Page 8 - magazin-március
P. 8

6                                     ságunk 30 (BM OKF és megyei tulajdonú) szi-

    ÁR- ÉS BELVÍZ, VÖRÖSISZAP                        segítette a védekező önkormányzatokat az

                                        vattyúval és mintegy 21 ezer homokzsákkal

                                        említett időszakban.
                                          A belvízi védekezéssel összefüggő károk és
                                        költségek megtérítésére 2010-ben összesen 42
                                        alkalommal nyújtottak be a települések vis mai-
                                        or igényt, ennek több mint fele a decemberi
                                        belvízi időszakhoz volt köthető.
                                          Az elmúlt év összehangolt vízkárelhárítási
                                        tevékenységének eredményeképpen összes-
                                        ségében megállapítható, hogy a belterületi
                                        belvízproblémák kezelhetőek voltak. Köszön-
                                        hető volt ez a védekezésben szereplők megfe-
                                        lelő felkészültségének és áldozatos munkájá-
                                        nak. A belvízelvezető rendszerek pályázati
                                        forrásokból megvalósult kivitelezési munkái
      vel. A KÖRKÖVIZIG a Vidékfejlesztési Minisz- közintézményekben tud elhelyezést és ellátást  nagyban hozzájárultak a kialakult helyzet sike-
      térium által kiadott engedély alapján maximáli- biztosítani. A településeken folyó védekezési  res kezeléséhez. Emellett számos fejlesztés
      san 700 hektár elárasztását tervezhette, végül  munkálatokról lakossági tájékoztató anyag ké- fontosságára mutatott rá több önkormányzati
      a megnyitás után 174 hektár került víz alá. Az  szült, ami a helyben szokásos módon jutott el az  védekezési szituáció az észak-békési területe-
      elárasztás nagy része Csorvás külterületét,  érintettekhez, a külterületi tanyákon élők részére  ken, elsősorban Bucsa környezetében.
      kisebb mértékben Nagyszénás külterületét  a Magyar Posta Zrt. vitte el a tájékoztatót. 2011 első hónapja néhány hét szünetet ha-
      érintette, ezért a csatornanyitást megelőzően  Veszélyhelyzeti központunk részleges mű- gyott számunkra. De nem „dőlhetünk hátra”,
      az igazgatóság helyi szervének vezetője a víz- ködtetése mellett az igazgatóság 9 helyi szervé- mert előreláthatóan a tavasz újabb kihívások
      ügyi szervekkel együtt helyszíni bejárást végzett  nek teljes állománya a belvíz elleni védekezés  elé állítja a katasztrófavédelmet. Ismét át kell
      a külterületi lakott ingatlanok és gazdasági te- szervezési feladatait látta el települési szinten.  tekintenünk az irányítási és végrehajtási feladat-
      rületek veszélyeztetettségének felmérésére. Munkájukat segítette az igazgatóság kétfős moz- rendszerünket, pontosítani kell az azonnal al-
        A belvízzel veszélyeztetetett településen  gó operatív csoportja, amelyik a védekező ön- kalmazható erők és eszközök számát, meg kell
      feladatot teljesítő katasztrófavédelmi összekötők  kormányzatok kritikus helyeinek helyszíni szem- tervezni a támogató erők bevetését és azok
      számára elrendeltük, hogy pontosítsák az érin- léjét, az igények megyei szintű koordinációját,  logisztikai hátterét. A tűzoltóságok azonnal be-
      tett külterületi lakott részek, majorok, tanyák  valamint az előkészített lakosságvédelmi felada- vethető erői mellett folytatnunk kell polgári vé-
      adatait, az ott élők számát, a megközelítési le- tok ellenőrzését hajtotta végre. delmi szervezeteink felkészítését, növelve ezzel
      hetőségeket és a rendelkezésre álló értesítési,  A fent elvégzett feladatok mellett további la- a veszélyeztetett területen élő állampolgárok és
      kitelepítési és befogadási kapacitásokat. A fel- kosságvédelmi intézkedéseket kellett a megye  anyagi javainak ár- és belvízi biztonságát.
      mérés megmutatta, hogy az érintett 37 telepü- 8 településén végrehajtani, ezekről összesen 33  Szűcs Csaba
      lésen 1849 külterületi tanyán összesen 3923  embert telepítettünk ki és helyeztünk biztonság- polgári védelmi főhadnagy
      ember él, közülük 1725-nek az önkormányzat  ba. A szakmai segítségnyújtás mellett igazgató- kiemelt főelőadó


      Belvíz Csongrád megyében                      kellett átmeneti szálláson elhelyezni. Ezekben
                                        a napokban Csongrád megyében közel 200 fő,
                                        62 szivattyú és több mint 50 munkagép vett részt
         z elmúlt évek egyik legsúlyosabb belvízi  csúcsidőszakban, 2011 január utolsó napjaiban  a védekezésben.
         helyzete sújtotta Csongrád megyét  37 településen folyt belvízi védekezés, 15 tele- Tátrai János pv. alezredes
      A2010-ben. Január első napjaitól kezdve  pülés 28 ingatlanjából összesen 57 embert    PVF. felügyelő
      több szakaszban zajlott a védekezés. Február
      végére már 30.000 hektár állt belvíz alatt, me-
      gyénk 60 településéből 25 védekezett valami-
      lyen elrendelt fokozatban, és 3 embert ki kellett
      telepíteni.
        Májusban, a heves esőzések miatt megnőtt
      a belvízzel borított területek nagysága, a belvi-
      zek a főcsatornákban gyűltek össze. A befoga-
      dó folyók magas vízállása miatt a gravitációs
      bevezetések megszűntek. Május végére a bel-
      vízhelyzet normalizálódni látszott, ekkor már
      csak három településen folyt védekezés. A 30-
      án lehullott jelentős mennyiségű csapadék ismét
      rontott a helyzeten, újabb 12 településen ren-
      deltek el védekezési fokozatot. A belvízvédeke-
      zés csúcspontján, június 3-án már 29 települé-
      sen végeztek helyi vízkár-elhárítás feladatokat.
        A harmadik „hullám” novemberben érte el
      megyénket, és bár mostanra lassan normalizá-
      lódni látszik a helyzet, napjainkban is tart. A
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13