Page 12 - magazin-március
P. 12

10

    EU-ELNÖKSÉG


      terjedjen ki. A kérdésben a vélemények meg- Képviselet OKF szakdiplomatája vezette az  idén is számos rendezvényt szervezett, közép-
      oszlottak, a szöveg itt egyelőre fenntartásos,  ülést.       pontba állítva a lakosságot. Brüsszelben a
      a végleges változat további egyeztetés alapján  A csoport mandátuma arra szól, hogy meg- Főtéren, a „Grand Place”-on emberláncot al-
      dől el. A következtetések felhívják a tagállamo- vizsgálja: a CCA jelenlegi formájában a megfe- kotva rakták ki a 112 számot és a nap alkalmá-
      kat a nemzeti kockázat-felmérési munka koor- lelő politikai válságkoordinációs eszköz-e EU  ból megírt közös sajtóközlemény kiadására
      dinációja érdekében egy hatóság kijelölésére.  szinten, illetve azt, milyen módosításra van  ösztönözték a tagállamokat. A brüsszeli nem-
      Tekintettel arra, hogy a feladat több hatóságot  szükség. A helyzet értékelése a korábban el- zetközi repülőtér utasait hostessek tájékoztat-
      is érint, a tagállamok javaslata alapján egy  nökséget adó tagállamok előadásaival kezdő- ták a 112 jelentőségéről. Az Európai Parlament
      nemzeti kapcsolati pont kijelölése mellett dön- dött azért, hogy át lehessen tekinteni a közel- a 112 segélyhívó szám népszerűsítésére az EP
      töttünk. A nemzeti kockázatfelmérések kiala- múltbeli válsághelyzetek koordinálását (2006.  hivatalos honlapján 22 nyelven mutatta be a
      kítása során nem volt teljes az egyetértés a  Libanoni háború – fi nn elnökség; 2009. H1N1  112 Napot és tájékoztató videó klipet készített
      közös módszertan szükségességét illetően,  madárinfl uenza – CZ elnökség; 2010 Haiti föld- a témában.
      így ezt a továbbiakban még egyeztetni kell. A  rengés, Vulkáni hamufelhő – ES elnökség)
      tagállami észrevételek fi gyelembevételével  Az CCA mechanizmust a fentiek közül a Az EU Monitoring és Információs
      átdolgozott következtetés tervezethez február  haiti földrengés és a vulkáni hamufelhő során  Központjának magyar szakértőkkel
      25-ig küldték meg a tagállamok írásos észre- használták információcsere céljából. Aktív fá- való megerősítése
      vételeiket.            zisba azonban egyetlen esetben sem került,
        Egyéb ügyek napirendi pont alatt az elnök- mivel az elnökségek a válságok kezelésére a  A BM OKF már az EU elnökség elején meg-
      ség bejelentette, hogy a kritikus infrastruktúra  hagyományosan bevált eszközöket választották  egyezett az Európai Bizottsággal, hogy ameny-
      védelem területén a CIP témáknak szentelt  (extra ülések összehívása; telefonkonferencia;  nyiben olyan jelentős katasztrófa következik be
      április 13-i PROCIV ülésre kívánjuk benyújtani  telefonon, e-mailen keresztül zajló információ- az Európai Unión belül, vagy harmadik ország-
      a tervezett harmadik tanácsi következtetésünket  áramlás). Az EU CCA-t elsősorban időhiány és  ban, amely tömegesen érint EU állampolgáro-
      az EU CIP nemzetközi ágának kiépítéséről  a súlyos politikai válság látszatának elkerülése  kat, akkor az EU MIC megerősítésére szakér-
      (kapcsolatok pl. USA, Oroszország, Izrael,  miatt nem aktiválták. Általánosan megállapítha- tőket küldünk Brüsszelbe. A magyar szakértők
      Magreb országokkal). A következtetések elfo- tó, hogy az elmúlt évek válságkoordinációi so- feladata, az „EU ügyeletének”, az EU Monitoring
      gadása a májusi PROCIV-ra tervezhető opti- rán jelentős szintű volt az improvizáció. Az  és Információs Központ napi munkájának segí-
      mális esetben. Ennek egyik szegmenseként,  improvizáció elkerülése érdekében szükség van  tése, az EU által koordinált nemzetközi kataszt-
      június 9-10-én rendezzük meg Budapesten a  egy egyszerű, mindenki számára egyértelmű  rófa-segítségnyújtás során. A szakértőknek
      második EU-USA kritikus infrastruktúra védelmi  eljárásmódra, ezért a CCA mechanizmussal  rendelkezniük kell az egymásra épülő EU Pol-
      konferenciát, amelyen közös politikai nyilatko- kapcsolatban megfogalmazódott kritikák és  gári Védelmi Mechanizmus keretében szerve-
      zatot tervezünk elfogadni.    félelmek ellenére szükség van egy átfogó vál- zett képzésekkel, átfogó ismerettel kell bírniuk
        A következő PROCIV ülést március 16-17- ságkoordinációs mechanizmusra. Az EU CCA  az EU intézményi működéséről és az EU PV
      én tartják meg.          FoP csoport következő ülésére február 28-án  Mechanizmusról, valamint kárhelyszíni tapasz-
                       került sor.            talattal kell rendelkezniük, melyre nemzetközi
      Veszélyhelyzeti és válságkoordinációs                katasztrófa-segítségnyújtási missziók/gyakor-
      intézkedések (EU CCA)       112 Nap              latok alkalmával tettek szert.
                                          Az EU MIC felajánlotta, hogy két magyar
      A 2006-ban elfogadott EU CCA politikai koor- Az európai segélyhívó szám népszerűsítésé- szakértőt képzésben részesít a MIC alapvető
      dinációs folyamat felülvizsgálatára megalakult  nek céljából tartják meg 2009 óta február 11-én  működéséről, az esetleges brüsszeli „szolgá-
      Elnökség Barátai (FoP) munkacsoport január  a 112 Napot. Ezen a napon Európa-szerte a  latra” való felkészítésként. Az OKF két munka-
      31-én tartotta meg első ülését Brüsszelben.  tagállamokban népszerűsítő programokat szer- társa február 10-én vett részt ezen a képzésen.
      A magyar elnökség nevében az EU Állandó  veznek. A 112 Alapítvány a 112 Nap alkalmával  Készítette: EU elnökségi stáb
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17