Page 10 - magazin-november
P. 10

8

    KRÓNIKA NATO szeminárium                        berts, a Kanadai Védelmi Kutatási és Fejleszté-

                                        si Intézet politikai tanácsadója a kockázatok
                                        teljes spektrumának a polgári veszélyhelyzeti
      Budapesten                             tervezéssel való lefedéséről értekezett. A má-
                                        sodik vitaindítót Dr. David McEntire, az Észak-
                                        Texasi Egyetem veszélyhelyzet-kezelési pro-
         udapesten tartotta október 4. és 7. között  ben, műveleteiben, a missziókban. Ezek mellett  fesszora tartotta, aki a polgári védelem és a
         idei szemináriumát a NATO Polgári Vé- Magyarország támogatja az EU és a NATO  veszélyhelyzet-kezelés területén jelentkező új
      Bdelmi csoportja. Az ülésen a polgári vé- összehangolt biztonság- és védelempolitikáját,  fenyegetésekhez, kihívásokhoz való szervezeti
      delem számára feladatot jelentő kockázatokról  annak fejlesztését. Beszédében a főfelügyelő a  alkalmazkodásról beszélt.
      és veszélyhelyzetekről, illetve a globalizációból  következő évtizedek nagy kihívásának nevezte  A NATO CPG szeminárium a nap második
      következő kihívásokról is szó esett. az éghajlatváltozást, a katasztrófavédelem azok- felében modulokban folytatta munkáját. Ezek
        A rendezvényt a házigazda Magyarország  ra adandó válaszát. Beszélt arról a világbanki  egyrészt a tervezés, felkészültség, illetve a re-
      részéről Dr. Tóth Ferenc pv. ezredes, a BM Or- jelentésről is, amely szerint Magyarországon és  agálás fázisában jelentkező különböző témákat

      szágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának  a közép-európai régióban öt százalékos valószí- járták körül, köztük a kockázat- és válságkom-
      polgári védelmi főfelügyelője nyitotta meg. Az  nűséggel bármikor bekövetkezhet katasztrofális  munikációt, a kockázatelemzést és a klímavál-
      ezredes a résztvevő teljes jogú NATO-tagok  árvíz. Ezek kezelésére a Világbank fokozott  tozást, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazko-
      mellett köszöntötte a partnerországok képvise- felkészülést, biztosítási konstrukciók kialakítását  dás egyes nemzeti programjait.
      lőit is, emlékeztetve arra, hogy Magyarország  illetve feladható, vagyis nem védendő települé- A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés (CEP) a
      alig másfél évtizede még szintén partneri stá- sek kijelölését ajánlja. Utóbbi lehetőséget, jelen- legnagyobb nem katonai program a NATO-n
      tuszt töltött be. A főfelügyelő a nemzetközi hall- tette ki az ezredes, Magyarország elutasítja,  belül, a tevékenységek összehangolását céloz-
      gatóság előtt kijelentette, a magyar kormánynak  mert minden települést egyformán értékesnek  za, kiterjed a tagországok mellett az együttmű-
      az alaptörvényből eredő kötelezettsége garan- tart. A civilizációs katasztrófák elleni védelem  ködő partner-országokra is. A NATO elvei sze-
      tálni állampolgárainak biztonságát. Mint fogal- fokozásával kapcsolatban Tóth Ferenc emlékez- rint a polgári veszélyhelyzeti tervezés nemzeti
      mazott, országunk napjainkban egyedülálló  tetett arra, hogy egy évvel ezelőtt élte át Magyar- felelősség. A CEP szerepe, hogy segítse a
      biztonságot élvez, ilyen az utóbbi száz évben  ország történelme legnagyobb ipari-ökológiai  nemzeteket a tervezésben, a felkészülésben és
      még nem volt. Hozzátette ugyanakkor, hogy a  katasztrófáját. És bár a házakat azóta felépítet- elősegítse a hatékony nemzetközi reagálást,
      biztonsági kihívások folyamatos változása miatt  ték, az alumínium-gyártó üzem is működik, az  amennyiben az adott nemzet nem képes meg-
      Magyarországé szorosan kötődik a globalizált  elveszett életeket senki nem adhatja vissza. A  birkózni a katasztrófával/krízishelyzettel, illetve
      világ folyamataihoz. A globalizáció pedig amel- főfelügyelő beszélt arról is, hogy megszülettek  következményeivel. Az Észak-atlanti Tanács
      lett, hogy új veszélyeket jelent, kihasználandó új  azok az intézkedések, amelyek azt szolgálják,  alárendeltségében működő Polgári Veszély-
      lehetőségeket is kínál a számunkra. Tóth Ferenc  hogy hasonló tragédia soha többé ne következ- helyzeti Tervezési Bizottságban (CEPC) az OKF
      hangsúlyozta, a gyorsan változó, veszélyekkel  zen be – a Magyar Országgyűlés elfogadta az  biztosítja a képviseletet. A CEPC feladata az
      teli világban Magyarország függetlenségének,  új katasztrófavédelmi törvényt. Ipari Erőforrások és Kommunikációs Szolgálta-
      területi épségének fontos biztosítéka a NATO- A magyar polgári védelmi főfelügyelőt köve- tások Csoportja, a Közegészség- és Élelmiszer/
      tagság. A biztonságot tovább növeli az Európai  tően Ragnar Boe, a NATO CPG elnöke köszön- Vízügyi Csoport, a Szállítási Csoport, valamint
      Unió keretében folytatott együttműködés. Az  tötte a rendezvényen megjelent szakértőket. A  a Polgári Védelmi Csoport szakmai irányítása.
      ezredes kijelentette, Budapest továbbra is aktí- szeminárium első munkanapjának plenáris  A Polgári Védelmi Csoportban (CPG) az OKF
      van részt kíván venni a NATO válságkezelő és  ülésén ezt követően vitaindító előadásokat hall- látja el a közvetlen szakmai képviselet.
      az EU veszélyhelyzet-kezelési tevékenységé- gattak meg a résztvevők. Először Shane Ro-  Galántai Judit
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15