Page 14 - magazin-március
P. 14

12

        KRÓNIKA  si problémák is vannak, mondta a főigazgató, és   dődött a szakirányítás és a szakfelügyelet össz-  ben utalva a főigazgató által vázolt hiányosságok-
                                                                                   Dr. Pintér Sándor belügyminiszter beszédé-
                                              hangjának újbóli megteremtése. Megindult a hi-
            példaként említette, hogy akadt, ahol az alapvető
                                                                                ra leszögezte, van feladat a katasztrófavédelem
            juttatásokat sem kapták meg a tűzoltóságok, de
                                              vatásosítás, a létszámfejlesztés és a humán
            olyan is van, ahol a laktanyát adták fedezetül hi-
                                              hadtáprendszer. A takarékos működés érdeké-
            telfelvételnél. Az új vezetés által tapasztaltakból   feltételek javítása, teljesen átalakult a logisztikai,   csapata előtt bőven, és ezeket végre kell hajtani.
                                                                                Hozzátette, ez a csapat erőt sugároz, és képes
            Dr. Bakondi György azt a következtetést vonta le,   ben a BM OKF épületébe költözött a Pest megyei   lesz megfelelni a kihívásoknak. „Az első időszak-
            hogy az elmúlt két ciklus alatt a kormányzat a   és a fővárosi igazgatóság. Több területi egység   ban nem voltam elégedett a katasztrófavédelem
            katasztrófavédelmi rendszert és elemeit nem   szervezete átalakult. „Mindez természetesen a   tevékenységével, a parancsnoki döntésképesség,
            értette meg, nem fontosságának megfelelően   belügyminiszter, a Belügyminisztérium segítsé-  az irányítás hatékonysága nem volt jó” – jelentet-
            kezelte, a végletekig legyengítette és hatástalaní-  gével, kormányzati odafi gyeléssel volt lehetsé-  te ki Pintér Sándor. Ezek a problémák azonban a
            totta. A katasztrófavédelem elsőrangú közbizton-  ges, hiszen azonnali pénzügyi segítséget kap-  belügyminiszter értékelése szerint rövid időn
            sági jelentőségét nem ismerték fel, nemzeti és   tunk, húsz terepjáró került a rendszerbe, és a   belül elmúltak. A hiányosságok gyorsan előjöttek,
            nemzetközi fontosságát annulálták, miközben a   költségvetésnél sikeres volt az évzárás, hiány   a nehézségek megoldása pedig összekovácsolta
            magyar példát nemzetközileg széles körben adap-  nélküli, nullás évzárást tudtunk végrehajtani.” A   a közösségeket, megfelelő együttműködés alakult
                                                                                ki a fegyveres szervek között – tette hozzá a tár- a fegyveres szervek között  tette hozzá a tár
            tálták.lták.
            tá                                2011. évi költségvetés pedig jelentős segítséget   ki
                                              2011. évi költségvetés pedig jelentős segítséget
               A 2010-ben megtett lépéseket taglalva az   jelent létszámbővítésben, gépjárműcserében és   ca vezetője. Ennek eredményei már a Sajó és a
            országos katasztrófavédelmi főigazgató emlé-  a dologi, működési költségekben. A főigazgató   Hernád menti árvízi helyzet kezelésekor látszot-
            keztetett arra, hogy a szervezet új vezetése azért   leszögezte, hogy szervezet költségvetése nyu-  tak, a védekezésben már egy összeforrott csapat
            dolgozott, dolgozik, hogy a rendszer a közbizton-  godt működésre ad 2011-ben lehetőséget, és ezt   dolgozott. A belügyminiszter úgy vélte, az itt vég-
            ság része legyen, betöltse nemzeti rendeltetését,   segíti a felügyelő tárcával, valamint a társszer-  zett munka volt a később Kolontárnál bekövetke-
            javuljon a hatékonysága. A nemzetközi kapcso-  vekkel kialakított aktív munkakapcsolat is. A tá-  zett iszapkatasztrófa főpróbája. A Veszprém
            latokban erőteljes lépéseket tettek Szlovákia,   bornok elmondta, hogy küszöbön áll a belügyi   megyei ipari katasztrófánál a beavatkozó szervek
            Oroszország, Ukrajna, valamint az ENSZ OCHA   képzési rendszer átalakítása, áttörés történt a   gyorsan reagáltak, jól működött a rendszer.
            irányában, felgyorsult a magyar uniós elnökség-  kritikus infrastruktúrák rendszere, illetve a polgá-  A tárca vezetője az elmúlt hónapok újjáépíté-
            re való felkészülés. Dr. Bakondi György beszá-  ri védelmi erők mozgósítása terén, megtörtént a   si tevékenysége kapcsán beszélt arról, hogy va-
            molt arról a munkáról is, amely a különböző   vis maior támogatások rendszerének átszerve-  lamennyi abban részt vevő szervezet sikeresen
            partnerekkel folytatott együttműködés racionali-  zése is. A tavalyi évről szólva elmondta, Borsod-  végezte feladatát, a folyamat ellenőrzötten zajlott,
            zálására irányult. A katasztrófavédelem bekap-  ban 310 új ingatlan épült meg, ezek védelme   ennek eredményeképpen október 31-ig felépültek
            csolódott a dunai veszélyesanyag-szállítás szá-  érdekében most a térségben mentési, elöntési   az új otthonok, amelyeket a karitatív szervezetek-
            mítógépes rendszerben történő felügyeletébe.   tervek készültek, épülnek az új gátrendszerek.   kel megújított együttműködés nyomán be is tudtak
            Folyamatosan kivizsgálták a bekövetkezett ese-  Az októberi vörösiszap-katasztrófa során a ve-  rendezni a károsultak.
            ményeket, és ahol kellett, szankciókat is alkal-  szélyhelyzeti irányítási rendszer főpróbája zajlott   A 2011-es évről szólva Pintér Sándor az előt-
            maztak. Tervszerűen ellenőrzik a szórakozóhe-  – jelentette ki a tábornok, hozzátéve, a világon   tünk álló újjáépítési feladatokról beszélt. Leszö-
            lyeket. Természetesen folyamatos egyeztetés   példátlan módon állami felügyelet alá került a   gezte, bár a szerződéses határidő július 31-e, a
            zajlik a társhatóságokkal, a Magyar Honvédség-  MAL Zrt., mostanra pedig központi irányítás mel-  kormány június végére be kívánja fejezni az épít-
            gel. Felülvizsgálták az eszközbeszerzési rend-  lett a térségben is megkezdődött az újjáépítés. A   kezéseket Devecseren és Kolontáron. A miniszter
            szert, a belső szabályozókat, új alapokra helyez-  főigazgató ezt követően a történtek tanulságait   emlékeztetett arra, hogy a munkálatok megkez-
            ték a humán tevékenységet, átalakult, letisztult a   sorolta.       dése előtt sok mindenkivel meg kellett értetni a
            szervezeti rendszer, ami személyi változásokat   Értékelését zárva a tábornok köszönetét fe-  kártalanítás folyamatát, újszerű kapcsolatot kellett
            is hozott magával. Lépések történtek a vezetői   jezte ki a tűzoltóknak, rendőröknek, a honvéde-  teremteni az emberekkel annak érdekében, hogy
            fórumok rendszerének stabilizálására, a képzési   lemben részt vevőknek és a polgári védelem terén   a katasztrófa sújtotta térségben új lakóközössé-
            és a tervezési rendszer átalakítására. Nem ma-  dolgozóknak, illetve az önkénteseknek tavalyi   gek jöhessenek létre. Ezzel párhuzamosan ko-
            radt érintetlen a gazdálkodás és a gazdaságirá-  munkájukért, a parancsnokoknak pedig példamu-  moly munkálatok zajlanak a Sajó és Hernád
            nyítás sem. Megújult a belső ellenőrzés, megkez-  tató magatartásukért.  mentén is az esetleges tavaszi árvizek megelő-
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19