Page 4 - magazin-március
P. 4

2   A katasztrófavédelem felértékelődött,

    FŐIGAZGATÓI INTERJÚ és ez még nagyobb felelősséget jelent
                                        az országban és a világon, amelyekre nem is
      Az elmúlt hónapok munkáját, a kitűzött célok megvalósítását, a hiányosságok ki-
                                        készülhettünk. A tavalyi árvizek megmutatták,
      küszöbölésére tett lépéseket értékelte lapunknak Dr. Bakondi György tű. altábor-
                                        hogy vannak hiányosságok mind a megelőzés,
      nagy, és természetesen beszélt a soron következő feladatokról, a várható változá-
                                        mind a beavatkozás, mind a közigazgatás sze-
      sokról is.
                                        replőinek, az egyes embernek a felkészítése
                                        terén. Egyértelműen igazolódott, hogy a lakos-
        ● Az elmúlt hónapokban jelentős átszerve- lehet együttgondolkodni, képesek csapatban,  ság védelme nem működhet piaci alapon!
      zések történtek az OKF-en, illetve a területi  közösségben dolgozni. Ennek a folyamatnak  Egyértelmű utasításokra, irányításra és a fel-
      szerveknél. Hol tart most ez a folyamat?  persze nincs vége, fi nomításra még szükség  adatok végrehajtására van szükség. Minden
      Milyen lépéseket kell még megtenni ahhoz,  lesz.          helyzetben előre tisztázottnak kell lenni, ki
      hogy a hatékony működés teljes mértékben  Hatékonyabb, naprakész, gyorsan reagáló  miért felelős, mit mennyi idő alatt lehet és kell
      megalapozott legyen?       szervezetet persze nem tudunk kizárólag „házon  végrehajtani. Minden perc veszteség emberek
        – Úgy gondolom, hogy sikerült egyértelmű  belüli” intézkedésekkel létrehozni. Ha valaki  életébe kerülhet, de legalábbis hatalmas káro-
      elvárásokat megfogalmazni a katasztrófavéde- nyomon követte, mi mindent tettünk július óta,  kat okozhat. Ezt nem engedhetjük meg ma-
      lem vezetői és állománya számára, emellett  mely szervezetekkel, szolgáltatókkal vettük fel  gunknak. Azt sem szabad elfelejteni – és az
      nagyrészt megteremtődtek a gördülékeny mun- a kapcsolatot, vagy helyeztünk régi megállapo- utóbbi években ez elsikkadt –, hogy minden
      ka szabályozási és fi nanszírozási feltételei. Mint  dásokat új alapokra, az pontosan látja, hogy  egyes embernek dolga van, ha másban nem,
      minden ilyen tisztulási folyamatnál, most is  milyen irányú változásokra számíthat, amikor  a saját biztonsága megteremtésében, fokozá-
      voltak olyanok, akik nem tudtak, vagy nem  velünk találkozik.   sában. A szabályokat természetesen nekünk
                                        kell meghatároznunk, és az új törvénnyel ezt
                                        meg is tesszük. Sokszor elmondtam már, hogy
                                        a mi felelősségünk világos, egyértelmű: végre-
                                        hajtható, életszerű szabályokat lefektetni, majd
                                        azok betartását megkövetelni. Ahogyan dol-
                                        gunk a lakosságot felkészíteni, tájékoztatni,
                                        megfelelő eszközökkel ellátni, akár a piaci
                                        szereplőkre gyakorolt nyomás árán is. A rend-
                                        szer azonban csak akkor működik majd való-
                                        ban, ha mindenki megérti, hol az a pont, ahon-
                                        nan ő maga már tényleg nem tehet semmit. Ott
                                        jövünk mi, hivatásosok, és azok, akik önkéntes
                                        vagy kötelezetti alapon védik mások életét és
                                        vagyonát. Le kell végre számolni azzal a szem-
                                        lélettel, amely a szolidaritás, a kötelességtudat
                                        minimumát is nélkülözi.

                                          ● Mennyire sikerült a valós élet valós
                                        problémáihoz igazítani a katasztrófavéde-
                                        lem működését rögzítő szabályzókat?
                                          – Szerencse a sok szerencsétlenség köze-
                                        pette, hogy egyre kevesebb embernek – dön-
                                        téshozónak, társszervnél dolgozónak, állam-
                                        polgárnak – kell elmagyaráznunk, miért is kell
                                        leszámolni az elméletek gyártásával. Az elmúlt
                                        hónapokban az emberek a saját bőrükön ta-
                                        pasztalták, mire képes a természet, milyen
                                        következményekkel jár a gondatlanság, a fel-
                                        ügyelet hiánya, néhol a liberalizációnak álcázott
                                        szabadosság. Sorolni lehet azokat a példákat
                                        – West Balkán, paneltüzek stb. –, ahol csak a

      akartak az új követelményeknek megfelelni, ők ● Zajlik a katasztrófavédelmi törvény mó- véletlennek köszönhetően nem esett több ál-
      más területen folytatják tevékenységüket. Nem  dosítása, azt várhatóan júniusban elfogadja  dozat. És biztos vagyok benne: egyik sem
      is titkolom, hogy e téren is szerencsésebbnek  a parlament. Milyen gyakorlati változást je- egyedülálló eset. Ahogyan abban is, hogy a
      tartom a tiszta, egyértelmű helyzetet. Az elmúlt  lent ez majd a szervezetre, illetve az állam- januári diszkóbalesetet megelőzően számtalan
      hónapok eseményei miatt rendkívüli mértékben  polgárokra nézve?  rosszul, körültekintés nélkül, az alapvető sza-
      megnőtt a társadalom velünk szembeni elvá- – Nem egy törvény egyszerű átírása zajlik  bályokat fi gyelmen kívül hagyva megtartott
      rása, azt is mondhatom, hogy felértékelődtünk.  most. A tíz évvel ezelőtti jogszabály hosszú  rendezvény volt ebben az országban. Három
      Ennek a követelménynek meg kell felelnünk,  időn át képes volt arra, hogy megalapozza a  fi atalnak kellett ahhoz meghalni, hogy végre
      és erre csak elkötelezett, hivatástudattal bíró  szervezet működését, igazodott a kor igényei- minden emberi számítás szerint szóba jöhető
      szakemberekkel van mód. Olyanokkal, akikkel  hez. Időközben azonban annyi változás történt  veszélyt kiküszöböljünk.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9