Page 12 - magazin-november
P. 12

10

    KRÓNIKA összekovácsolására van szükség ahhoz, hogy  beszélt azokról a feladatokról, amelyek ellátása Rendőrök
                       vel kapcsolatos teendőkről is. Az ezredes külön
      egy hatékony ellátórendszer épüljön ki. Ennek
                       során a katasztrófavédelem szorosan együtt-
      keretében a megyei műhelyek megújítását ter-
      vezik, amelyek fő feladata a napi javítások mel-
                       működik a megyei kormányhivatalokkal. Ilyen
      lett a felújítás lesz. Tollár Tibor beszélt a logisz- egyebek mellett a veszélyes anyagokkal fog- ismerkedtek
      tika átalakításáról is, mert mint fogalmazott, a  lalkozó üzemek területe, ahol a kormányhiva-
                       talok szakigazgatási szerveinek vannak ható-
      békeidős és a veszélyhelyzeti tevékenység bi- sági jogkörei, de a külső védelmi tervezés, az új
      zony alapvetően eltér. A jelenlegi apró, nehezen
      megközelíthető, alapvetően kézi rakodásra al- begyakorlás során is lesznek közös feladatok,
      kalmas kis raktárak felől el kell mozdulni a na- a veszélyes áruk szállításának ellenőrzése  törvénnyel
      gyobb, gépi rakodású raktárak felé. során például a közlekedési szakigazgatási
        A polgári védelem, a védelmi igazgatás rend- szervvel jönnek létre találkozási pontok.
      szerét, az alapvető változásokat Dr. Tóth Ferenc  A tűzvédelem rendszerének megújulásáról  z Országos Rendőr-főkapitányság, a BM
      pv. ezredes, polgári védelmi főfelügyelő mutatta  a BM OKF tűzoltósági főfelügyelője, Bérczi  OKF felsővezetői, a megyei rendőrfőka-
      be a kormányhivatalok vezetőinek. Mint fogal- László tű. ezredes beszélt. Szólt a tűzvédelmi Apitányok, valamint a megyei katasztrófa-
      mazott, az új törvénnyel egy korszerűbb, egy- rendszer pilléreiről, vagyis a megelőző, a mentő  védelmi igazgatók részvételével zajlott közös
      szerűbb irányítási rendszer jön létre. A főfelü- tűzvédelemről, illetve a tűzvizsgálatról, a rend- értekezlet október 18-án a főigazgatóságon. Te-
      gyelő részletesen foglalkozott a védelmi igazga- szerben résztvevőkről, vagyis a jelenlegi 96  rítékre az új katasztrófavédelmi törvény, az abból
      tás rendszerének egyes elemeivel, és beszélt  hivatásos önkormányzati tűzoltóságról, a 68  adódó új feladatok és hatáskörök, valamint a két
      arról is, hogy újra fel kell mérni a települések  köztestületről, illetve a több mint háromszáz,  szervezet törvényből adódó új közös feladatai
      kockázati besorolását, és ez új alapokon nyug- valódi tűzvédelmi tevékenységet végző önkén- kerültek.
      szik majd. Ez a feladat, fogalmazott az ezredes,  tes egyesületről. Az ezredes kijelentette, a rend- A rendezvény kezdetekor Dr. Bakondi György
      a jövő esztendő fő feladatát jelenti majd, és  szert úgy kívánják átalakítani, hogy a segítség  tű. altábornagy, országos katasztrófavédelmi
                       minél közelebbről érkezzen, ezért tűzoltóőrsök
      alapját képezi az egész katasztrófavédelmi te-apapapapapapappppjájáájájájájjj ttttt t t kékékékékékéképepepepepepepeppp zizizizizizizi aaaaaaazzz zz zz egegegegegegeggggésésésésésésészzz zz zz kakakakakakakatatatatatatataszszszszszszsztrtrtrtrtrttrófófófófófófófavavavavavavavédédédédédédédeleleleleleelmimimimimimmi ttttttte-e-e-e-eee mi mi mi mi mi mi minénénénénénénélll lll l kökökökökököközezezezezezezelelelelelelelebbbbbbbbbbbbbrőrőrőrőrőrőrőlll l érérérér
      al al al al al al al
                                        arról, milyen törvényi szabályozást vált fel a jövő
                                        január elsején hatályba lépő katasztrófavédelmi
                                        törvény. A tábornok elmondta, már tavalyi kine-
                                        vezésekor megkezdődött a katasztrófavédelmi
                                        rendszer átalakítása, amelynek szükségességét
                                        mutatták, igazolták a borsodi árvíznél tapasztal-
                                        tak, a vörösiszap-katasztrófakor feltárt hatósági
                                        hatásköri hiányosságok, valamint az engedélye-
                                        zési eljárásban fellelhető, a West Balkánban
                                        szórakozó fi atalok tragédiáját okozó kiskapuk. A
                                        törvényi szabályozás változtatásának szükséges-
                                        ségét Bakondi György egyebek mellett a polgári
                                        védelmi rendszer elavultságával, egyes veszélyes
                                        anyaggal foglalkozó üzemek „jogszabálykerülési
                                        igyekezetével”, a veszélyes áruk vasúti, légi, vízi
                                        szállításának ellenőrizetlenségével, a védekezés-
                                        irányításban a helyi védekezésért felelős polgár-
                                        mesterek forrás- és apparátus-hiányával, a sok-
                                        féle tűzoltósági szerveződés egyidejű jelenlétével
                                        indokolta. A főigazgató ezek után bemutatta a
                                        védelemigazgatás átalakuló rendszerét, benne a
                                        polgári védelem önkéntes és köteles szolgálatá-
                                        val, a kockázatelemzés, a települések besorolá-
      vékenységnek. Tóth Ferenc beszélt arról is, el- alakítása várható (a statisztikák szerint a tűzese- sának új alapokra helyezésével, a tűzoltóságok
      készült az országos veszélyelhárítási terv, amely  tek 95 százaléka I-es, II-es fokozatú, ezeket az  államivá alakításával, a köztestületek, egyesüle-
      alapján majd megyei, helyi, települési terveknek  őrsök is kezelni tudják). A tűzvédelmi hatósági,  tek, létesítményi tűzoltóságok sorsának alakulá-
      kell készülniük, illetve, hogy a településeken  szakhatósági tevékenységről szólva elmondta,  sával. Kiemelten szólt az iparbiztonság kérdésé-
      ezentúl képzett közbiztonsági referensek dol- általánosságban a 65 katasztrófavédelmi kiren- ről, a kritikus infrastrukturális elemek beazonosí-
      goznak majd a polgármesterek mellett. deltség jelenti majd az elsőfokú hatóságot, a  tásáról és felügyelet alatt tartásáról, a veszélyes
        Az iparbiztonság területén várható változá- másodfokút pedig a megyei igazgatóság, ám  üzemekkel kapcsolatos feladatokról, a veszélyes
      sokról a főfelügyelői beosztás várományosa,  néhány jól meghatározott esetben a megye lesz  anyagok szállításáról, amellyel kapcsolatban ki-
      Kossa György pv. ezredes számolt be. Szólt a  az első, a BM OKF pedig a másodfokú hatóság.  jelentette, itt egy sor közös feladat adódhat a
      meglévő feladatok mellé érkező újakról, köztük  A piacfelügyelettel kapcsolatban a főfelügyelő  rendőrséggel, hiszen közös ellenőrzéseket lehet
      a hatósági jogosítványoknak a küszöb alatti  elmondta, ezentúl az eszközök dokumentációját  végrehajtani, illetve az ilyen szállítmányokkal
      üzemekre való kiterjesztéséről, a szakhatósá- magyarul kell kiadni, illetve a piacfelügyeleti  kapcsolatos lopások esetén is létfontosságú a
      gi feladatok átvételéről, a katasztrófavédelmi  bírság (csakúgy, mint a tűzvédelmi) adó módjá- gyors, hatékony együttműködés. A katasztrófa-
      bírság, az igazgatási szolgáltatási díj, valamint  ra behajtható köztartozásnak minősül. védelem irányítási rendszeréről szólva Bakondi
      a katasztrófavédelmi hozzájárulás bevezeté- Az előadásokat követően Szabó Erika állam- György beszélt arról, hogy a megyei igazgatósá-
      séről, arról, hogy a veszélyes áruk szállítását  titkár megköszönte a tájékoztatást, felajánlotta  gok struktúrája leképezi a főigazgatóságét, és a
      a jövőben nemcsak a közutakon ellenőrzik,  a kormánymegbízottak partnerségét a kataszt- tűzoltóságok államivá alakításával a területi szer-
      hanem a vasúton, vízen és a levegőben is,  rófavédelem átalakulási folyamatában. vek létszáma körülbelül 400 és 1800 között mo-
      emellett szólt a kritikus infrastruktúra védelmé-    Galántai Judit zog majd.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17