Page 9 - magazin-március
P. 9

7 7 7 7 7 7 7 7


     Védekezés vízkár ellen                       tartott elméleti oktatás után a megyeszékhelyen a  március március s március március s s s us s s s márc c c má má má
                                       Lejtő és Gyík utcákban, illetve Felsősimán folyt a
                                       gyakorlat.              m m m m m m
       olgári védelmi gyakorlat zajlott Nyíregyházán  lepülés polgármestere a kialakult helyzet miatt el- A védekezés célja a kiképzés során elsajátított  2011. 2011. 2011. 2011. 2011 2011 011 011 2011 201 201 01 201
       február 16-án. A feltételezett helyzet szerint  rendelte a polgári védelmi szervezetek munkála- ismeretek elmélyítése volt, valamint a település
     PNyíregyháza térségét zivatar sújtotta. Jelen- tokba való bevonását. önmentő képességének ellenőrzése és fejlesztése,
     tős mennyiségű csapadék hullott, orkánszerű  A gyakorlatot Dr. Kovács Ferenc polgármester  a közreműködő szervezetek együttműködésének
     széllökésekkel kísérve. A hirtelen lezúduló nagy- és Gerebenics Károly pv. őrnagy, kirendeltség-ve- javítása, valamint a település vízkár-elhárítási ter- KATASZTRÓFAVÉDELEM 2011. március
     mennyiségű esőt a város csapadékvíz-elvezető  zető vezette le. A polgári védelmi gyakorlat kereté- vében foglaltak végrehajthatóságának ellenőrzése,
     rendszere nem tudta befogadni, a település több  ben megtörtént a Nyíregyházán kötelezettség  pontosítása. A gyakorlat költségeit, amelyben köz- KATASZTRÓFAVÉDELEM 2011.
     pontján belvízi elöntések keletkeztek, aminek kö- alapján megalakított polgári védelmi szervezetek,  reműködött a FETIKÖVIZIG, a NYÍRVV Nonprofi t  RÓF RÓF F RÓF Ó Ó Ó Ó Ó Ó
     vetkeztében lakóházak kerültek veszélybe. A kár- illetve a feladatok végrehajtásába bevonható erők  Kft., Nyíregyháza HÖT, a Szabolcs-Szatmár-Bereg  ZTRÓF
     terület nagy kiterjedése miatt a tűzoltó erők nem  felkészítése a településen kialakult veszélyhelyze- Megyei Védelmi Bizottság támogatta. KATASZTRÓFA KATASZTRÓFA KATASZTRÓFA ATASZTRÓF Z Z Z Z Z Z Z
     voltak képesek mindenhol a beavatkozásra. A te- tek elhárítására. A polgármesteri hivatalban meg- Tóth Gabriella tű. zászlós


     Épülnek a házak                           sa arról számolt be, hogy miként egyeztetnek a  A A KA
                                        Turi Attila, a Kós Károly Egyesülés munkatár-
                                       károsultakkal annak érdekében, hogy az általuk
       r. Bakondi György tű. altábornagy, a BM  fi gyelmet arra, hogy bár a mederkotrás miatt a  megtervezett épületek a leginkább megfeleljenek
       OKF főigazgatója, az állami felügyelet alá  Marcal vize időnként elszíneződik, abban az  a leendő lakók igényeinek. Dr. Lantos Bálint, a
     Dvont MAL Zrt. kormánybiztosa február 9-én  utóbbi napokban semleges értékeket mértek.  jogi munkacsoport vezetője az ügyvédek tavaly
     sajtónyilvános szemlén tekintette át a kármente- A Dunát továbbra sem éri nehézfém-szennye- november 2-a óta végzett munkájáról beszélt.
     sítés és a helyreállítás-újjáépítés helyzetét a vö- zés, a folyó pH értéke nem növekedett a meg- A kolontári és devecseri lakóparkban zajló
     rösiszap-katasztrófa által sújtott térségben. engedett határérték fölé – hangsúlyozta a pa- építési munkálatokról Hellebrandt Ferenc, a kivi-
      A szemlén részt vett Nagy Anna kormányszó- rancsnok.       telező VeszprémBer Zrt. vezérigazgatója számolt
     vivő, Lasztovicza Jenő, a Veszprém megyei köz- A tábornok tájékoztatójából az is kiderült,  be. Szabó Csaba, a Vidékfejlesztési Minisztérium
     gyűlés elnöke, országgyűlési képviselő, Ékes  hogy folyamatosan szállítják a szennyezett anya- miniszteri megbízottja a külterületek mentesíté-
     József, országgyűlési képviselő, Dr. Szaló Péter  got – naponta mintegy 7 ezer köbmétert – a MAL  sének folyamatáról szólva elmondta, hogy eddig
     területrendezési és építésügyi helyettes államtit- Zrt. által kijelölt területre. Ezzel párhuzamosan  38 hektárt tisztítottak meg. A miniszteri biztos
     kár, Szabó Csaba, a Vidékfejlesztési Minisztérium  zajlanak az építkezések a kolontári és devecseri  hozzátette, 298 károsult nyilatkozott arról, hogy


     miniszteri megbízottja, Dr. Tollár Tibor, a BM OKF  lakóparkban. Eddig húsz kolontári és 42 devecseri  mi a terve a szennyezéstől megtisztított földjével.
     főigazgatójának gazdasági helyettese, és a kivi- építési engedély született meg. Elkészült a Deve- 104-en szeretnék eladni a földjüket az államnak.
     telező cég vezetői.        cserben bontandó épületek bontási ütemterve is.  Kossa György pv. alezredes, a Mal Zrt.-nél
      A Devecseri Művelődési Házban Benkovics  Dr. Szaló Péter területrendezési és építésügyi  dolgozó állami felügyelőcsoport koordinátora a 2.
     Zoltán pv. dandártábornok, az Újjáépítési Kor- helyettes államtitkár az építéshatósági, engedé- számú gát elkészültét nevezte az egyik legfonto-
     mányzati Koordinációs Központ parancsnoka  lyeztetési eljárásokban nyújtott segítségről adott  sabb eredménynek a kárfelszámolás és a bizton-
     beszélt azokról a feladatokról, amelyeken je- tájékoztatót. Mint kiderült, készen van a súlyosan  ság megteremtése során. De mint mondta, sok
     lenleg dolgozik a központ. Elmondta többek  károsodott devecseri területek bontás utáni ren- egyéb területen is előrelépés történt.
     között, hogy a VFCS munkatársai folyamatosan  dezési terve. Dr. Bakondi György ezt azzal egé- Lasztovicza Jenő, a Veszprém megyei köz-
     ellenőrzik a csurgalékvizek, illetve a Torna-pa- szítette ki, hogy a katasztrófa évfordulójára itt egy  gyűlés elnöke köszönetét fejezte ki a kataszt-
     tak és a Marcal vízének Ph-értékét. Felhívta a  emlékhelyet alakítanak ki. rófavédelemnek és társszerveinek azért a
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14