Page 5 - magazin-március
P. 5

3 KATASZTRÓFAVÉDELEM 2011. március

      Arról pedig nem kell most már sokat be-  ● Milyen átszervezés várható a tűzoltó- és laktanyafejlesztések, beszerzések, a ka-
     szélni, hogy hova vezetnek a tényleges, ható- ságoknál? Milyen irányítással, milyen fel- tasztrófavédelem létszáma 100 fővel bővül az
     sági ellenőrzés nélküli beruházások. adatmegosztással működnek majd? idén.
                       – A hivatásos tűzoltóságokat az egységes

       ● Milyen átalakulás várható a tűzoltósá- rendvédelem részévé kell tenni. Jelenleg mind ● Hol tart a hivatásos életpályamodell
     gok, és a polgári védelem szervezeti rend- eszközellátottságát, mind irányítását tekintve  kialakítása? Hogyan lehet megakadályoz-
     szerében?             heterogén rendszerről beszélünk, ahonnan  ni a tömeges nyugdíjba vonulást, az állo-
      – Mindkét területre elmondható, hogy vé- óriási a kiáramlás. Mindennek következmé- mány túlzott fi atalodását?
     get kell vetni a hivatás kiüresítésének, a tény- nyeként túl fi atal az állomány, beleértve a  – A Belügyminisztérium kiemelt célja ez.
     leges tervezés helyetti papírgyártásnak. A  parancsnokokat is. Egységes irányítást, és  Mindehhez az előrejutást biztosító komplex
     feladatok, felelősségi szintek egyértelmű kö- egységes metódusokat kell kialakítani a haté- képzési rendszer jön létre, amelynek fontos
     rülhatárolása tovább nem odázható. Megyei  konyság növelése érdekében, amelyhez per- eleme lesz a Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
     és országos tervek készülnek, a települések- sze megfelelő felszerelésre is szükség van.  de már az idén változások lesznek a rendvé-
     nek újra kell gondolniuk saját kockázataikat,  Rengeteg pénzt költünk tűzvédelemre, több  delmi alap- és középszintű képzésben is.
     számba venniük minden lehetséges veszély- mint 42 milliárd forintot. Ezt az összeget sok- Valamennyi, a hivatásosokat érintő változás
     forrást. Ezzel egyidejűleg fel kell mérni a ren- kal okosabban, racionálisabban kell elosztani.  afelé visz, hogy azok, akik akarnak és tudnak
     delkezésre álló eszközöket éppúgy, mint a  Ezért is fontos az egységes irányítás, ami nem  is teljesíteni, azok szakmai előrejutása garan-
     hiányzókat. Észre kell venni a világban bekö- jelenti azt, hogy bármelyik szereplő, önkor- tált és kiszámítható legyen. És nem afelé,
     vetkező változásokat, és nem szégyen mástól  mányzatok, önkéntes és létesítményi tűzoltó- hogy az egyenruhás valahogy kihúzza a 25
     tanulni. Az EU-elnökség jó alkalom arra, hogy  ságok feladat nélkül maradnának. A szabá- szolgálati évet, és 40 évesen nyugdíjba vo-
     információkat, tapasztalatokat szerezzünk  lyokat és a feladatokat azonban új alapokra  nul.
     vagy éppen adjunk át. És ha már mindent  helyezzük.
     megterveztünk, megszerveztünk, időt és                 ● Mi várható a MAL Zrt. felügyelete terén?
     pénzt kell áldozni arra, hogy az elméletet ap-  ● Mi az, amire az idei évben mindenkép- Okoz-e problémákat összeegyeztetni a két
     rópénzre váltsuk. Nem volt annyi gyakorlat az  pen költeni kell? Legyen az eszközbeszer- feladatkört?
     utóbbi években, amennyit az idén tervezünk.  zés, informatikai fejlesztés vagy éppen  – Példa nélküli volt az a döntés, amellyel
     Nem maradhat olyan szeglete az országnak,  létszámbővítés?     a kormány októberben a MAL-t állami felügye-
     ahol az ott élők nincsenek tisztában alapvető  – A kormány nem csak a szavak szintjén,  let alá vonta, illetve kormánybiztos kinevezé-
     szabályokkal, nem ismerik az őket esetleg érő  valóban prioritásként kezeli a közbiztonság  séről döntött. A hatások mára jól mérhetőek.
     veszélyeket, és nem számíthatnak azokra a  kérdését. Ennek bizonyítéka sok más mellett  A vállalati, értékesítési, humántapasztalattal
     vezetőkre, akiknek bizalmat szavaztak. az, ami jelenleg Borsodban zajlik. A megelő- rendelkező felügyelők, akiket e feladat ellátá-
      Tévedés ne essék, nem mindig és nem  zés érdekében januárban veszélyhelyzetet  sára magam mellé vettem, képesek a cég
     mindenhol a hivatásos állomány jelenti az  hirdetett a kormány, és rohamléptekben ké- hatékony felügyeletét ellátni. Nem maradhat
     adott település számára a megoldást. Minden  szülnek az árvízvédelmi tervek, zajlik a folyók,  el persze a tanulságok összegzése, hiszen ez
     eddiginél nagyobb szerep vár az önkéntesek- patakok medrének kotrása, gátak magasítása.  az eset rengeteg rossz – máshol is jelenlévő
     re, persze csak a határvonalak meghúzásával.  Mindez 7,3 milliárd forintba kerül. – gyakorlatra irányította rá a fi gyelmet.
     Nem múlhat emberélet szervezetek közötti  Kijelenthetem tehát, hogy legfontosabb  Ami a két feladat összeegyeztetését illeti:
     presztízsharcon, szakmai féltékenységen és  feladatainkat a költségvetési zárolások nem  az mindaddig megy, amíg arra szükség lesz.
     persze eszközhiányon sem.     érintik. Nem maradnak el a tervezett technikai    Újhegyi Katalin
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10