Page 10 - magazin-március
P. 10

8   hatalmas munkáért, amit az iszapkatasztrófa

    ÁR- ÉS BELVÍZ, VÖRÖSISZAP végez. Felhívta a fi gyelmet arra, hogy sok család  Köztársasági elnöki látogatás

      következményeinek felszámolása érdekében

      az október 4-e előttinél jobb körülmények között
                         a katasztrófa sújtotta térségben
      élhet majd.
        Ékes József országgyűlési képviselő a lakos-
                           rszágjárása második állomásaként február 24-én Veszprém megyébe látogatott a
      sági kárenyhítés mellett rendkívül fontosnak ítél-
      te, hogy az érintett településeken megvalósulnak
                           köztársasági elnök, aki elsőként januárban Borsod-Abaúj-Zemplén megyében járt.
      olyan fejlesztési beruházások, amelyekre eddig OSchmitt Pál feleségével a vörösiszap sújtotta térséget is megtekintette.
      nem kerülhetett sor.
                          Veszprém megyei látogatása első állomásaként Dr. Schmitt Pál köztársasági elnök
        Dr. Bakondi György az elhangzottak össze-
      foglalásaként arról szólt, hogy mekkora utat tett
                         kot. Itt Dr. Szabó Csaba miniszteri biztos tájékoztatta az államfőt az októberi események
                         részleteiről. A köztársasági elnök kíséretével gyalog érkezett az önkormányzat épületébe,
      meg a katasztrófavédelem és a társszervek a
      katasztrófa óta. Nemcsak sok munka volt és van,  megtekintette a vörösiszap-katasztrófa sújtotta térséget, elsőként a devecseri kastélypar-
                         menet közben megtekintették a károsodott ingatlanokat és a lezárt terület egy részét.
      hanem tapasztalat, tanulság is bőven. A tábornok  A polgármesteri hivatalban tartott rövid, zártkörű megbeszélés során Toldi Tamás,
      szerint a legfontosabb olyan jogi alapokra helyez- Devecser polgármestere, Kivágó Tamás dandártábornok, az Újjáépítési Kormányzati Ko-
      ni a megelőző, hatósági munkát, hogy ilyen ka- ordinációs Központ parancsnoka és Kossa György, a MAL Zrt. felügyelője ismertették meg
      tasztrófa ne történhessen meg. A felszámolás  az államfőt a legfontosabb teendőkkel, a kármentesítés és a helyreállítás pillanatnyi hely-
      során több olyan problémát oldottak meg, amely- zetével. Ezt követően polgármesteri felterjesztés eredményeként hat helyi fi atal részesült
      re nemzetközi gyakorlatban sem volt precedens  köztársasági elnöki elismerésben kiemelkedő és önzetlen tevékenysége eredményeként.
      – hangsúlyozta a kormánybiztos, hozzátéve, hogy  Az emlékérmek és oklevelek átadása után Schmitt Pál az Újjáépítési Kormányzati
      az élet a kidolgozott megoldások helyességét  Koordinációs Központ Újjáépítési Munkacsoportjába látogatott, ahol a katasztrófavédelem
      igazolta.              szerepéről, a munkacsoport feladatairól tájékozódott.
        Az ÚKKK központja után a program résztve- A delegáció végül az épülő devecseri lakóparkot tekintette meg, ahol az építkezés
      vői a Devecser központjában berendezett bemu- jelenlegi állapotáról, az alkalmazott technológiákról, illetve az ingatlanok elosztásának és
      tatótermet tekintették meg. Itt Wilheim Gábor, a  egyedivé tételének módjáról kaptak tájékoztatást a jelenlévők.
      Magyar Bútor- és Faipari Szövetség elnöke mu-
      tatta be azokat a berendezési tárgyakat, ame-
      lyekkel a károsultak majd új otthonukat rendez- Szavaiból kiderült, hogy 102 építési telket ala- Kolontáron ennél is előrehaladottabb az újjá-
      hetik be. A kiválasztott bútorokat a hazai gyártók  kítottak ki, 56 családi ház építése megkezdő- építés, már majdnem szerkezetkész állapotban
      30 nap alatt gyártják le, szállítják és szerelik be. dött. A program idején is zajlottak a földmun- van a mintaház és mintegy 20 másik ház épí-
        Az épülő Devecseri lakóparkot Hellebrandt  kák, alapozták a házakat, a csatorna- és ivó- tése zajlik.
      Ferenc, a kivitelező cég vezetője mutatta be.  vízhálózat fektetésén dolgoztak a munkások.  Turányi József


      Megkezdődtek az árvízvédelmi


      beruházások Borsodban
         tavalyi árvizeket követő helyreállítás és új- A megye teljes közigazgatási területére január  segítő helyreállítása. Az Észak-Magyarországi
         jáépítés a kormány által megszabott határ- 12-én kihirdetett veszélyhelyzet lehetővé tette a  Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
      A időre befejeződött Borsod-Abaúj-Zemplén  kormányhatározatban foglalt feladatok mielőbbi  (ÉKÖVÍZIG), az érintett önkormányzatok képviselői
      megyében, több mint 230 árvízkárosult család új  megkezdését. A Kormányzati Koordinációs Bizott- és a szakhatóságok hosszas egyeztetéseket foly-
      otthonában próbálja folytatni az életét. A falvakban,  ság január 17-én hagyta jóvá az Intézkedési Tervet,  tattak a lehetséges felvonulási utakról és a depó-
      városokban lassan minden visszatér a normális  mely 20 pontban határozta meg az elvégzendő  niák kialakításának helyéről, de a legtöbb problé-
      kerékvágásba, viszont a csapadékos téli időjárás  feladatokat. Az Intézkedési Terv arra kötelezi a  mát – a várakozásoknak megfelelően – az érintett
      újabb aggodalomra adott okot.   résztvevőket – beleértve az érintett hatóságokat,  területek jogi helyzetének rendezése jelenti.
        Az árvíz levonulása és a helyreállítás meg- szakhatóságokat is –, hogy a biztonság megterem- Egyelőre kevésbé látványos fázisánál tart a
      kezdése óta szakemberek tucatjai keresik a  téséhez szükséges beavatkozások március 31-ig  szükség- és záportározók építése. Február 3-án
      megoldást arra, hogy a tavalyi események ne  fejeződjenek be.   Komjáti községben konzultáltak a szakhatóságok,
      ismétlődhessenek meg a borsodi településeken.  A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa- a tervek szerint március 31-ig Bódvarákón 181
      A kormány 2010. december 15-én hozott hatá- védelmi Igazgatóság a munkálatokat kezdettől fi - hektáron 1,5 millió köbméter, Bódvaszilason 152
      rozatában foglalta össze a Felsőzsolcán és kör- gyelemmel kíséri, munkatársaink folyamatosan  hektáron egymillió köbméter, míg Bódvalenkén 224
      nyékén tervezett, árvízkárok megelőzését szol- részt vesznek a szakhatósági egyeztetéseken,  hektáron kétmillió köbméter kapacitású szükség-
      gáló beruházások megvalósítását érintő legsür- bejárásokon és rész-szemléken. tározó épül. A záportározók építésének előkészí-
      getőbb feladatokat. A kabinet többek között ha- A Sajó és Hernád mentén több helyen találko- tése és tervezése Hídvégardón, Bódvaszilason,
      tározott a Sajó mederrendezéséről, a Bódva  zunk munkagépekkel. Január végén megkezdődött  Szendrőládon és Edelényben is zajlik. A talajme-
      mentén négy záportározó és három szükségtá- a Sajó medrének kotrása Sajólád és Sajópetri  chanikai feltárások, talajvédelmi vizsgálatok, geo-
      rozó építéséről, Felsőzsolca, Ónod és Nagycsécs  között, de Felsőzsolca mellett is látványosan halad  déziai felmérések és laboratóriumi kiértékelések
      települések körtöltéseinek megépítéséről, és a  a Kis-Sajó szelvénykotrása, amelynek köszönhe- már megtörténtek, folyik a völgyzáró gátak mére-
      hiányzó települési vízkár-elhárítási tervek elké- tően a vízszint észrevehetően csökkent. Napokon  tezése, a gáttestek optimális helyének kiválasztása
      szítéséről, melyek az árhullám által okozott károk  belül megkezdődhet a régi zsolcai bekötőút és a  és az anyagnyerő helyek kijelölése, és hamarosan
      jövőbeni, lehetőség szerint végleges megelőzé- leszakadt híd bontása is, valamint a város térségé- az építkezések is megkezdődnek.
      sét szolgálják.          ben található kerékpárútnak az árvíz levezetését   Rinyu Zsuzsanna
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15