Page 6 - magazin-március
P. 6

4   Maratoni rekordbelvíz                        csapadék rovására írandó. A kitelepített, kime-

    ÁR- ÉS BELVÍZ, VÖRÖSISZAP December eleje óta kell a belvízhelyzettel megbirkózniuk a katasztrófavédelem, a  ami egy hónap alatt 293-ra, február 20-ára pedig

                                        nekített lakosok száma január elsején 101 volt,

                                        már 362-re növekedett. Január elsején kilenc
                                        megyében 32 olyan település volt, ahol egy vagy
      vízügy és az önkormányzatok munkatársainak, valamint az érintett lakosoknak.
                                        több házból ki kellett telepíteni embereket. Feb-
      Habár nem nevezhető kedvezőtlennek január és február első felének időjárása,
                                        ruár elsejére az ilyen megyék száma kettővel,
      mégis szinte naponta dőlnek ki házfalak, omlanak össze házak. Ezek száma lassan
                                        huszadikára már 12-re növekedett, az érintett
                                        településeké már 88-ra, 20-ára pedig már 95-re
      közelíti a tavaly május-júniusi árvíz nyomán lakhatatlanná vált ingatlanok számának
                                        nőtt. Valamelyest kedvezőbb tendenciát mutat
      felét, ugyanúgy, ahogy a kitelepítetteké is.
                                        legelején 351.000 hektár állt víz alatt, ebből
      Kedvezőtlen adottságok
                       a Tisza mederteltsége nem érte el az 50 szá-
                                        191.400 hektár vetés-szántó. Február 20-ra ez
                       zalékot. Kivétel ez alól a Tisza Dombrád-Kiskö- az elöntött területek méretének alakulása. Az év
                                        254.100 hektárra csökkent, amiből 135.600 hek-
      A december elejétől tavaszig húzódó belvizes  re közötti duzzasztott szakasza. Mégsincs ok a  tár vetés-szántó. Az év elején 12 megye 187 te-
      időszak egyik oka, hogy az azt megelőző hóna- megnyugvásra, hiszen a mellékfolyók telítettek.  lepülésén folyt ár- és belvízvédelmi tevékenység,
      pokban, hetekben mintegy kétszer annyi csapa- Belvízvédelmi szempontból pedig az jelent gon- abban több mint 1400 katasztrófavédelmi, víz-
      dék hullott, mint a sokévi átlag. Ráadásul hazánk  dot, hogy a talaj teljesen telített. A közelmúlt  ügyi, önkormányzati munkatárs és közmunkás
      területének közel egynegyede olyan mély fek- nagy árvizei többször is bizonyították, hogy – a  dolgozott naponta több mint 260 szivattyúval és
      vésű, hogy onnan nem folyik el a víz. Ezeket a  kedvezőtlen hidrológiai és hidrometeorológiai  34 más munkagéppel. Február 20-án még mindig
      területeket – belvízvédelmi művek, védekezés  sajátosságok miatt – például a Felső-Tiszán az  12 megyében, de már csak 112 településen folyt
      nélkül a csapadékos időjárás következtében –  év bármely időszakában lehet és kell is rendkí- ár- és belvízvédelmi tevékenység, a védekezés-
      rendszeresen elborítaná a felhalmozódott hólé  vül magas és heves árhullámokra számítani. A  ben több mint 700 ember 175 szivattyúval vett
      és csapadékvíz. A belvíz miatt veszélyeztetett  vízszintemelkedés egy-két nap alatt elérheti a  részt. Belvízvédelmi készültség január elsején és
      területek nagysága meghaladja a négymillió  védekezés szempontjából kritikus értékeket. A  február huszadikán is 10 környezetvédelmi és
      hektárt, ezek 40 százaléka mezőgazdasági  vízgyűjtő domborzati adottságai, az erdőirtások  vízügyi igazgatóság területén, 50 szakaszon volt
      terület. Ehhez még hozzá kell adni azt, hogy a  miatt az áradás intenzitása 30-40 cm/óra, a  érvényben, ebből 22 szakaszon I. fokon, 28 sza-
      korábbi viszonylag szárazabb, csa pa dék men- Tisza 10-12 métert is emelkedhet. A Felső-Tisza  kaszon II. fokon védekeztek.
      te sebb években, évtizedekben sok olyan mo- vízgyűjtő területén az elmúlt évszázadban az  Összegezve a fentieket elmondhatjuk, hogy
      csaras, lápos területeket is beépítettek, ahonnan  erdők közel fele eltűnt. Tehát az lenne a csoda,  az év elejétől lapzártánkig a belvízzel elöntött
      a víznek nincs természetes lefolyása. ha a Tisza nem „hirtelen haragú” folyó lenne. A  területek nagysága közel egyharmaddal, 27,6
                       Duna kevésbé szeszélyes, de egy többnapos,  százalékkal csökkent. Az elárasztott vetés-
      A hóból is megárt sok       sok vizet hozó ciklon okozott már itt is súlyos,  szántók területénél ez a javulás 29.2 százalék.
                       óriási károkkal járó árvizeket – szeptember és  De a védekezés, a kitelepítettekről való gondos-
      A télutó és a kora tavasz nemcsak belvízi, ha- október kivételével – az év bármely szakában. kodás még mindig komoly erőfeszítéseket igé-
      nem az árvízi veszélyeztetettség szempontjából           nyel a katasztrófavédelemtől, társszerveitől, az
      is kritikus időszak. Nem mellékes persze, hogy  Furcsa ellentmondások önkormányzatoktól. A lassan javuló helyzet el-
      mennyi havat hagyott örökül a tél. Az Országos           lenére, a talaj telítettsége miatt egyre több ház
      Vízjelző Szolgálat szakemberei télen és kora  Január elsejéig hazánkban a belvíz miatt 31 ma- omlott össze, vált használhatatlanná, és nőtt a
      tavasszal minden nap kiszámítják a Duna és a  gántulajdonú lakóingatlan dőlt össze, vagy vált  kimenekítettek száma. Az integrált katasztrófa-
      Tisza vízgyűjtő területein felhalmozódott hóvíz- helyreállíthatatlanná. Február elsejére ez a szám  védelmi rendszer és az önkormányzatok meg-
      készletet, más néven a hóban tárolt vízkészletet.  109-re növekedett. És február elejének kedvező  felelő együttműködésére vall, hogy a kitelepített
      Ez az idén elmarad a sokéves átlagtól. Mind  időjárása ellenére ez a szám február 20-ra már  lakosság ellátása minden településen biztosított
      bel-, mind árvízvédekezés szempontjából továb- 124 volt. Mindez a decembert megelőző és a  volt, közüzemi kimaradások sehol sem történtek.
      bi jó hír, hogy február közepén sem a Duna, sem  december eleji, illetve a korábban felhalmozódott  Turányi József
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11