Page 3 - magazin-november
P. 3

1


     Most az aprómunka                          A tartalomból     következik                             Időszerű kérdések
                                       Az önkéntes mentőszervezeteké lett
                                       egy napra Szolnok ...........................................2
        egkezdődött a januárban életbe lépő katasztrófavédelmi törvény és a hozzá
        kapcsolódó szabályzók végrehajtásának előkészítése. A katasztrófavédelemben            KATASZTRÓFAVÉDELEM 2011. november
     Mdolgozók a szervezet kibővített hatáskörével együtt járó feladatokat csak akkor
     tudják ellátni, ha minden eddiginél szorosabb együttműködés alakul ki azokkal a hivata-
     lokkal vagy emberekkel – legyen az kormányhivatal, vállalkozás és természetesen maga
     az érintett állampolgár –, amelyeknek vagy akiknek a veszélyhelyzetek megelőzésében,
     esetleg a mentesítésben feladata lehet. Finisébe érkezett a törvény végrehajtását meder-
     be terelő rendeletek, kormányhatározatok kidolgozása és egyeztetése, most már a vég-
     rehajtásban közreműködőkkel kell a részletkérdéseket megismertetni és tisztázni. E nélkül
     ugyanis nem lehet zökkenőmentesen átállni és a mindennapi munkát megkezdeni.
      A katasztrófavédelem vezetése már eddig is széles körben ismertette az új feladatokat,  Országos Tűzvédelmi Szabályzat 2011 .........7
     a kormánymegbízottakkal, a rendőrkapitányokkal és a társhatóságok vezetőivel is átte-
     kintette, melyek azok az érintkezési pontok, amelyekben megkerülhetetlen a jó együtt- Krónika
     munkálkodás. Az egyes szakterületek maguk is „megfutják a maguk köreit”. Hetekig,  Kormánymegbízottak a főigazgatóságon .....12
     hónapokig tartó feladat lesz mindenkiben tudatosítani: minden szinten változni és változ-
     tatni kell.
      A tűzoltóságok állami kézbe vétele mellett talán az iparbiztonság terén várható a leg-
     több változás, üzemek sora szembesül azzal, hogy amit eddig ellenőrizetlenül, többnyire
     persze a biztonságot szem előtt tartva végzett, arról most számot kell adnia, új szabályok-
     nak kell megfelelnie. És jól van ez így, hiszen a természeti katasztrófák után tavaly meg-
     ismertük az ipari katasztrófa természetét is, és nyilvánvalóan senki nem akar a
     kolontáriakéhoz hasonló veszély árnyékában élni. Azt sem akarhatjuk, hogy környeze-
     tünkben okozzon kárt akár a vízi, a légi, vagy éppen a vasúti szállítás során mutatott fi -
     gyelmetlenség vagy gondatlanság, vagy éppen a kritikus infrastruktúra elemei sérüljenek,
     adott esetben a gazdaságnak is veszteséget okozó mértékben. Tetszik, nem tetszik, a
     hatósági szigor vezet az áhított biztonsághoz.           Az igazgatóságok életéből ........................24
      Sokan csak ezután szembesülnek azzal, hogy az eddig talán hallott, de valós élményt
     nem jelentő polgári védelmi kötelezettség teljesítése is komoly, a mindennapokat érintő
     feladat lesz. A hosszú ideje nem alkalmazott, csak „papíron létező” emberek tömegeinek
     kell elsajátítaniuk mindazt az ismeretet, amely szükséghelyzetben értékessé, netán pótol-
     hatatlanná teszi őket. S bár jó szokás szerint a kötelezőt van hajlamunk hárítani, többször
     kiderült: az emberek a bajban akár kérés nélkül is szívesen segítenek. Ez nyilván így lesz
     ezután is, a különbség csak annyi, hogy mindenki tudni fogja, ki és mit vár tőle, s a tenni
     akarás mellé még eszköz is rendelkezésre áll majd. Működik ez a világ más országaiban
     is, nem új az, ami mostantól nálunk történik. A szokatlan inkább az, hogy végre történik.
      Azt, hogy akár még saját döntésük alapján is megmozdulnak az emberek, jól mutatta
     az önkéntes mentőszervezetek szolnoki seregszemléje. A maga nemében eddig páratlan
     esemény iránt mutatott érdeklődés azért különösen fi gyelemre méltó és bíztató, mert a
     hivatásos mentőerők után őket vetik be elsőként. Biztosak lehetünk abban, hogy a speci-
     ális szaktudással, eszközzel rendelkező emberek és vállalkozások, vagy a különleges
     szakértelemmel nem, csupán a két keze erejével bíró ember is megy majd, ha pontosan
     tudja, mi a dolga, s mit használhat. Ha a rendszer működik, abban önérdek részt venni,
     hiszen senki nem tudhatja, mikor szorul ő mások segítségére.
      A nagyobb horderejű változások többnyire nem csak azokat érintik, akik abban közvet-
     lenül érdekeltek, így a tűzvédelem átszervezése, az eddigi hivatásos önkormányzati  A címlapon szereplő fotót
     tűzoltóságok állami kézbe vétele sem szimplán a beavatkozók ügye. Mint ahogyan az sem,  Schober Andor (RSOE) készítette
     hogy eztán azok az önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok élveznek előnyt és kapnak
     támogatást, amelyek tűzvédelmi szempontból úgynevezett fehér folton teljesítenek szol- Fotók: Jóri András, Páros György
     gálatot. A lépés mögött nem áll más, mint az a cél, hogy ne legyen Magyarországon olyan
     település, olyan tanya, ahová baj esetén nem jut el a lehető leggyorsabban ember és  Az Országos Katasztrófavédelmi
     eszköz, hogy mentsen életet és vagyont.                 Főigazgatóság hivatalos honlapja:
                               Újhegyi Katalin www.katasztrofavedelem.hu
   1   2   3   4   5   6   7   8