Page 7 - magazin-március
P. 7

5 5 5 5 5 5 5 5

                                                          s s s s s s s us
     Felkészülés és tanulságok                      Az előrejelzések beigazolódtak    március március március március c c márc má má má

                                        2010 december elejétől romlott a belvízi hely- m m m m m m
     Belvíz elleni védekezési feladatok Békésben             zet a megyében a folyamatos csapadék és a  2011. 2011. 2011. 2011. 2011 2011 011 2011 011 201 201 201 01
                                       külterületi részek telítettsége miatt. A december-
                                       re jellemző 39 mm átlagos csapadék helyett
       ékés megye veszélyeztetettségéről el- segédgátőri adatbázist, megszervezte a riasz- közel 100 mm hullott le, melynek következtében
       mondható, hogy az ország számos me- táshoz szükséges feladatokat. A 13 településen  37 önkormányzat védekezett elrendelt fokozat KATASZTRÓFAVÉDELEM 2011. március
     Bgyéjéhez hasonlóan az ár- és belvízi el- az összesen 1.011 segédgátőri szolgálatba be- mellett. A belvízzel kritikusan érintett 6 telepü-
     öntések jelentik a legnagyobb veszélyt a 75 te- osztott állampolgár riasztása a KÖRKÖVIZIG  lésre hivatásos tiszteket vezényeltünk, hogy KATASZTRÓFAVÉDELEM 2011.
     lepülésen élő 380 ezer ember számára. A leg- igénye szerint a Békés Megyei Katasztrófavé- előkészítsék és irányítsák a polgármesterek  F RÓF RÓF RÓF Ó Ó Ó Ó Ó Ó
     utóbbi 2006-os árvíz (mely során a megyében  delmi Igazgatóságon keresztül történik 3 óra  belvíz elleni védekezési feladatait, felmérjék a  ZTRÓF
     veszélyhelyzetet is hirdettek) és az abból adódó  normaidővel. Ezen személyek alkalmazhatóak  védekezéshez szükséges anyagi, technikai,  KATASZTRÓFA KATASZTRÓFA KATASZTRÓFA ATASZTRÓF Z Z Z Z Z Z Z
     belvízi elöntések során 2474 ingatlan károsodott,  belvíz elleni védekezési munkálatokra, csatorna- személyi és egyéb eszközszükségleteket, ter-
     a helyreállítás 571 millió forintba került. Az azóta  fi gyelő szolgálat működtetésére, valamint egyéb  vezzék meg és hajtsák végre az esetlegesen
     eltelt időszakban amellett, hogy a belvízi veszé-                            A KA A
     lyeztetettség – legyen szó árvízről vagy nagy
     mennyiségű csapadék hatására kialakult víz-
     többletről – megyénk minden településén jelen
     van, kiemelt problémaként jelentkezett 2010 év
     végén a sok éves átlagtól magasan eltérő csa-
     padékmennyiség, amely kiterjedt belvízi elönté-
     sekhez vezetett mind a lakott, mind a külterületi
     mezőgazdasági területeken.
      Az elhúzódó belvíz elleni védekezés „előhír-
     nöke” volt a 2010. szeptember 12-én Kondoroson
     és Telekgerendáson lokálisan jelentkező, rövid
     időn belül lehullott nagy mennyiségű csapadék.
     Ekkor Telekgerendáson a csapadékvízelvezető-
     rendszer nem megfelelő üzemeltetése miatt 5
     ingatlan került közvetetten veszélybe, Kondoro-
     son 50, közülük hármat közvetlenül veszélyez-
     tetett a belvíz.

     Új típusú együttműködés a vízügyi
     szervekkel            védekezési munkálatok ellátására is. A segéd- szükségessé váló lakosságvédelmi intézkedé-
                      gátőri szolgálat létrehozását követően a megyé- seket, valamint végezzék a helyszíni jelentési és
     A Körös-Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi  ben kialakult helyzet és a várható további nagy  kommunikációs rendszer működtetését és a
     Igazgatóság (KÖRKÖVIZIG) a Békés Megyei  mennyiségű csapadék miatt prognosztizálható  tájékoztatási feladatokat.
     Védelmi Bizottságon keresztül 2009 augusztu- belvíz kezelése érdekében igazgatóságunk  A fentiekben leírt hidrológiai jelenségek kö-
     sában megküldte az árvízvédelmi szempontból  egyeztető értekezletet szervezett 2010 október  vetkeztében a Dögös-Kákafoki főcsatornán
     közvetlenül veszélyeztetett települések részére  elején a megyében illetékességgel rendelkező  rendkívüli vízszint alakult ki. A főcsatorna Te-
     az erőforrás-igénybevételi tervek elkészítéséhez  környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok,  lekgerendás, Csorvás, Kétsoprony és Kondoros
     szükséges munkaerő és eszközök létszámát,  valamint vízgazdálkodási társulatok részvételé- belvizeit fogadja be és továbbítja a szarvasi
     védelmi szakaszok szerinti bontásban. Az érin- vel. Ezen a belvíz elleni katasztrófavédelmet  Kákafoki-holtágba. A holtágba beömlő Dögös-
     tett településeknek évente kell adatot szolgáltat- érintő védekezési, valamint az arra való felké- Kákafoki főcsatorna 11 m /s vízhozamot muta-
                                                3
     niuk, így is készülve az állami fő védműveken  szülési feladatok kerültek napirendre. Az érte- tott, amit tovább növelt Szarvas és környéke
     történő védekezés támogatására. A kezleten lehetőség nyílt az együttműködési,  holtágba juttatott belvize. Így a beépített 4 nagy-
     KÖRKÖVIZIG-gel 2010 januárjában történt  kommunikációs és egyéb közös feladatok átte- teljesítményű átemelő-szivattyút – mely a Hár-
     egyeztetésnek megfelelően igazgatóságunk  kintésére a vízügyi szervek és igazgatóságunk  mas-Körösbe emeli a holtágak vizét – 6 ideig-
     vállalta, hogy az illetékességi területéhez tartozó  vezető állománya között, melyet követően meg- lenes szivattyúval egészítettük ki. További 4
     polgári védelmi kirendeltségek és irodák bevo- állapodás született arról, hogy a kritikus helyze- szivattyút telepítettünk a Szarvas-Békésszent-
     násával ismételten felhívja az érintett települések  teket a rendelkezésre álló szerény pénzügyi  andrási Kákafoki holtág szarvasi végénél és így
     fi gyelmét arra, hogy a megyei védelmi bizottsá- források ellenére prioritásként fogják kezelni az  a Hármas-Körösbe átemelt víz összes mennyi-
     gon keresztül a vízügyi igazgatóság felé soron  érintett lakosság védelme érdekében. sége 13 m /s. A holtágba érkező víz mennyisé-
                                          3
     kívül teljesítsék a számukra előírt adatszolgálta- 2010. november 18-án Csorváson a nagy  ge azonban még így is meghaladta az átemelt
     tást. Ezt követően megtörtént a segédgátőri  mennyiségű csapadékból adódóan ismét belví- víz mennyiségét, így a Dögös-Kákafoki főcsa-
     szolgálat állományának összevetése a települé- zi helyzet alakult ki, mely főleg a külterületi ta- torna vize továbbra is áradt, melynek következ-
     si, illetve területi polgári védelmi szervezetekbe  nyákon élő lakosságot veszélyeztette. Igazgató- tében Szarvason a holtág partján fekvő lakott
     beosztott állománnyal annak érdekében, hogy  ságunk és a Dél-Békési Vízgazdálkodási Társu- ingatlanok veszélyeztetetté váltak.
     az érintett személyek ne szerepeljenek kétszer  lat együttműködő védelmi tevékenységének  A helyzet kezelése érdekében el kellett zár-
     az adatbázisokban. E szervezési feladatok során  eredményeképpen a telekgerendási csatorna és  ni, a külterületi részen pedig meg kellett nyitni
     az igazgatóság helyi szerveinek bevonásával  az 1999-ben kialakított ideiglenes havaria csa- a Dögös-Kákafoki főcsatornát. A megnyitás az
     összesen 13 közvetlenül veszélyeztetett, folyó- torna iszaptalanítási munkálatait elvégezték, és  előzetes számítások alapján 2000 hektár elön-
     parton fekvő település önkormányzatával együtt- ez biztosítja a térség külterületi lakott részeinek  tését jelentette volna 8-10 millió köbméter
     működve kialakította a szükséges települési  felszíni vízelvezetését. víz szántóra és legelőre történő kivezetésé-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12