Page 13 - magazin-március
P. 13

1 11
                                                         111
                                                         11
                                                         1 11
                                                         11
                                                         11
                                                         1 1
                                                         11
                                                         11
                                                         11
                                                          us us cius cius ius
     Nemzeti elkötelezettség, hivatásszeretet,                                március március március március má má má m m m
     csapatszellem, szakmai alázat                                      2011 1 2
       fentieket várja a katasztrófavédelem állo- alakítsunk ki, amely nemzeti érdekeket szolgál, a  és hiányoztak a hozzájuk rendelt megyei és or-
       mányától az országos katasztrófavédelmi  nemzetközi követelményeknek megfelel, a köz- szágos védelmi tervek is. Hozzátette, kettősség KATASZTRÓFAVÉDELEM 2011. március KATASZTRÓFAVÉDELEM 2011. március DE DE DE DE D D D
     A főigazgató. Dr. Bakondi György tű. altábor- biztonság szerves részeként működve hatéko- tapasztalható a települések veszélyeztetettség  FAVÉDE
     nagy február 15-én a Belügyminisztériumban  nyan, megelőzésre összpontosítva intézkedéské- szerinti besorolásában. Nincs a katasztrófavéde- ASZTRÓFAVÉDELEM ASZTRÓFAVÉDELEM ZTRÓFAVÉDE ZTRÓFAVÉDE FAV V
     tartott 2010-et értékelő, 2011-re feladatot szabó  pesen és gyors reagálással szolgálja a lakosság  lemben hivatott szervek látókörében a négy fő  ASZTRÓFAVÉDELE F
     értekezletet a BM OKF számára. A rendezvényen  biztonságát. Ez valamennyiünkkel szemben kö- veszélyforrás: a víz, az ipar, a szállítás és a tö- TRÓ TRÓ ZTRÓ
     részt vettek a társ- és együttműködő szervek, a  vetelményeket támaszt: nemzeti elkötelezettsé- megrendezvények. Hatékonyságot megszüntető  T T T T T
     szakmai szövetségek vezetői. A katasztrófavéde- get, hivatásszeretetet, csapatszellemet, szakmai  leépülés volt tapasztalható a mozgósítható pol-
     lem tevékenységét Pintér Sándor belügyminiszter  alázatot kíván meg.” gári védelmi erők tekintetében, a hadtápszerve-
     is értékelte.            Beszédének második részében az országos  zetben, a bevetési rendszerben, a törzskari veze-
      Az éves értekezlet mindig fontos egy testület  katasztrófavédelmi főigazgató 2010 legfőbb ese- tésben, az állami tartalékokban. Elöregedtek a
                      ményeit vette sorra.
     életében, számot lehet vetni egy időszak tapasz- ményeit vette sorra. lakossági riasztó eszközök, leépült a VFCS-k ossági riasztó eszközök, leépült a VFCS k
                                       lak
     talataival, meg lehet érteni a szervezettel szem-
     ben megfogalmazott 2011-es elvárásokat – kezd-
     te beszédét Dr. Bakondi György tű. altábornagy,
     országos katasztrófavédelmi főigazgató. Kijelen-
     tette, beszámolójában fontos kérdésekről, össze-
     függésekről, a 2010-es tapasztalatokról beszél,
     hogy látni lehessen, honnan indult a szervezet,
     és milyen alapokra kellett építkezni. Mondandóját
     öt fő kérdés köré csoportosította, beszédében a
     katasztrófavédelem tevékenységének társadalmi,
     politikai, kormányzati környezetével; 2010 törté-
     néseivel és azok tanulságaival; az új vezetés által
     talált helyzettel; a megtett intézkedésekkel, elin-
     dított folyamatokkal, valamint a 2011-es legfonto-
     sabb feladatokkal foglalkozott.
      Elsőként a katasztrófavédelem társadalmi,
     politikai, kormányzati környezetét elemezte Dr.
     Bakondi György. A tábornok kijelentette, a kor-
     mány erős társadalmi támogatással kezdett mun-
     kához, ezért adottak voltak a lehetőségek a vál- Az új vezetés által talált helyzetről szólva Dr.  felszerelése. Dr. Bakondi György emlékeztetett
     toztatások végrehajtására, a közbiztonság el- Bakondi György úgy fogalmazott: a kérdés az,  arra, hogy nincs a veszélyhelyzetet megelőző
     odázhatatlan javítására, a nemzeti érdekeknek a  hogy betöltötte-e, képes volt-e betölteni a kataszt- alkotmányos időszak, ezért előzetes intézkedé-
     kormányzati tevékenységben való jobb érvénye- rófavédelmi rendszer 2010-ben a törvényben  sekre nincs mód. A tudomány veszélyhelyzeti
     sítésére, egy hatékony, szolgáltató közigazgatás  meghatározott, a lakosság által joggal elvárt, a  mozgósítása elhalt, ezt a tavaly októberi vörös-
     kialakítására. Új kormányzati struktúra, más típu- nemzeti érdekeket védő, közbiztonságot garan- iszap-katasztrófánál sikerült újra feléleszteni.
     sú gondolkodásmód, döntésképesség alakult ki.  táló, nemzetközi követelményeket teljesítő szere- Szétesett a szomszédos országokkal veszély-
     Ezek közül a katasztrófavédelem számára priori- pét. A válasz pedig, mondta a főigazgató, az ál- helyzetben való együttműködés annak ellenére,
     tás a közbiztonság, a problémák nemzeti alapú  lomány példás helytállása ellenére sem lehet  hogy erre megállapodások vannak. Az önkor-
     megközelítése, hitelesség és reális helyzetérté- egyértelmű „igen”. Mint mondta, a rendszer azért  mányzati védekezés magára maradt, felkészület-
     kelés, közösségépítés, a konfl iktusok felvállalása  tudott valamelyest működni, mert a benne dolgo- len, eszköztelen, irányítatlan és költséges. A
     a visszahúzó erőkkel szemben, és áttörés a  zók hivatástudatból, szakmaszeretetből, elköte- tűzvédelem területén is számos problémát sorolt
     nemzetközi kapcsolatokban. A BM ismételt létre- lezettségből példásan helytálltak. Annak, hogy  fel a katasztrófavédelmi főigazgató. A tábornok
     hozása lehetőséget adott egy egységes, új rend- miért nem tudta teljes mértékben betölteni a  azzal kezdte, hogy leépült a hatósági és szakha-
     védelmi stratégia, közbiztonsági struktúra kidol- rendszer a vele szemben támasztott elvárásokat,  tósági munka, jelentős mértékű a tapasztalat,
     gozására, és számos radikális lépés megtételére  a tábornok szerint több oka van, melyek között  szaktudás kiáramlása, romlott a tűzvizsgálat. A
     a közbiztonság javítása érdekében. A főigazgató  szerepfelfogási, szervezeti, fi nanszírozási okokat  létesítményi tűzoltóságok száma, potenciálja
     rámutatott arra, hogy miközben világos és követ- nevezett meg. Ezen kívül a tábornok úgy látja, a  csökkent. A köztestületi tűzoltóságok tekintetében
     hető elvárás fogalmazódik meg a katasztrófavé- kritikus infrastruktúra felügyelet nélkül maradt,  Dr. Bakondi György hibásnak látja azt a gyakor-
     delemmel szemben, sokoldalú gondoskodás,  hiányzott a polgári veszélyhelyzet-tervezés, a  latot, hogy ugyanolyan követelményeknek kell
     vezetői együttgondolkodás is tapasztalható, biz- testület elszakadt a való élet valós problémáitól,  megfelelniük, mint a hivatásos önkormányzati
     tosítottak a munka jogi és anyagi feltételei. 2011  a gazdálkodás áttekinthetetlenné vált, nem épített  tűzoltóságoknak. Az egyébként értéket képviselő
     döntő év lesz, a megújulás, Magyarország alkot- a parancsnoki felelősségre, a rendszer hármas  önkéntes tűzoltó egyesületeknél azt tapasztalták,
     mányos újjászervezésének az éve, ami lehetősé- rendeltetését szétszedték, az iparbiztonságot  hogy szabályozás ugyan van, de nincs mögötte
     get ad a katasztrófavédelem megújítására is, ez  szétzilálták, a nemzetközi kapcsolatokat hibásan  pénz, ezért eszköz- és forráshiányos a terület. Az
     már tovább nem halasztható. „Ilyen lehetőség  kezelték. Ugyanakkor Dr. Bakondi György belső  országos katasztrófavédelmi főigazgató a hivatá-
     egyszer adódik egy emberöltő alatt. Ezért a jelen- problémákat is tapasztalt a katasztrófavédelem- sos önkormányzati tűzoltóságoknál is jónéhány
     lévő parancsnokok, valamennyiünk felelőssége,  nél. A veszélyhelyzet-kezelésről szólva a főigaz- hiányosságot tapasztalt. Mindezek mellett az
     hogy egy olyan katasztrófavédelmi rendszert  gató elmondta, nem voltak kidolgozott szcenáriók,  önkormányzatokkal összefüggő fi nanszírozá-
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18