása óta átesett az elméleti ki-
      polgárságot előmozdító önkéntes tevékenysé- azt a tudatot, hogy a katasztrófavédelem a  képzésen, a seregszemlén tartják tulajdonkép-
      gek európai évének nyilvánította. közbiztonság szerves része. A tábornok a nap  pen az első gyakorlatukat. Mint mondta, a mos-
        A seregszemlére összegyűlt mentőszerve- üzenetét úgy fogalmazta meg: a rendezvény  tani gyakorlat mutatja meg azt is, még milyen
      zetek, a meghívott vendégek, az együttműködő  minden megyét arra bátorít, hogy a Tisza Men- szakterület fejlesztésére van szükség.
      partnerek, a szakmai szövetségek, a karitatív  tőcsoporthoz hasonló szervezeteket alakítsa- A mentőcsoport rendszerbeállító gyakorla-
      szervezetek, a megyei hivatalok vezetői a szol- nak, készítsenek és szereljenek fel, hogy a baj  tának feltételezése légi jármű balesetére alapult.
      noki Tiszai hajósok terén gyülekeztek, majd Dr.  órájában ne kelljen kapkodni. A főigazgató be- Eszerint Szolnok-Tiszaliget felett meghibáso-
      Bakondi György tű. altábornagy, országos ka- szélt arról is, hogy a január elsején hatályba lépő  dott egy személyszállító repülőgép, és a
      tasztrófavédelmi főigazgató mondott beszédet.  új katasztrófavédelmi törvény átalakítja az irá- Tiszaliget keleti részén található erdős területre
      Köszöntötte a szép számban megjelent mentő- nyítás rendszerét is. zuhant. Becsapódáskor a gép törzse több rész-
      szervezeteket, hangsúlyozva, hogy első ízben  Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok  re szakadt, a roncsok a tóban és környékén
      jött létre ilyen seregszemle, soha azelőtt Ma- Megyei Közgyűlés elnöke úgy fogalmazott: a  szétszóródtak. Az utasok közül néhányan a
      gyarországon ilyen nem volt. A rendezvényt az  megye büszke arra, hogy itt rendezik az önkén- tóba, a többiek az erdő területére zuhantak,
      új katasztrófavédelmi rendszer kiépítése egyik  tes mentőszervezetek első ilyen találkozóját,  nem kis feladatot jelentett a mentőerőknek min-
      fontos lépéseként jelölte meg. A törekvés az,  emlékeztetett arra, Jász-Nagykun-Szolnok sok- denkihez odajutni (A szerencsétlenül járt gép
      hogy a katasztrófák megelőzhetőek legyenek,  szor tapasztalta, milyen az, ha baj éri. A felso- utasait a Vöröskereszt ifjúsági elsősegélynyúj-
      szükség esetén azonban fontos, hogy gyorsan  rakozott csapatokra pillantva kijelentette: a Ti- tó csapatának diákjai alakították). A helyzetet a
      érkezzen a segítség. A tábornok emlékeztetett  szai hajósok terén megjelentek már felkészültek,  helyi erők kapacitás híján nem voltak képesek
      arra, hogy a tavalyi évben bőven kijutott a ten- elsajátítottak minden tudást, amellyel meg tudják  egyedül kezelni, ezért a megyei közgyűlés el-
      nivalóból, rekordméretű belvíz, elhúzódó árvíz  oldani feladataikat. Ez a nap pedig arról szól –  nöke elrendelte a Tisza Mentőcsoport alkalma-
      pusztított, és nem szabad elfeledkezni a vörös- mondta, hogy minderről tanúbizonyságot adja- zását. Az utasok nagy része eltűnt, a megtalált
      iszap-katasztrófáról sem. Bakondi György a  nak, így az ország lakossága érezheti, rájuk  utasok közül sokan megsérültek, a nehéz te-
      rendezvényt és annak helyszínét szimbolikus- bízhatja életének, vagyonának biztonságát. repviszonyok miatt őket terepjárókkal, illetve
      nak nevezte, hiszen Szolnoknak 2000-2001-ben  Harmadikként Szolnok város polgármestere,  egyéb betegszállító járművekkel szállították a
      árvízzel és ciánszennyezéssel kellett megküz- Szalay Ferenc köszöntötte a seregszemle részt- tó északi partján kialakított mobil egészségügyi
   1   2   3   4   5   6   7   8   9