Page 15 - magazin-március
P. 15

13
                                                         13
                                                         13
                                                         13
                                                         133
                                                         13
                                                         13
                                                         1
                                                         13
                                                         1 13
                                                         13
     zése érdekében. Kiemelten fontosnak nevezte a  A szintén régóta húzódó 112-es segélyhívó- tetése érdekében szükséges lépésekről, valamint  március március március s március március us us us március us s s s c c c c
     miniszter az EU-elnökséggel együtt járó feladatok  szám működtetését a miniszter legkésőbb 2012- a hatósági munkáról. Az előttünk álló évet kivéte- márc márc
     hibátlan végrehajtását. Pintér Sándor az elnöksé- re megoldhatónak nevezte. Komoly kihívást jelent  lesnek nevezte a tábornok, hiszen mint mondta:
     gi tevékenységből kiemelte a polgári védelmi  a belvízi helyzet, az ezzel kapcsolatos kérdések- ritkán adatik mód átfogó rendszerek megváltozta- 2011. 2011 11 011 2011 2011 2011 2011 1
     mechanizmus, a kritikus infrastruktúrák védelme,  re a vízügyesekkel együtt szintén meg kell találni  tására, márpedig most éppen ez történik. „A mi
     és a polgári veszélyhelyzeti tervezés során elvég- a válaszokat. Nagy erőket szükséges fordítani a  szakmai, emberi felelősségünk lesz olyan rend- M M M EM LEM M EM E
     zendő munkát, valamint a Duna Stratégiában, il- hatósági munka újjászervezésére, valamint az új,  szert kialakítani, ami hatékonyabb, jól irányított.”  ELEM ÉDELEM
     letve a veszélyes anyagok szállítása terén az  az elmúlt tíz év tapasztalatait és kihívásait fi gye- Dr. Bakondi György a parancsnokok segítségét, KATASZTRÓFAVÉDELEM 2011. március VÉDELEM
     OKF-re váró feladatokat, az együttműködés során  lembe vevő katasztrófavédelmi törvény kidolgo- személyes példamutatását kérte ehhez. A főigaz- É É É
     szükséges teendőket.       zására is – hívta fel a fi gyelmet a tárca vezetője.  gató ezt követően arra hívta fel az állománygyű- KATASZTRÓFAVÉDELEM 2011. ASZTRÓFAVÉDELEM
      A belügy, azon belül is az OKF gazdálkodása  Mint mondta, olyan új törvényre van szükség,  lésen jelen lévők fi gyelmét, hogy a legjobb, leghő- ATASZTRÓFAVÉDELEM KATASZTRÓFAVÉDELEM ATASZTRÓFAVÉDELEM ATASZTRÓFAVÉDELEM RÓFA F
     kapcsán nagy eredménynek nevezte a belügymi- amelynek révén hatékonyabban oldhatóak meg  siesebb beavatkozásnál is fontosabb a megelő- ZTRÓFA ASZTRÓFA SZTRÓFA SZTRÓFA TR R
     niszter, hogy sikerült hiány nélkül zárni a tavalyi  az előttünk álló feladatok. zés, az ezt szolgáló hatósági eszköztárt erősíteni  T T T T
     évet, a kapott pénzeket megfelelően használta fel  A BM OKF 2011-es teendői közül elsőként Dr.  kell. Bakondi György végül ismételten hangsúlyoz- S S
     a szervezet. A tűzoltók készenléti pénzének kér- Bakondi György is az EU elnökséggel együtt járó  ta: a sikeres munkához nemzeti elkötelezettség,
     dése 2004 óta rendezetlen, mostanra azonban a  feladatokról szólt. Mint mondta, annak sikere, a  hivatástudat, csapatszellem és szakmai alázat kell. A A A A A A KA
     szakszervezetekkel sikerült elvi megállapodásra  Duna Stratégia, illetve a kritikus infrastruktúrák  Az évértékelő és feladatszabó állománygyű-
     jutni a számítás módját illetően. „2011-ben remé- védelmét szolgáló rendezvények eredményessé- lést követő sajtótájékoztatón Pintér Sándor bel-
     nyeim szerint az önkormányzatokkal közösen ezt  ge nagy erőfeszítéseket kíván a szervezettől. Az  ügyminiszter a BM OKF 2010-es munkáját jó, a
     a hosszú ideje vajúdó kérdést meg tudjuk oldani,  éves munkaterv részeként említést tett a főigaz- vörösiszap-katasztrófára történt reagálását pedig
     és mindenki a jogos jussához hozzá fog jutni.” –  gató a Hszt. módosításáról, a képzési rendszer  kiemelkedő színvonalúnak nevezte.
     közölte Pintér Sándor.      átalakításáról, a 112-es segélyhívószám működ- Galántai Judit-Újhegyi Katalin


     Ünneplés                              együtt szembe szállunk vele, és együtt megvéd-
                                       jük tőle otthonainkat.”
                                        A főfelügyelőt követően a Magyar Polgári
     a polgári védelem napján                      Védelmi Szövetség országos elnöke, Dr. Endrő-
                                       di István ny. pv. ezredes emelkedett szólásra.
                                       Mint mondta, 2011 az önkéntesek éve, ezért
       Polgári Védelem Világnapja alkalmából  nök, valamint Talabér Zoltán, a Polgári Védelmi  adatott meg neki a lehetőség, hogy a világnapon
       hagyományosan koszorúzási ünnepsé- Dolgozók Érdekvédelmi Szövetségének elnöke,  a BM OKF állománya előtt méltathassa az ünne-
     A get tartottak a légoltalom és a polgári  és Zentai Ferenc, a Katasztrófavédelmi Dolgo- pet. Ebből az alkalomból az MPVSZ teljes tag-
     védelem hősi halottjai emlékét őrző márvány- zók Szakszervezetének főtitkára helyezte el a  sága nevében köszöntötte a hivatásos kataszt-
     táblánál a BM OKF épületében, majd ünnepi  kegyelet koszorúit a polgári védelem hőseinek  rófavédelemben dolgozókat. Emlékeztetett arra,
     állománygyűlés következett, ahol közel száz  emléket állító márványtáblánál. hogy a világban sokan szenvednek, nélkülöznek
     kolléga vehetett át elismerést.   A koszorúzást követő ünnepi állománygyű- katasztrófák, fegyveres konfl iktusok miatt, ám
      A Himnusz elhangzását követően Dr. Tóth  lésen a Központi Tűzoltózenekar Szent Flórián  mindig akadnak olyanok, akik segíteni szándé-
     Ferenc pv. ezredes, főfelügyelő mondott kö- Rézfúvós Kvintettje adott ünnepi műsort. Beszé- koznak. Ilyen szervezet az MPVSZ is, amely
     szöntő beszédet, amelyben a polgári védelem  det ezúttal is Dr. Tóth Ferenc pv. ezredes, pol- március elsején ünnepli születésnapját, az idén
     történetét, annak gyökereit idézte fel, majd em- gári védelmi főfelügyelő mondott. Emlékeztetett  éppen a huszadikat. Annak idején tizenhárman
     lékeztetett arra, hogy ma Magyarországnak a  arra, hogy március elsején nemcsak a polgári  ültek össze, hogy létrehozzák a szövetséget, de
     NATO tagjaként nem elsősorban a háborús  védelem ünnepli világnapját, hanem ez az a nap  – mondta Endrődi István – közülük mára már
     fenyegetettséggel kell szembenéznie. Mint  is, amikor elkészül a magyarországi folyók tava- csak hatan vannak közöttünk. Az elmúlt két évti-
     mondta, számunkra a kor kihívását inkább a  szi árvízi előrejelzése, vagyis nagyjából sejthe- zedben az MPVSZ sokat fejlődött, minden me-
     katasztrófák jelentik. Ezt követően az ezredes  tő lesz, mennyi munka vár a védekezőkre. Az  gyében van tagszervezete, tagjainak száma
     beszélt az országot a II. világháború során ért  ezredes beszélt arról is, hogy a Nemzetközi  meghaladja az ötezret. Részt vesznek a telepü-
     légitámadásokról, az áldozatokról és a károkról.  Polgári Védelmi Szervezet a világnap alkalmá- lési polgári védelmi szervezetek, a polgármeste-
     „Egy 1946-os összesítés szerint a mai Magyar- ból minden évben üzenetet bocsát ki, az idei a  rek, a felnőtt lakosság, és az ifjúság felkészíté-
     ország területén mintegy 20 ezer ember vesz- nők szerepéről szól a polgári védelemben. Dr.  sében is. Ez utóbbi területén az országos elnök
     tette életét a bombatámadások következtében.  Tóth Ferenc a magyar nőket szerepük alapján  nagy sikerként említette, hogy az idén először a
     Összességében ez a szám – összevetve a  három csoportba osztotta. Az elsőbe a szerve- szövetség szervezi a felmenő rendszerű ifjúsági
     német, francia, olasz veszteségekkel – a ma- zet aktív tagjaiként dolgozó hölgyeket sorolta, a  katasztrófavédelmi versenyt. Ezen kívül élénk
     gyar légoltalom sok tízezer beosztottjának ha- másodikba azokat, akiknek valamelyik család- nemzetközi kapcsolatokat ápolnak, áprilisra
     tékony és áldozatos munkáját, a szakszerű  tagjuk, szerettük dolgozik a testületnél. Mint  negyven ország civil polgári védelmi szerveze-
     mentést, kárfelszámolást, a sérültek ellátását  fogalmazott, e két csoport érdemei lényegesen  teinek részvételével konferenciát terveznek.
     és a helyreállítást bizonyítja.” A polgári védelmi  nem különböznek egymástól. A harmadik cso- Köszöntője után az MPVSZ országos elnöke
     főfelügyelő beszédét a világégést személyesen  portba egyetlen nőt osztott be, Shakespeare  a szövetség emléktárgyát adta át Dr. Bakondi
     is megélt Márai Sándor félelemről szóló szava- Titániáját a Szentivánéji álomból, aki pusztulást,  György tű. altábornagy, országos katasztrófavé-
     ival zárta.            „vad erők” pusztítását kérte az őt megcsúfoló  delmi főigazgatónak.
      Az ünnepi beszéd után az OKF vezetői, Dr.  embernépre. „De Titániának mi is üzenünk.  Az ünnepi állománygyűlésen a hagyomá-
     Bakondi György tű. altábornagy, főigazgató, Dr.  Mégpedig annyit, hogy nem fogjuk hagyni! Mert  nyoknak megfelelően elismerések átadására is
     Hoffmann Imre tű. vezérőrnagy, főigazgató-he- nem akarjuk hagyni! Legjobbjaink nem azért  sor került. Kiemelkedő teljesítménye elismerésé-
     lyettes, Dr. Tollár Tibor gazdasági főigazgató- küzdöttek egy ezredéven át, hogy ne legyen  ül közel száz vidéki és fővárosi kolléga vehetett
     helyettes, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség  éltető hazánk! Pontos és megbízható szakérte- át előléptetést, címet, emléktárgyat a főigazga-
     részéről Dr. Endrődi István ny. pv. ezredes, el- lemmel, felkészülten várni fogjuk a vaderőt,  tótól. (Galántai-Újhegyi)
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20