Page 11 - magazin-március
P. 11

9 9 9 9 9 9 9 9

                                                          s s március us s március március március s s s s c c

      Megkezdődött                                              márc má má má m m m m m m 2011. 2011. 2011. 2011. 2011 2011 011 011 2011 01


      a Seveso dosszié tárgyalása                                      201 201 201
         z Európai Unió Tanácsa 2011. első félévi magyar elnöksé- és 4. cikk, I. melléklet) tárgyalta. A tárgyalt lényegi elemek tekintetében  KATASZTRÓFAVÉDELEM 2011. március
         gének keretében, a Környezetvédelmi Munkacsoport (továb- sikerült előrehaladást elérni.     KATASZTRÓFAVÉDELEM 2011.
      Abiakban: WPE) napirendjén belül megkezdődött Brüsszelben  A következő, február 21-i ülés napirendjét a nyilvánosság tájékoz- RÓF F RÓF RÓF Ó Ó Ó Ó Ó Ó
      az ipari balesetek megelőzéséről szóló Seveso II. irányelv módosí- tatásával, információcserével foglalkozó (13., 24., 20., 21. 22. cikkek)  ZTRÓF
      tására vonatkozó Seveso dosszié tárgyalása. A módosítást a hatá- és a felügyeleti (19. cikk) rendelkezések részletes vizsgálata képezi.  KATASZTRÓFA KATASZTRÓFA KATASZTRÓFA ATASZTRÓF Z Z Z Z Z Z Z
      lyos vegyi anyag szabályozáshoz, vagyis a CLP rendelethez törté- Addig a folyamatos szakmai felkészülés mellett el kell végezni a
      nő igazítás, a nyilvánosság tájékoztatása és az információ kezelé- Seveso II. irányelv módosítására vonatkozó hatáselemzés tagállami
      se kapcsán az Aarhusi Egyezménnyel való harmonizálás megte- értékelését. A tervezetben rögzítettek megváltoztatására irányuló  A A KA
      remtése, valamint a Lisszaboni Szerződéshez igazítása teszi indo- beérkezett tagállami észrevételeket fel kell dolgozni, értékelni kell, és
      kolttá.                     ki kell alakítani a kezelésükre, rendezésükre vonatkozó elnökségi
        A WPE első ülését január 17-én tartotta, amelyen az Európai Bi- álláspontot.
      zottság bemutatta a 2010. december 21-én kiadott, a veszélyes anya- Előreláthatólag még további 8 ülésre kerül sor a félév során, me-
      gokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről  lyeken az elnökség által meghatározott tematika szerinti bontásban
      szóló 96/82/EK Tanácsi irányelv módosítására vonatkozó COM (2010)  tárgyalják meg a tervezet szabályozási szövegét. Egy-egy témakör
      781 számú tervezetet. A tagállamok többsége üdvözölte a tervezetet  lezárását elnökségi kompromisszumos szöveg megalkotása, észre-
      és nem utasította el az Európai Bizottság tervezetbe foglalt megkö- vételezése, megvitatása követi. A magyar elnökség a tárgyalás végső
      zelítését. Az általános előzetes véleményükben a felhatalmazáson  kimenetelét illetően első olvasati megegyezésre törekszik az Európai
      alapuló jogalkotás, a tárgyi hatály, és a nyilvánosság tájékoztatása  Parlamenttel. Amennyiben nincs lehetőség az első olvasati megálla-
      tekintetében jeleztek fenntartásokat.      podásra, az elnökség politikai megállapodás elérésére, vagy legalább-
        A február 8-án megrendezett 2. WPE ülésen megkezdődött a  is előrehaladási jelentés megtételére törekszik a júniusi tanácsülésen.
      Seveso irányelv cikkenkénti tárgyalása. A magyar elnökség az irány-    dr. Görög Katalin tű. őrnagy
      elv célját (1. cikk), valamint a tárgyi hatállyal kapcsolatos cikkeket (2.      osztályvezető


     PROCIV Magyar Elnökség –                      Egyesült Királyság mutatta be saját nemzeti
                                       megközelítéseit a témában. Megállapítást nyert,
                                       hogy a számos hasonló tagállami megközelítés
     februárban történt                         miatt kihívást jelent, hogy a különböző tagálla-
                                       mok más és más módszert használnak a koc-
                                       kázatok felmérésére. A résztvevők szükséges-
                                       nek tartották a nemzeti és EU szinten való ko-
     PROCIV ülés            az Árvízi Irányelvvel való összehangolását, több  ordinációt, a kockázat-felmérési módszerek
                      ország jelezte, hogy időre van még szüksége  egyszerűsítését, az átláthatóságot az adatok
     A magyar EU elnökség ideje alatt második al- a dokumentum megvizsgálásához, mivel nem- összehasonlításához. Megállapították, hogy a
     kalommal rendeztek PROCIV tanácsi munka- zeti szinten az árvízkezelés megosztott felelős- legfontosabb 5-10 db szcenáriót kell összeállí-
     csoport ülést február 16-án Brüsszelben. Ezen  séggel bír a hatóságok vagy régióik között. A  tani és azonosítani a nagy hatással/kis valószí-
     többek között a január végén Budapesten meg- szövegezést a preambulumon át egészen az  nűséggel bekövetkező eseményeket.
     rendezett Integrált árvízkezelési elnökségi mun- operatív szakaszokig sikerült első olvasatban  A Bizottság vállalta az irányelvek kivonatolt
     kaműhely eredményeit, a magyar elnökség  előrevinni. A tagországok a Bizottság által fel- változatának elkészítését, a legjobb gyakorla-
     prioritását adó integrált árvízkezelésről szóló és  duzzasztott szövegmennyiséget jelentősen le- tok, példák bemutatását és azt, hogy a tagálla-
     kockázat-felmérésről szóló tanácsi következte- faragták a lényegi tartalom csorbítása nélkül. A  mokat informális szakértői csoport létrehozá-
     tés tervezeteket vitatták meg a delegációk. tagállami észrevételek fi gyelembevételével át- sával fogja támogatni.
      A magyar elnökség beszámolt a 2011. janu- dolgozott következtetés tervezethez február  Az ülés délutáni részén első alkalommal
     ár 24. és 26. között Budapesten megrendezett  25-ig érkezhettek írásos észrevételek. vitatták meg a kockázatértékelési tanácsi kö-
     integrált árvízkezelési elnökségi munkaműhely- Az ülésen a szlovén delegáció bemutatta a  vetkeztetés tervezetünket. Az első olvasat
     ről. A munkaműhely eredményeit beépítették a  kockázatfelmérés és feltérképezés témában  szövegezésén sikerült maradéktalanul végig-
     tanácsi következtetések tervezetébe. A munka- januárban, Szlovéniában megrendezett mun- haladni. A delegációk a tervezetet általánosan
     műhelyről készült rövidített jelentést a résztve- kaműhely eredményeit, melyet a Szlovén Vé- támogatták, a korábbi elvi nézetkülönbségeket
     vők az ülést megelőzően megkapták. A tagál- delmi Minisztérium és DG ECHO közösen  sikerült konszolidálni. Számos delegáció jelez-
     lamok elismerően nyilatkoztak a munkaműhely- rendezett meg. Az eseményen 19 tagország és  te, hogy túl korai a tervezetben kitűzött 2011
     ről, az árvízkezeléssel kapcsolatos témafelve- Horvátország képviselője volt jelen. A munka- év végi határidő arra, hogy a tagállamok infor-
     tést különösen aktuálisnak, és nagyon hasznos- műhely célja a Bizottság által 2010. december  mációt adjanak a Bizottságnak a nemzeti koc-
     nak ítélték.           21-én kiadott Katasztrófavédelmi kockázat-fel- kázatfelmérés eredményeiről. Kérdéses az
      Második napirendi pontként az Integrált ár- mérési és feltérképezési irányelvek végrehajtá- adandó információ tartalma is (védendő ada-
     vízkezelés az Európai Unióban című tanácsi  sának megvitatása volt. Azon a magyar elnök- tok). Az alapvetően természeti és ember által
     következtetés-tervezetet kezdtük el tárgyalni. A  ség előadást tartott a prioritását képező kocká- okozott katasztrófákra vonatkozó kockázatfel-
     delegációk általánosan támogatták a tervezetet.  zat-felmérési tanácsi következtetésről, majd  mérés kapcsán néhány tagállam javasolta,
     Fontosnak tartották a következtetés tervezetnek  Portugália, Franciaország, Szlovénia és az  hogy ez a terrorizmus következményeire is
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16