Page 5 - magazin-november
P. 5

3


                                        A második helyszínen, a főiskola campusá-
                                       val szemben leginkább azok szórakozhattak jól,
                                       akik kedvelik a kutyákat, és csodálattal adóznak
                                       a mentőkutyák teljesítményének. A Fővárosi
                                       Központi Rendeltetésű Mentőszervezet, a Pan-
                                       non Kutyás Kutató-mentő Csapat, a Karancs
                                       Mentőkutyás Alapítvány, a Spider Mentőcsapat,
                                       a Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egye-
                                       sület is bemutatta, mit tudnak négylábú tagjai, KATASZTRÓFAVÉDELEM 2011. november
                                       mennyire fegyelmezettek a különlegesen felké-
                                       szült mentőkutyák. A harmadik helyszínen,
                                       szintén a campussal szemben a mentőcsapatok
                                       romok alól mentettek embereket. A Kőrös Men-
                                       tőcsoport, valamint az FKRMSZ kutyával kuta-
                                       tott az eltűnt személyek után, akiket romok alól,
                                       illetve roncsból mentettek ki, és elvégezték
                                       egészségügyi ellátásukat is. A Pannon Kutyás
                                       Kutató-mentő Csapat négylábú tagjaival keres-
                                       te az eltűnteket, majd a sérülteket el is látta. A
                                       campussal szemben egész nap kalandpályát
                                       üzemeltetett az FKRMSZ, ahol saját eszközei-
                                       vel, tagjaival, védőfelszereléseivel kötélpályára,
     pontokra, ahol a sérültek orvosi ellátást kaptak.  tűzoltóhajóval egy Tiszán kigyulladt hajó tüzét  vietnami hídra csábította a vállalkozó kedvű civil
     A mentést több tényező is nehezítette, hiszen  oltották, kimentették, ellátták a sérülteket, búvá- látogatókat.
     kisebb tüzekkel, kidőlt fákkal is számolni kellett.  rokkal tárgyakat mentettek ki. A Fővárosi Köz- A Kelet-Nyugat Ötpróbán az ország két vé-
     A vízi és a felszíni kereséshez egy felderítő  ponti Rendeltetésű Mentőszervezet vízbe esett  gében dolgozó önkéntes szervezetekből álló
     repülőgép adott légi támogatást. A vízben eltűnt  ember segítségére sietett, mentőtutajt telepített,  csapatok „feszültek egymásnak” öt feladat meg-
     embereket a TMCS búvárai keresték. Külön  a folyó mellett kutyával keresett eltűnt személyt,  oldása során. Az egyiknél sátrat kellett állítaniuk,
     feladatként jelentkezett az elhunytak felkutatá- és sérülteknek nyújtott egészségügyi ellátást. A  gyorsan, szabályszerűen. A másik az erő pró-
     sa, magasból mentés (személy mentése fáról),  Mecsek Mentőcsoport tagjai alpintechnikával  bája volt, a csapatok kötélhúzásban versengtek,
     valamint a repülőgép és egy vízbe sodort gép- mentettek a vízről a gyaloghídra, kutyával foly- a cél az volt, hogy az ellenfelet egy méternél
     jármű roncsainak kiemelése. A gyakorlat utolsó  tattak keresést, illetve sérülteket láttak el. A  távolabb húzzák. Az kapta a pontot, aki hama-
     mozzanataként a csoport végrehajtotta a kár- Zalaegerszegi Különleges Mentők al pin tech ni- rabb tudott egymás után háromszor nyerni. A
     helyszín és környéke infrastruktúrájának hely- ká val hoztak le a fáról egy bajbajutottat. A  következő feladatnál is az izmok dolgoztak el-
     reállítását.           RESCUE 24 a rendelkezésére álló gépjármű- és  sősorban, egy veszteglő, mozgásképtelen te-
      A Tisza Mentőcsoport rendszerbeállító gya- eszközparkot mutatta be, használat közben is. herautót kellett elvontatni húsz méterre, hogy
     korlatán kívül az Önkéntes Katasztró-                   „szabaddá válhasson az út”. Végül
     favédelmi Mentőszervezetek I. Orszá-                   Kelet és Nyugat paprikáskrumpli-ver-
     gos Seregszemléjén az ország min-                     senyszámban csapott össze.
     den területéről érkezett speciális                     Az ötpróba sportszerű versengé-
     mentők mutatták be képességeiket,                     sében végül Nyugat bizonyult jobb-
     felszereléseiket, illetve kevésbé ko-                   nak, ezzel jogot szerzett arra, hogy
     moly, inkább játékos formában össze-                   őrizze a Magyar Polgári Védelmi
     mérték erejüket a Kelet-Nyugat Ötpró-                   Szövetség által alapított vándorser-
     bán. A mentőszervezetek dinamikus                     leget. A díjat a seregszemle zárása-
     bemutatói három helyszínen, két                      kor Dr. Hoffmann Imre tű. vezérőr-
     ütemben zajlottak. Először a megnyi-                   nagy, főigazgató-helyettes adta át az
     tó után, másodszor pedig az ötpróba                    országrész képviseletében Garaguly
     eredményhirdetését követően tekint-                    István pv. századosnak, a Fővárosi
     hették meg az érdeklődők az ország                    Központi Rendeltetésű Mentőszerve-
     minden tájáról érkező speciális egy-                   zet vezetőjének. A főigazgató-helyet-
     ségek tevékenységének egy-egy                       tes zárszavában úgy fogalmazott, a
     szeletét.                                 seregszemle olyan alapot teremtett,
      A Tiszavirág híd belvárosi hídfőjé-                   amely a jövőben létrejövő mentőszer-
     nél lévő első helyszínen vízi mentési,                  vezeteknek példát mutat. Hoffmann
     tűzoltási, alpintechnikai bemutatókat                   Imre is beszélt arról, hogy az új ka-
     tartottak. A Kőrös Mentőcsoport tagjai                  tasztrófavédelmi törvénnyel megte-
     kéz- és lábsérülést szenvedett embert                   remtődnek az önkéntes mentőszer-
     mentettek vízről, majd a partról ferde                  vezetek támogatásának, alkalmazá-
     kötélpályán, alpintechnikai módszerrel                  sának pénzügyi feltételei. Végezetül
     feljuttatták a gyaloghídra. Ott egész-                  köszönetet mondott valamennyi
     ségügyi ellátásban részesült, majd a                   szervezetnek az önként vállalt felada-
     szállítójárműhöz juttatták. Az Ózon                    tokért, és kijelentette, munkájukra
     Repülősport Egyesület eközben légi                    idehaza és a nemzetközi segítség-
     felderítést hajtott végre. A Szegedi                   nyújtás keretében is számítanak.
     Vízimentő- és Tűzoltó Szakszolgálat                           Galántai Judit
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10